[PR] SIPA จัดสัมมนา SIPA Technology Meetup 2016 : The Power of Collaboration

การจัดสัมมนา SIPA Technology Meetup 2016 : The Power of Collaboration เป็นการจัดงาน SIPA Technology Meetup ครั้งแรกของปีนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อาคารเอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ ภายใต้กิจกรรมการศึกษาและจัดสัมมนาเชิงวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ ที่มีผลต่อการวิจัยและพัฒนาทั้งในภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ มีคุณปิยะฉัตร สำเร็จกาญจนกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานโดยเน้นการเชิญชวนพันธมิตรจากหลายภาคส่วนมาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อน ๆ ในแวดวงเทคโนโลยี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพัชราภรณ์ ทรัพยสาร Director of Corporate Service ของThai Smile Airways และ คุณ Christoph Lang และ คุณ Soputhi Sea ซึ่งเป็นวิศวกรจาก Agoda ( Thailand ) มาให้ความรู้อย่างเข้มข้น

sipa-technology-meetup-2016-the-power-of-collaboration-2

คุณพัชราภรณ์ ทรัพยสาร ได้บรรยายในหัวข้อ Why Cloud ในช่วงแรกได้กล่าวถึงที่มาขององค์กร ซึ่งบริษัท Thai Smile Airways เป็นแบรนด์ย่อยของการบินไทย จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการส่วนของไอที ซึ่งการบินไทยประสบปัญหาอยู่ คือ การเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เดิมบริษัทการบินไทยใช้งานเมนเฟรม เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในบริษัทจะพัฒนาภาษาค่อนข้างเก่า ซึ่งวันหนึ่งเมนเฟรมก็หมดอายุไป และอีกปัญหาที่เจอ คือ ด้านบุคลากรในการเรียนรู้ บริษัท Thai Smile Airways ได้ใช้บริการ cloud ของ true เพื่อช่วยในการจัดการระบบของสายการบิน และหลีกเลี่ยงในการทำภายในองค์กร ซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้ cloud เพราะระบบเก่ามีความต้องการไม่สิ้นสุด และในปัจจุบันการพัฒนาจะใช้แพ็คเกจมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ โดย Thai Smile Airways ได้ทำการปรับให้องค์กรเข้าไปหามาตรฐาน จึงทำให้สามารถส่งต่อจากระบบหนึ่งไปยังระบบอื่นได้ไม่ยาก และปัญหาที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยของบุคลากรจะลดลง ซึ่งข้อดีของการใช้บริการ cloud คือ สามารถลดต้นทุน และสามารถการันตีได้ว่าหากเกิดปัญหา จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการใช้ระบบเช่านั้นจะไม่ต้องรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเสียหายของเครื่อง โดยเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาก็จะทำการซ่อมในทันที และยังมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย

ในหัวข้อ World Class Business Acceleration with Cloud คุณ Christoph Lang และ คุณ Soputhi Sea ดำรงตำแหน่ง Senior System Engineer Agoda Pte Ltd, Thailand ได้กล่าวถึงวิธีการใช้งานของ OpenStack โดยได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรของ Data Center เนื่องจาก OpenStack เป็นซอฟต์แวร์ OpenSource ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์และมีการปรับปรุงและแก้ไขตลอดเวลาจึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะที่เชี่ยวชาญ อีกทั้ง Agoda ยังต้องมีการวางแผนจัดสรรทรัพยากรในแต่ละเดือน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Big Data แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวโน้มในการใช้ทรัพยากร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของผู้ใช้งาน โดยAgoda ได้นำ OpenStack มาใช้งานเพื่อสนับสนุนการทำงานของ Agodaในด้านต่าง ๆ และสร้าง INF-Tool ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การจองโรงแรม การให้บริการ hosting เป็นต้น โดยได้ทำการเขียนสคริปต์เพื่อให้ทำงานแบบอัตโนมัติ ( automation ) เช่น การติดตั้ง การรีสตาร์ท เพื่อสร้างให้ VM ของระบบต่าง ๆ มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยการระบุความต้องการที่จะใช้งาน ( RAM, CPU, HDD ) และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยัง server โดยฝั่ง server จะทำการจัดสรรข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ เมื่อจัดสรรข้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้ตามที่ทำการร้องขอมา เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จริงอย่างละเอียดของวิศวกรผู้พัฒนาระบบจาก Agoda

คุณฉัตรชัย หลิมประเสริฐศิริ กรรมการสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส ( OSEDA ) กล่าวถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง รัฐ สมาคม ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน และในช่วงที่ความรู้ทางเทคโนโลยีกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว การให้ความรู้เชิงลึกจากประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติจะช่วยให้ผู้ที่เดินตามหลังสามารถตามทันความรู้ได้และต้องทำอย่างต่อเนื่อง

sipa-technology-meetup-2016-the-power-of-collaboration

ดร.วีระยุทธ์ เจริญเรืองกิจ คณบดี School of Science and Technology มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ในฐานะเจ้าบ้านมีความยินดีที่ทางภาครัฐได้ให้การสนับสนุนงานเชิงความรู้ภาคปฏิบัติที่เป็นประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้จะนำไปปรับใช้กับนักศึกษาและในการจัดงานครั้งต่อ ๆ ไปจะแนะนำให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังด้วย

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ( SIPA ) โดยคุณทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ หัวหน้างานฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้กล่าวว่า SIPA เป็นสำนักงานของภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้าน Software และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการที่เทคโนโลยีและโมเดลทางด้านธุรกิจมีการเปลี่ยนไป เครื่องมือหรืองานด้าน IT ที่ช่วยอำนวยความสะดวกก็ต้องมีการประยุกต์หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโมเดลทางด้านธุรกิจตามไปด้วย ปัจจุบันแนวโน้มเทคโนโลยีในเรื่อง Cloud ที่เป็นหัวข้อใน meetupนี้ ทาง SIPA ได้ประสานไปยังพันธมิตรที่มีการนำ Cloud มาใช้กับธุรกิจและบริการ เช่น Thai Smile Airways และ Agoda ( Thailand ) ซึ่ง Thai Smile Airways จะมีระบบสารสนเทศที่เปิด สามารถเชื่อมต่อและขยายบริการในด้านอื่น ๆ ของบริษัทขึ้นไปบน Cloud Service ส่วน Agoda ( Thailand ) จะมี Application และบริการของ Agoda ที่มี Scale ขนาดใหญ่ โดยใช้บุคลากรเพียงไม่กี่ท่านในการบริหารจัดการภายใน เพราะด้วยระบบ Cloud ที่มีความยืดหยุ่น ราคาถูก และสามารถขยาย Scale ของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทาง SIPA อยากจะเห็นหลักไมล์ของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใกล้สุด ณ ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Super Cluster, Smart City, Smartภูเก็ต เป็นต้น คำว่า Smart จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย ระบบที่สามารถเพิ่มขยายได้อย่าง Cloud อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ หรือที่รู้จักกันดีในเรื่องของ Internet of Thing ( IOT ) และข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ ( IOT ) และนำมาบูรณาการเชื่อต่อกันใน Cloud

ท่านที่สนใจงาน SIPA Technology Meetup สามารถติดตามได้ที่ www.sipatechmeetup.com

sipa-technology-meetup-2016-the-power-of-collaboration-3


About TechTalkThai_PR

Check Also

Google Cloud ประกาศจับมือ HPE GreenLake นำเสนอ Distributed Cloud Hosting ตอบโจทย์ภาคธุรกิจองค์กร

แนวโน้มของการใช้งาน Hybrid Multicloud นั้นกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ในขณะที่ผู้ให้บริการ Cloud ขนาดใหญ่ในระดับ Hyperscale Cloud เองนั้นต่างก็กำลังแข่งขันเพื่อนำเสนอโซลูชัน Distributed Cloud กระจายระบบจาก Public Cloud …

[Guest Post] ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโซลูชัน Cloud native protection ปกป้องธุรกิจให้พ้นจากภัยคุกคามบนคลาวด์ พร้อมให้ใช้งานแล้วบน AWS

FortiCNP ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ บริหารความเสี่ยงภัยได้เร็วขึ้น และให้การป้องกันภัยคุกคามได้เกือบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติในการตรวจจับมัลแวร์ในระดับ Zero-Permission