Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

ปกป้องธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจรด้วยบริการ CryptoSafe จาก CAT cyfence

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เช่น คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัล (Digital Token) เริ่มเป็นที่แพร่หลายในโลกยุคปัจจุบัน หลายองค์กรและบริษัทต่างเริ่มให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลต่อประชาชน (ICO) หรือการเป็นศูนย์บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและโทเค็นดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ดิจิทัลต่างจากสินทรัพย์ปกติตรงที่จับต้องไม่ได้และถูกจัดเก็บอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ถูกโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือถูกโจมตีไซเบอร์จนไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งเจ้าของธุรกิจและลูกค้าผู้ใช้บริการ

CAT cyfence ตระหนักถึงการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย จึงเปิดให้บริการ CryptoSafe ซึ่งเป็นชุดบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ ครอบคลุมหลักปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตการให้บริการในประเทศไทยได้แล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการอีกด้วย

ว่าด้วย พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

แม้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะจับต้องไม่ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่า การประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้ถูกมอบหมายให้เข้ามาควบคุมและกำกับดูแล รวมไปถึงมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้การทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีความโปร่งใส และป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประกอบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชน

นอกจากนี้ เพื่อให้การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก.ล.ต. ยังได้ออกแนวทางปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจดิจิทัลสำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบ IT และระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของตน โดยยึดหลักมาตรฐานสากล ที่สำคัญคือผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจกับ ก.ล.ต. ถ้าดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้ประกอบการได้เสนอขายได้

Credit: Sec.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF

แนะนำ CryptoSafe บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

CryptoSafe ของ CAT cyfence เป็นชุดบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนกับ ก.ล.ต. เพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ตั้งแต่การวางนโบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบเจาะช่องโหว่ของระบบและการจำลองสถานการณ์โจมตีจริง (Cyber Drill) การตรวจประเมิน (IT Audit) โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง CISSP และ CISA ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.ก.ฯ ไปจนถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

บริการของ CryptoSafe ประกอบด้วย

ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลสามารถเลือกใช้ชุดบริการของ CryptoSafe ได้ทั้งหมดแบบครบวงจร หรือเลือกใช้เฉพาะบางส่วนที่ตนเองต้องการได้

บริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับ Exchange, Broker และ Dealer

บริการ CryptoSafe ที่กล่าวไป ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยง การทดสอบเจาะช่องโหว่ของระบบ การจัดเก็บ Log การทำตรวจประเมิน IT และการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) จะถูกดำเนินการโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง CISSP และ CISA ของ CAT cyfence ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในทุกขั้นตอน พร้อมดูแลระบบ IT และระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีทรัพยากรทางด้าน IT จำกัด ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถโฟกัสกับการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของตนได้อย่างเต็มที่

CryptoSafe เหมาะสำหรับผู้ให้บริการตัวกลางในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange), นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer)

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจาก CryptoSafe

CryptoSafe เป็นชุดบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งบริหารจัดการแบบครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก CAT cyfence โดยยึดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้บริการจะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการภายใต้ CryptoSafe ทั้งหมดหรือเฉพาะตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตในส่วนของระบบ IT ทั้งหมด
  2. ช่วยลดความยุ่งยากและขั้นตอนในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารตามหลักเกณฑ์สำหรับขอใบอนุญาตกับ ก.ล.ต.
  3. มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยระบบ IT ให้ดียิ่งขึ้น
  4. สร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ CryptoSafe ได้ที่: https://www.catcyfence.com/it-security/services/cryptosafe/

บทความนี้ต้นฉบับถูกเผยแพร่ที่ ปกป้องธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจรด้วยบริการ CryptoSafe จาก CAT cyfenceAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Bitdefender Webinar: วิกฤต Ransomware!! ถึงเวลาเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วหรือยัง?

Bitdefender ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าฟังบรรยาย Bitdefender Webinar เรื่อง “วิกฤต Ransomware!! ถึงเวลาเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วหรือยัง?” เพื่ออัปเดตแนวโน้มวิวัฒนาการล่าสุดของ Ransomwar และแนวทางปฏิบัติในการรับมืออย่างถูกต้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 เวลา 10:30 ผ่าน Live Webinar

[รีวิว] ASUS ExpertBook P1410CDA โน้ตบุ๊คทำงานรุ่นเล็กสุดคุ้มสำหรับธุรกิจจาก ASUS ที่ใช้ AMD Ryzen

กลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิว Commercial Notebook หรือ Notebook สำหรับภาคธุรกิจของ ASUS ในตระกูล ASUS ExpertBook ครับ โดยในครั้งนี้เราได้รับเครื่องซีรีส์รุ่นเล็กสุดในตระกูลอย่าง ASUS ExpertBook P1410CDA มาลองรีวิวกันว่าถ้าธุรกิจแห่งหนึ่งๆ อยากจะซื้อ Notebook รุ่นเล็กราคาประหยัดแจกให้พนักงานใช้ทำงาน ASUS จะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างไรบ้าง โดยจุดที่น่าสนใจก็คือเครื่องนี้เป็นเครื่องรุ่นทำงานเครื่องแรกจาก ASUS ซึ่งใช้ CPU AMD Ryzen ที่ส่งมาให้รีวิวเลย จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้น มารับชมกันได้เลยครับ