CDIC 2023

ISS Consulting ลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะตอบโจทย์ EEC กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคริทร์ ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่เขต EEC

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd.  ในฐานะที่ปรึกษาในการวางระบบซอฟแวร์ ERP ให้กับองค์กรชั้นนำมามากกว่า 20 ปี  ร่วมลงนามกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนคริทร์และสถานประกอบการในพื้นที่เขต EEC จัดทำหลักสูตรเสริมทักษะให้กับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน รวมถึงกำลังแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor (EEC) สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

การเร่งเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งในอนาคต โดยเฉพาะในการผลักดัน EEC ให้ประสบความสำเร็จนั้น การพัฒนาทักษะของบุคลากรในประเทศไทยให้มีความพร้อมต่อการเปิดรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ และบริหารจัดการบนเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในไทยและทั่วโลกในการมาลงทุนขยายธุรกิจในเขต EEC มุ่งสู่การสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เติบโตถึง 10s Curve (10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต)

ภายใต้โครงการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล และปูพื้นฐานให้บุคลากรมีความเข้าใจการทำงานในทุกภาคส่วนขององค์กร ซึ่งจะเน้นในด้านการบริหารทางด้านอุตสาหกรรมแบบดิจิทัล การบริหารจัดการสำนักงานและการบัญชีดิจิทัล ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Digital Transformation ของซอฟแวร์ SAP ได้แก่บริษัท ISS consulting (Thailand) Ltd. มาเป็นผู้ให้ความรู้และฝึกอบรมในโครงการครั้งนี้

โดยเนื้อหาจะครอบคลุม ในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตัล (Digital Transformation, ความสำคัญของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรรวมยุคใหม่ (Intelligent Enterprise Resource Planning), การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain and Supply Chain Management), ระบบการบริหารจัดการบุคลากรยุคใหม่ (HR transformation leveraging SuccessFactors), ประสบการณ์ลูกค้ากับการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Experience with Customer Relationship Management), การจัดการคลังข้อมูลอัจฉริยะ (Business Intelligence Management) รวมถึง นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ออนาคต (New Innovation for the Future)

โดย บริษัท ISS Consulting ได้รับผิดชอบจำนวน 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรดิจิทัล
  • หลักสูตรบัญชีสมัยใหม่
  • หลักสูตรเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล

สำหรับหลักสูตรการอาหารและโรงแรมได้รับความร่วมมือจากโรงแรมในเครือไมเนอร์ มีโรงแรมทั่วโลก 502 แห่ง ได้แก่ โรงแรม Avani resort พัทยา สนับสนุนสถานที่และบุคลากรของโรงแรมเป็นผู้ฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลกับโรงแรมในเครือระดับโลกตามแนวนโยบายของ EEC สร้างบุคลากรมืออาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน EEC รวมทั้งสามารถทำงานในโรงแรมแบบ New Normal ที่คำนึงถึงประเด็นด้าน Food Safety และ Green Hotel เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

แต่ละหลักสูตรจะรองรับผู้เรียน 360 คน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี,ระยอง, ฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 1,440 คน ซึ่งการอบรมทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรดิจิทัล, หลักสูตรบัญชีสมัยใหม่ และ หลักสูตรเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล

สามารถตรวจสอบกำหนดการและทำการลงทะเบียนได้ทันทีที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPHzsEQrT83PjFt1fnwLUYowVMoPS-484siBzSoehM0jDHHQ/viewform 

หลักสูตรอาหารและการโรงแรม 

สามารถตรวจสอบกำหนดการและทำการลงทะเบียนได้ทันทีที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSBtifmeyWvfifz-Skfg81rPfkGOv8naDsCbg_HMBSAi4OzA/viewform 

ด้านคุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd. กล่าวว่า ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ มีความยินดีในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการฯ นี้ เนื่องจากจะได้นำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทักษะให้กับบุคลากร เพื่อนำไปต่อยอดในสายงานและธุรกิจที่กำลังจะเติบโตโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) Ltd.

ISS Consulting (Thailand) Ltd. เป็นพาร์ทเนอร์กับ SAP ในระดับ Platinum และ SAP Global Partner ที่สามารถให้บริการด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโซลูชั่นของ SAP อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ ในหลากหลายอุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีของ SAP ครอบคลุมทั้ง SAP S/4HANA, SAP Business One, SAP Business ByDesign, C/4HANA, HRM, SAP SuccessFactors, ARIBA, SAP Concur, iRPA, SAP Analytic on Cloud, Data Warehouse, SAP Cloud Platform, SAP IBP,SAP EWM, SAP Transportation Management, SAP BPC, SAP Model Company, E-Tax Invoice & E-Receipt เป็นต้น

จากความสำเร็จด้งกล่าวทำให้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ ISS Consulting (Thailand) ได้รับรางวัลระดับ Asia Pacific / Japan และรางวัล Best SAP Partner ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้เป็น Platinum Partner ของ SAP มาต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นผลลัพธ์ของความพยายามที่ทีมงาน ISS Consulting ได้ทำร่วมกันมานั่นเอง

โดยปัจจุบันนี้มีลูกค้าธุรกิจและองค์กรทั่วประเทศไทยรวมมากกว่า 250 ราย พร้อมให้บริการทั่วประเทศไทยโดยทีมงานกว่า 270 คน

ISS Consulting (Thailand) Ltd. สามารถให้บริการโซลูชั่นของ SAP ได้อย่างหลากหลายครบวงจรที่นอกเหนือจาก ERP เพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจองค์กรในมิติใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น CRM, HRM, Budgeting and Consolidation, Analytic, Integration, Procurement, Concur, ระบบ Robotic Process Automation, Transportation Management, Extended Warehouse Management, Time and Expense Management, SAP Model Company และอื่นๆ อีกมากมายเข้ามาเติมเต็มความต้องการของธุรกิจไทย ให้การทำ Digital Transformation เป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแล้วในปีนี้ ISS Consulting (Thailand) Ltd.  เป็นบริษัทในกลุ่ม NTT DATA และ itelligence ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก ทำให้บริษัท มีความสามารถในการนำเสนอ SAP Solution และ IT Solution อื่น ๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทยในขอบเขตที่กว้างยิ่งขึ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทางด้าน SAP Partner นั้น ISS Consulting (Thailand) Ltd.  ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม SAP Global Partner ทำให้บริษัทมีศักยภาพมากขึ้นในการนำเสนอ SAPโซลูชั่นธุรกิจระดับโลก

ผู้ที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรให้ดีขึ้น ISS Consulting พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ http://www.issconsulting.co.th/ หรือโทร 02 237 0553


Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Mastering Low-Code Excellence: Explore Mendix and MX10” [7 ธ.ค. 2023 – 10.00น.]

iZeno และ Mendix ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Mastering Low-Code Excellence: Explore Mendix and MX10” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานด้วยแพลตฟอร์ม Low Code ที่จะช่วยลดเวลาการสร้างแอปพลิเคชันและเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น …

nForce Secure เปิดตัวบริการ “Secure-IR Services” พร้อมโซลูชัน Cybersecurity ที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี AI

เทคโนโลยี AI ณ วินาทีนี้เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเป็นที่เรียบร้อย ถึงแม้ว่า AI จะมีคุณประโยชน์หลากหลาย แต่ในทางกลับกัน AI ก็อาจถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้สร้างความเดือดร้อนได้เช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการนำมาสร้างมัลแวร์ (Malware) หรือการใช้เขียนอีเมลฟิชชิ่ง (Phishing) เพื่อโจมตีบนโลกไซเบอร์ …