Tag Archives: SAP Training

ISS Consulting ลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะตอบโจทย์ EEC กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคริทร์ ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่เขต EEC

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd.  ในฐานะที่ปรึกษาในการวางระบบซอฟแวร์ ERP ให้กับองค์กรชั้นนำมามากกว่า 20 ปี  ร่วมลงนามกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนคริทร์และสถานประกอบการในพื้นที่เขต EEC จัดทำหลักสูตรเสริมทักษะให้กับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน รวมถึงกำลังแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor (EEC) สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

Read More »