สู่มิติใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กับ Oracle HCM Cloud

ท่ามกลางการเติบโตของเหล่าธุรกิจในปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่จะยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคต เทคโนโลยีอย่างเช่นระบบ Human Resource Management หรือ HRM จึงกลายเป็นระบบที่ธุรกิจองค์กรจำนวนมากได้เริ่มให้ความสนใจและลงทุนใช้งานกันอย่างจริงจัง รวมถึงมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบทความนี้เราจะขอแนะนำภาพรวมโซลูชันของ Oracle HCM Cloud ซึ่งเป็นโซลูชันหลักของ Oracle ให้ทุกท่านได้รู้จักกัน

Digital Transformation ต้องมีทรัพยากรบุคคลเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน

ถึงแม้ทุกวันนี้เราจะได้ยินกระแสของการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานอย่างอัตโนมัติ และอาจทดแทนตำแหน่งงานต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ และตื่นตระหนกไปถึงแนวโน้มในอนาคตที่มนุษย์อาจถูกแย่งงานทำ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงนั้นกลับตรงกันข้ามกับความกลัวเหล่านี้

ในการทำ Digital Transformation นั้น ภาพที่กำลังเกิดขึ้นคือพนักงานนั้นคือศูนย์กลางของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สิ่งที่ธุรกิจองค์กรต้องการนั้นคือพนักงานที่มีความรู้ในธุรกิจเดิม ซึ่งพร้อมจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเปิดรับต่อวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ดังนั้นพนักงานที่มีอยู่เดิมนั้นจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันและปรับปรุงธุรกิจองค์กรได้อย่างดีที่สุด ด้วยการนำความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจอุตสาหกรรมและกระบวนการต่างๆ ที่มี มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดเป็นกระบวนการหรือธุรกิจรูปแบบใหม่ขึ้นมา

ด้วยเหตุนี้เอง แทนที่เราจะเห็นภาคธุรกิจองค์กรทำการปลดพนักงานให้ลดน้อยลง เรามักจะเห็นภาพของการที่ธุรกิจองค์กรยอมลงทุนสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานให้มีทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่ออนาคตเสียมากกว่า หรือถึงแม้หากบางที่นั้นอาจจะมีการปลดพนักงาน แต่ก็ย่อมมีการเปิดรับพนักงานตำแหน่งใหม่ๆ ที่มีทักษะที่ต้องการในอนาคตเข้ามาทดแทน เรียกได้ว่าการทำ Digital Transformation นี้ไม่ใช่การปรับลดคนเสียทีเดียว แต่เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิด, ทักษะ และวิธีการทำงานเสียมากกว่า

ในธุรกิจที่กำลังเติบโต การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลคืองานที่ยากและซับซ้อนอย่างคาดไม่ถึง

อีกประเด็นหนึ่งที่เหล่าธุรกิจทั่วโลกซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ต้องเผชิญ ก็คือปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่นับวันจะยิ่งมีพนักงานจำนวนมากและมีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้นในธุรกิจแต่ละวัน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแต่การรับสมัครพนักงานใหม่และจ่ายเงินเดือนพนักงานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการวางแผนจัดจ้างพนักงาน, การปลดพนักงาน, การบริหารจัดการวันลา, การจัดการสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน, การตรวจสอบและควบคุมประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด, การวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, การบริหารจัดการค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ, การถ่ายทอดองค์ความรู้และชี้วัดผลการเรียนรู้ของพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งแตกต่างกันไปตามรูปแบบและอุตสาหกรรม

จะเห็นได้ว่าด้วยความซับซ้อนที่สูงในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนี้ หากพนักงานมีจำนวนเพียงไม่มากนักก็ยังอาจไม่ซับซ้อนมาก แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำลังเติบโตหรือธุรกิจขนาดใหญ่นั้น การเพิ่มขึ้นหรือลาออกของพนักงานย่อมต้องสร้างความซับซ้อนในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านของรูปแบบการทำงานในพนักงานแต่ละรุ่น ซึ่งมีความคาดหวังและมุมมองที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก

การจัดการประเด็นต่างๆ เหล่านี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการอาศัยทั้งโซลูชันและข้อมูล เพื่อช่วยให้เหล่าผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างแม่นยำ ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมประกอบการตัดสินใจ และ Workflow เพื่อรองรับกระบวนการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบนั่นเอง

Oracle HCM Cloud บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในหลากหลายแง่มุมอย่างชาญฉลาด

Credit: Oracle

เดิมทีนั้นโซลูชันทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมักมีราคาที่สูงมาก เพราะระบบเหล่านี้จะต้องรองรับความต้องการในการจัดการงานที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ให้ได้ และมักมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนพนักงานที่ธุรกิจต้องซื้อเผื่อการเติบโตตั้งแต่แรก ทำให้เมื่อธุรกิจเติบโตค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของลิขสิทธิ์การใช้งานและการดูแลรักษาระบบนั้นก็สูงยิ่งขึ้นไปอีก อีกทั้งระบบนั้นยังขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ที่ต้องใช้งาน หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้เองโดยง่ายนัก

Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud นี้คือบริการ Cloud ที่ได้รวมเอาผลิตภัณฑ์ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในแง่มุมต่างๆ ที่หลากหลายของ Oracle ให้มาอยู่บนบริการ Cloud เดียวกัน ทำให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ สามารถเลือกที่จะเริ่มต้นใช้งานโซลูชันนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วนก่อนได้ และค่อยขยายไปเพื่อรองรับกระบวนการส่วนอื่นๆ ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่นตามต้องการ สามารถแก้ไขปัญหาของระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบเดิมๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง ทำให้การวางแผนขยายธุรกิจนั้นสามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ

ภายในโซลูชัน Oracle HCM Cloud นี้ได้มีการแบ่งออกเป็น 6 โซลูชันย่อยให้เลือกใช้งานได้ดังนี้

Oracle Global Human Resources Cloud บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยเบื้องต้นได้อย่างครอบคลุม

โซลูชันหลักสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในภาพรวมที่ได้รวมเอาความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่องานทางด้าน HR, การสื่อสารกับพนักงาน และความสามารถในการตรวจสอบอย่างโปร่งใสเอาไว้ในหนึ่งเดียว เพื่อให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากทุกอุปกรณ์

โซลูชันนี้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดจ้างและยกเลิกสัญญาของพนักงาน, การจัดการข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน, การจัดการโครงสร้างองค์กร, การทำนายและจำลองประสิทธิภาพการทำงาน, ช่องทางการสื่อสารหรือแจ้งปัญหาระหว่างพนักงานและ HR, รายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยและความโปร่งใส, รายงานข้อมูลด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ไปจนถึงการวางแผนทรัพยากรบุคคลในภาพรวม https://cloud.oracle.com/en_US/global-human-resources-cloud

Credit: Oracle

Oracle Talent Management Cloud ค้นหา, จัดจ้าง และบริหารจัดการพนักงานคนเก่งให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชันสำหรับการบริหารจัดการพนักงานโดยมุ่งเน้นไปที่การเฟ้นหาพนักงานที่มีความสามารถและการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็นรายบุคคลได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้พนักงานซึ่งมีความสามารถสูงในการให้บริการหรือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าหรือคู่ค้า

ความสามารถของโซลูชันนี้จะครอบคลุมตั้งแต่การรับสมัครพนักงานแบบครบวงจร, การบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, การวางแผนเส้นทางในอนาคตของพนักงาน, การวางแผนด้านการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และติดตามผล https://cloud.oracle.com/en_US/talent-management-cloud

Oracle Workforce Rewards Cloud บริหารจัดการผลตอบแทนและเงินพิเศษสำหรับพนักงานอย่างแม่นยำ

สำหรับธุรกิจที่มีโครงสร้างด้านผลตอบแทนของพนักงานตามปริมาณการทำงานหรือยอดขาย โซลูชันนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการเงินเดือนที่มีความยืดหยุ่นและซับซ้อนแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนนี้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับธุรกิจ ทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานจากผลตอบแทนที่ยุติธรรม

โซลูชันนี้ได้รวมเอาความสามารถในการบริหารจัดการค่าตอบแทนในส่วนเสริม, สวัสดิการ, ระบบการจ่ายเงินเดือนและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงความสามารถในการบริหารจัดการรายรับของเซลส์ที่ขึ้นต่อยอดขายโดยเฉพาะ เพื่อให้การกำหนดนโยบายทางด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปได้อย่างยืดหยุ่น https://cloud.oracle.com/en_US/workforce-rewards-cloud

Oracle Workforce Management Cloud บริหารจัดการชั่วโมงทำงานของพนักงาน

ธุรกิจบางประเภทอย่างเช่นโรงงานนั้น อาจต้องมีการควบคุมเวลาเข้าออกงานและชั่วโมงทำงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถควบคุมทรัพยากรในการทำงานแต่ละโครงการได้อย่างแม่นยำ และจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับพนักงานแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง

โซลูชันนี้ได้รวมเอาความสามารถในการติดตามเวลาเข้าทำงาน, การกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงาน, การกำหนดค่าแรง, การจัดการการลางาน, การจัดการโครงการในภาพรวม, การจัดการค่าใช้จ่ายเช่นการเดินทางหรือการสื่อสาร, การกำหนดนโยบายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม Compliance https://cloud.oracle.com/en_US/workforce-management-cloud

Oracle Work Life Solutions Cloud สร้างสมดุลให้กับชีวิตของพนักงาน ด้วยการเติมเต็มปัจจัยสำคัญ

โซลูชันเฉพาะของ Oracle HCM Cloud ที่มุ่งเน้นไปยังการช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้องค์กรสามารถรักษาตัวของพนักงานคนสำคัญเอาไว้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

โซลูชันนี้จะรองรับการติดตามภาพลักษณ์ของพนักงานแต่ละคน, การให้คำแนะนำพนักงานเพื่อปรับปรุงตนเอง, การติดตามสุขภาพของพนักงาน, การวิเคราะห์สุขภาพของพนักงานด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์ Wearable, การจัดการกิจกรรมอาสาสมัคร, การจัดการเกมและการแข่งขันภายในองค์กร https://cloud.oracle.com/en_US/work-life-solutions-cloud

Credit: Oracle

HCM Analytics วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลได้อย่างยืดหยุ่นตามต้องการ

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี Oracle Analytics Cloud เป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล ทำให้ HR สามารถสร้างรายงานในแง่มุมต่างๆ ได้เองตามต้องการ https://www.oracle.com/solutions/business-analytics/

โซลูชัน Oracle HCM Cloud นี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มของ Leaders ใน Gartner’s Magic Quadrant สำหรับ Cloud HCM Suites ประจำปี 2018 อีกทั้งยังเป็นโซลูชันที่ถูกจัดให้มี Completeness of Vision สูงที่สุดอีกด้วย

จัดการทรัพยากรบุคคลให้เหนือขึ้นไปอีกก้าว ด้วยการผสาน AI, Analytics, Blockchain และ Chatbots

นอกเหนือไปจากความสามารถข้างต้นแล้ว Oracle HCM Cloud นั้นก็ยังสามารถรองรับการเพิ่มเติมความสามารถต่างๆ ด้วยการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไปได้ ดังเช่น

  • การผสานระบบ AI เข้าไปเพื่อช่วยแนะนำข้อมูลหรือแนวโน้มต่างๆ ทำให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และง่ายต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก
  • การผสานระบบ Analytics ให้เกิดเป็นระบบ Self-Service Analytics เพื่อให้ HR แต่ละคนสามารถสร้างรายงานหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง
  • การผสานเข้ากับบริการ SaaS-based Blockchain Application ของ Oracle เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมั่นใจและโปร่งใส
  • การผสานข้อมูลจาก Oracle HCM Cloud เข้ากับ Chatbots เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงสวัสดิการหรือข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านทาง Chatbots โดยตรง

ติดต่อทีมงาน Oracle ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน Oracle Cloud ERP และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ทีมงาน Oracle เข้าไปนำเสนอโซลูชัน สามารถติดต่อทีมงาน Oracle ในประเทศไทยโดยตรงได้ที่อีเมล์ market_th@oracle.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CDNetworks อำนวยความสะดวกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และAPI ด้วยโซลูชัน WAAP ที่มุ่งเน้นธุรกิจ

ด้วยมาตรการอัตโนมัติและกรณีการใช้งานที่มากขึ้น โซลูชัน WAAP ของ CDNetworks พร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ทุกแห่ง

กอบกู้สถานการณ์ยามฉุกเฉิน รับมือกับ Ransomware ด้วย IBM Cyber Vault

Ransomware ยังคงเป็นภัยร้ายที่สร้างความเสียหายให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายองค์กรอาจได้มีโอกาสสัมผัสพิษส่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นมาบ้างแล้ว ทั้งนี้ทุกท่านย่อมทราบกันดีว่าโซลูชันในการกู้คืนข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต่อการแก้ไขสถานการณ์ แต่คำถามคือท่านจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่กู้คืนกลับมานั้นปลอดภัยดีหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีซ้ำในอนาคต จะใช้วิธีการใดเพื่อตรวจสอบและในช่วงเวลาคับขันท่านเองมีเวลามากแค่ไหน ซึ่ง IBM Cyber Vault ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความโกลาหลดังกล่าว โดยท่านจะได้รู้จักกับโซลูชันนี้เพิ่มขึ้นในบทความนี้