Black Hat Asia 2023

สกมช. เปิดคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญรับทุนอบรมและสอบ “ประกาศนียบัตร CISSP” ยกระดับคนไทยให้มีความรู้เทียบชั้นสากล

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2022 พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว เปิดหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ประกาศนียบัตรCISSP”

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) มีพันธกิจหลักด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อให้มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

โดย สกมช. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในโครงการฯ จำนวน 2,250 คน ภายในปี 2022 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และในวาระแห่งการยกระดับคุณภาพของบุคลากรไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล ภายใต้โครงการฯ จึงได้เปิดตัวหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ประกาศนียบัตร CISSP” ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากลที่เรียกว่า Certified Information Systems Security Professional หรือ CISSP

ปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนผู้ได้รับประกาศนียบัตร CISSP ประมาณ 152,600 คน โดยในประเทศไทยมีบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร CISSP ประมาณ 300 คนเท่านั้น ซึ่งห่างไกลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสิงคโปร์ ที่มีจำนวนมากกว่า 2,800 คน และประเทศมาเลเซีย มีจำนวนมากกว่า 390 คน ทำให้ สกมช. จึงได้มีการจัดทำโครงการมอบทุนสอบประกาศนียบัตร CISSP และฝึกอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ประกาศนียบัตร CISSP” ตามเงื่อนไขของ สกมช. เกิดขึ้น โดยรับสมัครทุนสอบจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 – 30 คน เพื่อสนับสนุนคนไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

ทุนสอบ CISSP เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2022โดยสอบคัดเลือกรอบที่ 1
วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2022 และสอบคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2022 พร้อมจัดอบรม Boot Camp ฟรี วันที่ 5 – 9 กันยายน 2022 เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบ CISSP

ทั้งนี้ สกมช. เล็งเห็นว่าหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะได้รับประกาศนียบัตร CISSP เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของบุคคลากรคนไทยที่มีความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อยู่แล้ว ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นโดยจัดให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล

ดูรายละเอียดการสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร CISSP และเงื่อนไขได้ที่ https://www.techtalkthai.com/ncsa-isc2-cissp-certification-registration-2022/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …