[Guest Post] ไมโครซอฟท์ ประกาศพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรูปการศึกษายกกำลังสอง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ใหม่ภายใต้ชื่อ DEEP

ไมโครซอฟท์ ประกาศพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรูปการศึกษายกกำลังสอง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ใหม่ ภายใต้ชื่อ DEEP มุ่งขยายโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เพื่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศกว่า 10 ล้านคน 

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน ร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ DEEP (Digital Education Excellence Platform) รวบรวมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ของประเทศ ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาภาคการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยไมโครซอฟท์ได้รับเกียรติในการจัดสรรเนื้อหาและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์บน Microsoft Office 365 สำหรับการศึกษา เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษากว่า 10 ล้านคน 

นายปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจภาครัฐ ภาคการศึกษา และการสาธารณสุข

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเกิดโควิด-19 ก่อให้เกิดการ กระตุ้นที่จะนำดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในทุกวงการอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงภาคการศึกษาด้วย ในส่วนของกระบวนการนำดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ทางด้านการศึกษานั้น เรามองใน 4 มิติ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือผู้เรียน การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการดำเนินงาน การเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร และการเสริมเนื้อหาใหม่ๆ ให้กับการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อระบบถูกเร่งให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างต้องเดินหน้าผ่านระบบดิจิทัล  ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกันไปตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร อาจารย์ นักเรียน ระบบและหลักสูตรต่างๆ จนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เพื่อให้ระบบการศึกษามีความต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์และทั่วถึง และเมื่อเราต้องเดินหน้าต่อ การศึกษาแบบผสมผสานหรือไฮบริดนั้น จะเข้ามาสอดรับกับแนวทางต่อจากนี้ได้เป็นอย่างดี”

“ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ของกระทรวงศึกษาจะเป็นรากฐานที่ดีให้กับการศึกษาไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคต ด้วยเป้าหมายที่ไม่เพียงแต่จะสร้างวิถีใหม่ของการศึกษาแต่ยังสามารถดำรงเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั่วประเทศ ทั้งยังเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทิศทางที่ถูกต้องตามที่กำหนด ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ โรงเรียนและระบบการศึกษาคงต้องมุ่งแสวงหาวิธีที่ดีที่สุด เพื่อก้าวข้ามความท้าทายในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าเมื่อศาสตร์แห่งการสอนจากอาจารย์มาจับคู่กับเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนเฉพาะเพื่อการศึกษาแบบผสมผสาน จะสามารถเข้ามาขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาอันเป็นเลิศ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเติมเต็มประสบการณ์ด้านการศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนได้ดีที่สุด” นายปวิชกล่าวเสริม

นายเอเดน แม็คคาร์ธี หัวหน้านักออกแบบโซลูชั่นเพื่อการศึกษาระดับโลก ไมโครซอฟท์ กล่าวว่า  “การปฎิรูปด้วยดิจิทัล คือ การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ ผู้คน ข้อมูล  การยืนยันตัวตน และกระบวนการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา   ผู้ปกครอง และผู้ดูแลหลักสูตรการศึกษาได้รับประโยชน์จากดิจิทัล และสามารถนำมาปรับใช้กับนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งหมดนี้การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการหาวิถีใหม่แห่งการศึกษาและการนำมาปรับใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยในครั้งนี้ ทั้งยังพร้อมด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงในการปฏิรูปการศึกษาด้วยดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกแห่งวงการการศึกษาต่อไปในอนาคต ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความเป็นผู้นำ เทคโนโลยี ประสบการณ์ และกำลังคน เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนแนวทางใหม่ด้านการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไปได้”

จากปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในโลกศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลเร็วขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการจึงมี นโยบายในการผนึกกำลังร่วมมือกับทั้งภาคเอกชนและภาคสังคมในการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อสร้างกลไลขับเคลื่อนการศึกษาปฏิรูปสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงและยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและครูกว่า 10 ล้านคนของประเทศสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพ และมีทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนรู้ ให้ทั้ง “ครูเก่ง นักเรียนเก่ง” เพื่อสร้างทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “DEEP ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมของระบบการศึกษา สร้างความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรต่างๆ รองรับ โดยผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนตามสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาได้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน คุณครู และผู้บริหารสถานศึกษา ที่สำคัญจะเป็นการตอบโจทย์สมรรถนะของบุคลากรที่ภาคเอกชนหรือตลาดต้องการ โดยประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนเพื่อการเพิ่มทักษะของตนเอง (Re-skill) ได้เช่นกัน เพราะ DEEP เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

“เราต้องการสร้างทุนมนุษย์ ดังนั้น การศึกษามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะสร้างให้คนไทยทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพที่เขาต้องการ ถ้าหากเราสามารถทำแบบนี้ได้ เราก็จะมีคนที่มีความสามารถทั่วทั้งประเทศ เราต้องมาร่วมกันสร้างการศึกษายกกำลังสอง การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน เพราะถือว่าอนาคตของเด็กไทย คืออนาคตของประเทศชาติ” นายณัฏฐพลกล่าวสรุป

ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นในการเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรในโลกใบนี้ให้ประสบผลสำเร็จที่ดีกว่า ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย เพื่อช่วยยกระดับและร่วมปฏิรูปการศึกษาตามแผนงานของประเทศในการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ช่วยให้ระบบการศึกษามีความคล่องตัว ให้ครูอาจารย์ได้ใช้เวลาทุ่มเทอยู่กับลูกศิษย์มากกว่างานเอกสาร เพื่อปรับตัวทันบริบทในทศวรรษที่ 21 โดยไมโครซอฟท์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ DEEP ด้วยการให้บริการแพลตฟอร์มและหลักสูตรการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกับผู้พัฒนาเนื้อหาที่สร้างประโยชน์แก่ภาคการศึกษาไทย เพื่อมอบทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่บุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยกว่า 10 ล้านคน

ไมโครซอฟท์ยังได้สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center หรือ HCEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านอาชีพ อุตสาหกรรม และธุรกิจ โดยไมโครซอฟท์ได้ใช้แพลตฟอร์ม Microsoft 365 และ Microsoft Teams ในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ผ่านความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะความรู้ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับโลกแก่อาจารย์ 400,000 คน

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการบางนาในการนำร่องโครงการ ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันแก่อาจารย์ (Train-the-trainer) ในรูปแบบของ Microsoft Innovative Expert (MIE)  เพื่ออาจารย์จะสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ โดยมีเป้าหมายครอบคลุมนักเรียนอาชีวะจำนวนกว่า 1,000,000 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาอาชีวะแล้ว ยังช่วยตอบโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S Curve) และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ทั้งนี้ มีอาจารย์กว่า 100,000 คนได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq MSFT@Microsoft) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย  

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (http://news.microsoft.com/thth/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

 About Maylada

Check Also

Tableau & AWS Webinar: ใช้ประโยชน์จากพลังของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบคลาวด์อันทันสมัย [27 ต.ค. 2020 เวลา 10.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ Chief Data Officer, Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Tableau & AWS Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ใช้ประโยชน์จากพลังของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบคลาวด์อันทันสมัย" เพื่อทำความรู้จักกับภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจองค์กรอย่างครบวงจรบน Cloud ด้วยเครื่องมือจาก Amazon Web Services (AWS) และ Tableau ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2020 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Microsoft เปิดตัว Azure Space รุกสู่ธุรกิจอวกาศ พร้อมเผยความร่วมมือกับ SpaceX

Microsoft ได้ออกมาประกาศเปิดตัวถึงการนำบริการ Microsoft Azure ไปสู่อุตสาหกรรมด้านอวกาศภายใต้ชื่อ Azure Space พร้อมเผยถึงความร่วมมือกับ SpaceX ในการบริการด้านโครงข่ายเชื่อมต่อ Cloud