Black Hat Asia 2023

ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน Software Defined Networking ง่ายๆ ด้วย Cisco SDN Cost Comparison

cisco_sdn_cost_comparison

การมาของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Software Defined Networking หรือ SDN นั้น ย่อมต้องทำให้องค์กรและ Service Provider สามารถลดค่าใช้จ่ายลง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่แล้ว แต่การประเมินตัวเลขเหล่านี้ออกมาให้เห็นชัดเจนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก Cisco จึงได้นำเสนอเครื่องมือในการประเมินความคุ้มค่าตรงนี้ขึ้นมาให้เรามได้ใช้กันฟรีๆ ภายใต้ชื่อ Cisco SDN Cost Comparison

Cisco SDN Cost Comparison นี้จะช่วยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าในการลงทุน Software Defined Networking ภายในองค์กรด้วย Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) และ VMware NSX โดยระบบจะให้เราป้อนข้อมูลของ Data Center ที่เราใช้งานอยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นจำนวน Virtual Machine, จำนวน Physical Server, จำนวน VMware vCenter, ปริมาณ Bandwidth ระหว่างระบบต่างๆ ภายใน Data Center, การเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน และอื่นๆ เพื่อนำมาใช้คิดคำนวนความคุ้มค่าให้เราใช้ดูเป็นแนวทางได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปทดสอบได้ทันทีที่ https://mainstayadvisor.com/go/cisco/aci/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ฟรีๆ เลยครับ แต่ทั้งนี้ถ้าหากอยากประเมินค่าใช้จ่ายของฝั่ง VMware ก็ลองหาเครื่องมือจากฝั่ง VMware เองน่าจะได้ตัวเลขของฝั่งนั้นที่ตรงกว่าครับ ซึ่งถ้าทีมงาน TechTalkThai หาเจอจะนำมาฝากกันอีกทีนะครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Adobe Summit 2023: ขับเคลื่อนการเติบโตด้วย “ประสบการณ์” [Guest Post]

• อะโดบีเปิดตัวนวัตกรรมมากมายสำหรับ Adobe Experience Cloud โดยเน้นบริการใหม่ด้าน generative AI, personalization, การจัดการด้านคอนเทนต์ และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงโซลูชั่น Content Supply Chain …

IBM Business Automation โซลูชั่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจด้วยการผสมผสานระบบ BPM, ECM และ Case Manager [Guest Post]

บทความนี้จะแนะนำการใช้ IBM Business Automation เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร โดยเน้นไปที่ระบบ Business Process Management (BPM) Enterprise Content Management (ECM) และ …