Tag Archives: software defind networking

ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน Software Defined Networking ง่ายๆ ด้วย Cisco SDN Cost Comparison

การมาของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Software Defined Networking หรือ SDN นั้น ย่อมต้องทำให้องค์กรและ Service Provider สามารถลดค่าใช้จ่ายลง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่แล้ว แต่การประเมินตัวเลขเหล่านี้ออกมาให้เห็นชัดเจนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก Cisco จึงได้นำเสนอเครื่องมือในการประเมินความคุ้มค่าตรงนี้ขึ้นมาให้เรามได้ใช้กันฟรีๆ ภายใต้ชื่อ Cisco SDN Cost Comparison

Read More »