ก้าวสู่การทำ Big Data และ AI ด้วยระบบ IBM Integrated Analytics System สำหรับจัดการข้อมูลประสิทธิภาพสูง

ท่ามกลางยุคสมัยที่หลายๆ ธุรกิจองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างกำลังมองหาหนทางในการนำข้อมูลที่องค์กรมีอยู่มาใช้วิเคราะห์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ ทุกๆ องค์กรต่างก็ต้องมุ่งหน้าลงทุนในระบบ Big Data Analytics และเตรียมก้าวไปสู่การเปิดรับเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาใช้งาน เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการการทำงานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีระบบ IT เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องมีทั้งความเร็วและความยืดหยุ่น ซึ่ง IBM Integrated Analytics System ก็คือเทคโนโลยีที่จะมาตอบโจทย์ดังกล่าวนี้นี่เอง

 

Hybrid Data Lake: ทิศทางที่เหล่าองค์กรต้องมุ่งไปเพื่อจัดการข้อมูลที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต

เมื่อพูดถึงการนำ Big Data Analytics มาใช้งาน ภาพหนึ่งที่ทุกคนจะเข้าใจตรงกันก็คือการนำข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มีปริมาณมหาศาลมาทำการวิเคราะห์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในรูปแบบของระบบ Database ที่เป็นแบบ Structured Data หรือการจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ในรูปแบบ Unstructured Data ไปจนถึงข้อมูลจากภายนอกองค์กรที่ถูกส่งมาจากเหล่าลูกค้า, คู่ค้า หรือเปิดให้เข้าถึงได้แบบสาธารณะอย่างเช่น Open Data อีกทั้งบางองค์กรที่ได้มีการลงทุนในระบบ Internet of Things หรือ IoT เองนั้นก็จะได้รับข้อมูลจาก Sensor จำนวนมากที่ติดกระจายอยู่ภายในโรงงาน, ผลิตภัณฑ์ หรือยานพาหนะก็ตาม จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่องค์กรจะต้องใช้งานในปัจจุบันหรือในอนาคตนั้น แนวโน้มนับวันจะยิ่งมีความเติบโตและซับซ้อนสูง และจะกลายเป็น Data Lake ขนาดใหญ่ไปในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ การออกแบบระบบเพื่อรองรับการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีการนำมาใช้งานในอนาคตนั้นก็จึงต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงแม้จะต้องมีการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ รวมถึงจะต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำไปใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ วัน โดยไม่ยึดติดว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกรวบรวมหรือจัดเก็บภายใน Data Center ขององค์กรเอง หรือผ่านระบบ Cloud ก็ตาม

IBM นั้นได้ออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้เอาไว้ โดยการผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บ, จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งหมด และตั้งชื่อเอาไว้ว่า Hybrid Data Lake โดยในบทความนี้เราจะเล่าถึง IBM Integrated Analytics System (IIAS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Hybrid Data Lake ที่มุ่งเน้นเรื่องของการจัดเก็บ, จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Structured Data ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก Database ของแต่ละ Application ที่กระจัดกระจายทั้งภายนในองค์กรและบนบริการ Cloud เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ In-memory Database ร่วมกับ Hardware ประสิทธิภาพสูง และรองรับการเพิ่มขยายได้ทั้งแบบ Scale-Out และการเชื่อมต่อกับ Hybrid Cloud

 

IBM Integrated Analytics System: โซลูชัน Big Data พร้อมต่อยอด AI สำหรับธุรกิจและภาครัฐ

IBM Integrated Analytics System หรือ IIAS นี้คือระบบ Integrated System ที่ IBM ได้ออกแบบระบบสำเร็จรูปซึ่งผสานทั้งเทคโนโลยีของ Server, Storage, Networking และ Software ทางด้าน Big Data, Data Science และ System Monitoring & Management เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ระบบนี้สามารถให้บริการข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบด้วยประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กร ที่พร้อมจะเชื่อมต่อเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง หรือนำข้อมูลออกไปวิเคราะห์ได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถรองรับการทำงานในลักษณะ Hybrid Cloud ได้ในตัว รองรับต่อแนวโน้มในอนาคตที่องค์กรจะต้องมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระจายตัวอยู่หลากหลาย พร้อมแหล่งข้อมูลหรือ Data Source ที่จะกระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ข้อดีของ IIAS นี้คือการที่ระบบมีความสำเร็จรูปสูงมาก และสามารถเพิ่มขยายระบบได้อย่างคล่องตัวและง่ายดาย ดังนั้นองค์กรที่ต้องการลงทุนในระบบ Big Data หรือต้องการอัปเกรดระบบ Data Warehouse ที่มีอยู่เดิมให้รองรับต่อข้อมูลปริมาณมหาศาล, สามารถประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์การนำข้อมูลไปใช้งานให้ได้หลากหลายยิ่งขึ้นนั้น ก็สามารถเลือกใช้งาน IIAS เพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการติดตั้งและดูแลรักษา ในขณะที่ยังได้ระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลในระดับสูงไปใช้งาน ทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และใช้งานข้อมูลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องกังวลกับประเด็นทางด้าน IT Infrastructure เพื่อรองรับข้อมูลมหาศาลเหล่านี้อีกต่อไป

 

 

โดยสรุปแล้ว ความสามารถที่โดดเด่นที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน IIAS นั้น มีดังต่อไปนี้

รองรับการทำ Data Virtualization เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วยชุดคำสั่งในรูปแบบเดียวกัน

แน่นอนว่าการจัดการข้อมูลที่มาจากแหล่งที่หลากหลายและถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนั้น เทคโนโลยี Data Virtualization ย่อมกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้การเข้าถึงและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายใน IIAS นั้นได้มีการรองรับการทำ Data Virtualization อย่างเต็มตัว สามารถใช้คำสั่ง Query เดียวเพื่อนำข้อมูลจากหลายแห่งที่มามาทำการวิเคราะห์รวมกันได้ ทำให้การทำงานกับข้อมูลนี้มีความสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมาก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความสับสนในการผสานหลากหลายเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกันได้ในหนึ่งเดียว

รองรับการทำ In-database Analytics ได้ด้วย Spark

นอกเหนือไปจากการเสริมประสิทธิภาพทางด้าน Hardware ให้มีความรวดเร็วสูงมากแล้ว ภายใน IIAS นี้ก็ยังมี Apache Spark ในตัวเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถผสานการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ากับ Library ทางด้าน Machine Learning ได้ตามต้องการ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น รวมถึงยังส่งข้อมูลออกไปใช้งานกับระบบอื่นๆ ภายนอกผ่านทาง REST ได้อีกด้วย

มาพร้อมกับ IBM Data Science Experience (DSX) ใช้งานได้ทันที

สำหรับองค์กรที่ต้องการจะก้าวเข้าสู่การสร้างทีม Data Scientist อย่างเต็มตัว IIAS ก็ได้มีการผสานระบบชุดดเครื่องมือด้าน Data Science โดยเฉพาะอย่าง IBM DSX มาให้พร้อมใช้งาน ทำให้ทีมของ Data Scientist และ Data Engineer สามารถทำงานร่วมกันบน Platform เดียวกันได้ รวมถึงสามารถแบ่งโครงการออกเป็นหลายโครงการเพื่อควบคุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละโครงการได้ ทำให้งานด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีความมั่นคงปลอดภัยที่เชื่อถือและไว้ใจได้

เพิ่มขยายได้แบบ Scale-Out, HA/DR รวมถึงทำงานร่วมกับ Cloud ได้

แนวโน้มในอนาคตนั้นนับวันจะมีแต่ต้องใช้ข้อมูลในการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ IIAS จึงถูกออกแบบมาให้สามารถเพิ่มขยายได้ทั้งด้วยการเพิ่มระบบ IIAS เข้าไปให้ทำงานร่วมกันแบบ Scale-Out สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล, เพิ่มระบบ IIAS เข้าไปให้ทำงานร่วมกันแบบ HA/DR เพื่อเสริมความทนทาน ไปจนถึงการทำงานร่วมกับระบบ Cloud ในรูปแบบ Hybrid Cloud เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่บน Cloud มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลร่วมกันได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

 

สำหรับตัวอย่างการใช้งาน IIAS เองก็มีหลากหลาย เช่น

 • ระบบ Data Warehouse สำหรับธุรกิจทางด้านการเงินและธนาคาร ที่ระบบเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอยู่แล้ว การอัปเกรดมาใช้ IIAS นี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล, เพิ่มความยืดหยุ่นและทนทานของระบบ สามารถออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นด้วยข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากหลากหลายแหล่งยิ่งขึ้น รวมถึงยังเปิดให้ระบบ Big Data สามารถทำงานร่วมกับ Cloud และใช้ทรัพยากรหรือข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มีอยู่บน Cloud ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 • สำหรับธุรกิจภาครัฐที่ต้องการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกของ Big Data ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากระบบ Application และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่เดิมภายในองค์กรเข้ามาสู่ศูนย์กลาง พร้อมให้นำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์หรือให้บริการข้อมูลแก่ภาคประชาชนต่อไปได้
 • สำหรับธุรกิจค้าปลีก ที่แต่ละวันนั้นก็มีปริมาณ Transaction มหาศาล และต้องการออกรายงานเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็วแบบวันต่อวัน หรือต้องการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เชิงการตลาดแบบ Real-time ไปจนถึงต้องการเริ่มต้นระบบ Machine Learning, Deep Learning หรือ AI ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล Transaction ปริมาณมหาศาลเหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการนำข้อมูลจากระบบ POS, ERP, E-Commerce และอื่นๆ เข้ามาผสานรวมกันได้ในระบบเดียว
 • สำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้ IIAS เพื่อทำการประมวลผลในเชิงการตลาดได้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการทำแคมเปญ, ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานกับลูกค้า, ข้อมูลของลูกค้า เพื่อมาวิเคราะห์, จำแนก และทำนายพฤติกรรมของลูกค้า สร้างเป็นระบบ Scoring เพื่อนำไปทำการตลาดแบบอัตโนมัติต่อด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ ก่อนจะนำผลลัพธ์มาจัดเก็บและวิเคราะห์ความสำเร็จรวมถึงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบใหม่ๆ ต่อไปได้ในอนาคต

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.ibm.com/th-en/marketplace/integrated-analytics-system/

 

อัปเกรดจาก IBM Netezza สู่ IBM Integrated Analytics System เสริมประสิทธิภาพพร้อมความสามารถด้าน Data Science และ Machine Learning

IBM Netezza นั้นนับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี Data Warehouse ของ IBM ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และถูกเลือกใช้งานโดยธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และเมื่อแนวโน้มของการนำข้อมูลมาใช้งานนั้นเติบโตเป็นอย่างมาก หลายองค์กรที่ใช้ IBM Netezza อยู่เดิมจึงเลือกที่จะอัปเกรดระบบที่ใช้งานอยู่มาสู่ IBM Integrated Analytics System ซึ่งเป็นโซลูชันที่ได้รวมเอาทั้งเทคโนโลยีของ IBM Netezza และ IBM DB2 Appliance เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบ Big Data Analytics ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ และรองรับงานทางด้าน Data Science ในตัวได้ด้วยนั่นเอง

ในการอัปเกรดนี้ไม่เพียงแต่ระบบจะมีความเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลมากขึ้นจากการที่ Hardware มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนของ Server และ Storage แต่ Software เองก็ได้ถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยการนำ In-memory Database มาใช้ พร้อมทั้งยังเพิ่มความสามารถในการย้ายข้อมูลไปยังระบบ Cloud และการให้บริการข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่ายผ่าน Common SQL ด้วย

นอกจากนี้ด้วยการที่ IIAS นั้นมีระบบ IBM Data Science Experience (DSX) มาให้พร้อมใช้งานในตัว ก็ทำให้การต่อยอดจากระบบ Big Data ไปสู่การทำ Data Science และ Machine Learning สามารถเกิดขึ้นในธุรกิจองค์กรได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องลงทุนในระบบอื่นๆ เพิ่มเติม ส่งผลให้องค์กรสามารถทดลองใช้เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจองค์กรต่อยอดขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่ง

 

เร็วแรงด้วย IBM Power System และ IBM FlashSystem ผสาน IBM DB2 และ Blu Acceleration

จุดเด่นหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจมากของ IIAS นี้ก็คือการที่ระบบนี้เลือกใช้ Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ร่วมกับเทคโนโลยี Database ประสิทธิภาพสูงของ IBM เองเพื่อเร่งประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลให้สูงสุด ดังนี้

 • IBM Power System S822L ระบบ Linux Server ประสิทธิภาพสูงที่ใช้หน่วยประมวลผล IBM POWER พร้อมการออกแบบระบบให้รองรับงานทางด้านการประมวลผลข้อมูลให้สูงกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ถึง 2 เท่า ด้วยการออกแบบระบบการรับส่งข้อมูลภายใน Server ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าปกตินั่นเอง
 • IBM FlashSystem 900 ระบบ All-Flash Storage จาก IBM ที่เน้นประสิทธิภาพการเขียนอ่านข้อมูลให้สูงถึงขีดสุด เพื่อรองรับระบบ Real-time Analytics โดยเฉพาะ
 • IBM DB2 พร้อม Blu Acceleration ระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่ทำงานแบบ In-memory Database เพื่อให้การเขียนอ่านข้อมูลเกิดขึ้นได้ด้วยประสิทธิภาพในระดับที่สูงสุด

การยกระดับทั้งเทคโนโลยีในฝั่งประมวลผลและรับส่งข้อมูลบน Server, การเลือกใช้ All-Flash Storage และการใช้ In-memory Database ร่วมกันนี้เองที่เป็นหัวใจของการออกแบบระบบ Integrated System ของ IIAS นี้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อรองรับการเติบโตของข้อมูลปริมาณมหาศาลในอนาคต ให้องค์กรยังมั่นใจได้ว่าระบบ IT Infrastructure สำหรับ Big Data นี้จะยังคงทำงานได้อย่างรวดเร็วต่อไปในอนาคตได้

 

ผสานเทคโนโลยีได้หลากหลาย ตอบโจทย์การทำ Big Data และ AI ได้ครบวงจร

โจทย์หนึ่งที่ถือว่าใหญ่มากสำหรับระบบ Big Data และ IBM ให้ความสำคัญสูงมากนั้น ก็คือการที่ IBM ได้พยายามออกแบบระบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้มากมาย เพื่อให้พร้อมนำไปใช้งานตอบโจทย์ด้านระบบ Big Data ที่หลากหลายได้ ดังนี้

 • การเชื่อมต่อกับระบบ Extract/Transform/Load (ETL) อย่างเช่น IBM Master Data Management, IBM Information Governance Catalog, IBM Quality Stage และ IBM Datastage
 • การเชื่อมต่อกับระบบ Unstructured Data ที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายใน Apache Hadoop ได้ผ่านทาง IBM BigSQL
 • การเชื่อมต่อกับระบบ Data Analytics, Machine Learning และ AI อย่าง IBM Cognos Analytics, IBM Planning Analytics, IBM SPSS, IBM CPLEX, IBM Watson Analytics และอื่นๆ
 • การเชื่อมต่อกับระบบ Data Virtualization อย่าง IBM Hybrid Data Management รองรับการใช้งานข้อมูลได้จากทั้งภายในระบบ Data Center หรือ Private Cloud ขององค์กร ร่วมกับข้อมูลที่อยู่บน Public Cloud ได้ พร้อมมีเทคโนโลยี Data Mover สำหรับโอนถ่ายย้ายข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย

จะเห็นได้ว่า IIAS นี้สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้ระบบโดยรวมมีความสามารถในการจัดการข้อมูลได้ตามรูปแบบที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการได้อย่างยืดหยุ่นทีเดียว และไม่เพียงแต่การเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีของ IBM เองเท่านั้น แต่ IIAS นี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับโครงการ Open Source Software ทางด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เพราะ IBM ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชน Open Source เช่น Jupyter Notebooks, Apache Spark, RDBMS, NoSQL, Hadoop และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ต่อยอดสู่ภาพ IBM Hybrid Data Management รองรับการใช้ข้อมูลหลากหลายรูปแบบได้ทั้งภายในองค์กรและบน Cloud

ถึงแม้ IIAS นี้จะเป็นระบบที่มีความสามารถหลากหลายและรองรับการทำงานได้กับข้อมูลหลายรูปแบบ แต่ในความเป็นจริงนั้นระบบบริหารจัดการข้อมูลเพียงระบบเดียวนั้นก็ย่อมไม่สามารถตอบโจทย์ทุกรูปแบบได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น IIAS เองนี้ก็ไม่ได้มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลแบบ Unstructured Data ได้โดยตรงภายในตัว, ข้อมูลบน Cloud Application บางระบบอาจมีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถย้ายมาทำการวิเคราะห์ได้โดยสะดวก, มีข้อมูลกระจายอยู่ภายใน Database ของแต่ละสาขาขององค์กรที่ต้องการใช้งาน Real-time Analytics ภายในสาขาของตนเอง และอื่นๆ อีกมากมาย

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมด ทาง IBM จึงได้ทำการพัฒนาโซลูชัน IBM Hybrid Data Management ขึ้นมาเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลนทั้งบน IIAS, Cloud Database, On-premises Database ไปจนถึงระบบ Unstructured Data นั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่าน Common SQL Engine ที่จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบใดๆ นั้นทำได้ผ่านคำสั่ง SQL ในรูปแบบเดียวกัน สามารถสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่รองรับ Database บนหลากหลาย Platform และทำงานข้าม Platform ได้อย่างง่ายดาย

 

 

ง่ายดายด้วยบริการติดตั้งและดูแลรักษาจาก IBM

ด้วยการออกแบบระบบให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและเพิ่มขยาย ในขณะที่ยังคงง่ายต่อการดูแลรักษาและตอบโจทย์ ทาง IBM จึงได้ออกแบบ IIAS ให้มี Technology Stack ที่ครอบคลุมต่อทุกความต้องการในการจัดการและการใช้งานข้อมูล อีกทั้งยังมีการใช้งาน Container เพื่อให้สามารถให้บริการต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและกินทรัพยากรของระบบโดยรวมน้อยกว่าการใช้ Virtual Machine (VM) ดังเช่นในอดีต

แนวทางดังกล่าวนี้ถึงแม้จะทำให้ IIAS มีส่วนประกอบที่มากมาย แต่ทาง IBM เองก็ได้นำเสนอ IIAS ในฐานะของ Integrated System ที่ทำการติดตั้งมาแบบสำเร็จรูปทั้งในส่วนของ Software และ Hardware ให้พร้อมใช้งานได้ทันที ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนการติดตั้ง อีกทั้งภายใน IIAS นี้ก็ยังมีระบบ Management และ Monitoring ที่ครอบคลุมครบถ้วน พร้อมให้เข้าถึงได้ผ่านทาง Web Browser ให้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว ไม่ต้องยากลำบากกับการเรียนรู้และบริหารจัดการระบบผ่านทาง Command Line เหมือนในอดีตอีกต่อไป

นอกจากนี้ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับระบบ ระบบก็จะมีการแจ้งปัญหาดังกล่าวผ่านทาง Notification และผู้ดูแลระบบเองก็สามารถทำการเปิดเคสขอการสนับสนุนจากทาง IBM ได้ทันทีผ่านระบบบริหารจัดการ ดังนั้นในแง่ของการดูแลรักษานั้นจึงถือว่าค่อนข้างง่ายและสะดวกสบายมากทีเดียว

สำหรับในระยะยาว หากองค์กรต้องการให้ระบบ Big Data Analytics นี้มีความทนทานที่สูงขึ้น ก็สามารถเพิ่มขยายระบบให้รองรับการทำงานทดแทนแบบ High Availability (HA) หรือ Disaster Recovery (DR) ต่อได้ในอนาคตด้วย

 

IIAS พร้อมให้ทดสอบการใช้งานจริงแล้วในไทยที่ Ingram Micro รายเดียวเท่านั้นในประเทศไทย

Ingram Micro ตัวแทนจำหน่ายของ IBM อย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้ทำการติดตั้งระบบ IBM Integrated Analytics System แล้วภายใน Data Center ของ Ingram Micro ที่ถนนรัชดาภิเษก นับเป็นระบบ Demo ชุดแรกและชุดเดียวในประเทศไทย เพื่อให้เหล่าธุรกิจองค์กรที่มีแผนที่จะขยับขยายระบบ Data Warehouse ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและความสามารถที่สูงขึ้น รวมถึงแผนการเริ่มต้นไปสู่ระบบ Big Data Analytics ได้ทดลองนำข้อมูลที่มีอยู่และเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่มาทำงานร่วมกับ IIAS เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากยิ่งขึ้น และตัดสินใจลงทุนได้ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

แน่นอนว่า Ingram Micro เองในฐานะของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ IT สำหรับองค์กรหลากหลายแบรนด์เองก็สามารถนำเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งจากทาง IBM เองและจากผู้ผลิตรายอื่นๆ มาทดสอบการทำงานร่วมกับระบบ IIAS ได้ ก็ทำให้การทดสอบเทคโนโลยีนั้นมีความสมจริงมากขึ้นด้วยการสร้าง Environment ให้มีความคล้ายคลึงกับระบบที่ต้องการใช้งานจริงให้มากที่สุดได้ และทำให้ภาพของการทดสอบเทคโนโลยีมีความครบครันรอบด้านมากขึ้นไปอีกทาง

ทั้งนี้ทาง IBM เองก็มีเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการใช้งาน IIAS ให้นำไปศึกษากันได้ฟรีๆ แบบออนไลน์อยู่ที่ https://docs-iias.mybluemix.net/ ดังนั้นผู้ที่สนใจก็อาจทำการศึกษาในช่องทางนี้เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานและความสามารถของระบบก่อนทำการทดสอบได้ทันที

 

ติดต่อ Ingram Micro ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน IBM Integrated Analytics System หรือ IIAS สามารถติดต่อทีมงานของ Ingram Micro (Thailand) Ltd. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม, นำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือทดสอบการใช้งานจริงได้ทันทีที่ อีเมล TH-IBMSW@ingrammicro.comและสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Ingram Micro ได้ที่ https://www.facebook.com/IngramMicroThailand/ และจาก IBM Thailand ที่ https://www.facebook.com/IBMThailand/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จักกับ FinTech เทคโนโลยีการเงินเปลี่ยนโลก อนาคตจะเป็นอย่างไร ธุรกิจจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

FinTech หรือ Financial Technology เป็นสาขาของสตาร์ทอัพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งผู้บริโภคและธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะการเงินและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเงินนั้นมีแง่มุมการให้บริการมาก สัมผัสกับวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย และมีความสำคัญในทุกประเทศทั่วโลก  คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด พาเราไปทบทวนว่า …

[Guest Post] อาลีบาบาคาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี