CDIC 2023

[Guest Post] สกาย ไอซีที เปิดภารกิจสร้าง “AI Mentor” จาก AI Trainer สู่การสร้าง AI Talent สู่อีโคซิสเท็ม

ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในทุกกิจกรรมของชีวิต จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI หรือ AI Talent กลับไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในอัตราเดียวกัน เรื่องดังกล่าวกลายเป็นปัญหาของทั้งภาคการศึกษาและปัญหาของภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ AI Talent สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นเหตุให้บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หนึ่งในภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญด้าน AI ในระดับประเทศ มองเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง AI Mentor และเริ่มดำเนินภารกิจผ่านการสร้างความร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SenseTime ผู้นำด้าน AI Solutions รายใหญ่ของโลก

นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

 

นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดประเด็นว่า ปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน AI หรือ AI Talent ถือเป็นปัญหาสำคัญของทุกภาคส่วน แต่การจะพัฒนาบุคลากรด้าน AI ขึ้นมาจำนวนมากในทันทีไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทจึงมองเรื่องการสร้างบุคลากรภาคการศึกษาให้แข็งแกร่ง พร้อมเป็น AI Mentor เพื่อที่บุคลากรเหล่านี้จะได้ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนเป็นวงกว้างได้อีกทอดหนึ่ง และเป็นการสร้างรากฐานที่ดีสู่การพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยี หรือ Tech Ecosystem ในระยะยาว

“เราเชื่อว่า ถ้าครูแข็งแรง เด็กก็จะแข็งแรง เราในฐานะผู้ที่อยู่ในแวดวงด้านเทคโนโลยีและ AI ระดับประเทศ มีทั้งบุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์ เครือข่ายด้านเทคโนโลยี จึงมองว่าเราต้องเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานของการพัฒนาสังคมให้แข็งแรง ผ่านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เสมือนเราเป็น AI Trainer ที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คุณครู จนคุณครูแข็งแรง พร้อมไปเป็น AI Mentor สร้างเยาวชนให้เป็น AI Talent ที่แข็งแรงให้แก่ประเทศอีกทอดหนึ่ง” นายขยล กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจึงเริ่มต้นภารกิจแรกด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมที่จะทำให้เทคโนโลยี AI สามารถเข้าไปอยู่ในภาคการศึกษาซึ่งถือเป็นพื้นฐานของชีวิต โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SenseTime พันธมิตรด้าน AI Solutions รายใหญ่ของโลกเข้ามาช่วยออกแบบโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของ AI ด้วยคำสั่งคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานอย่าง Python และ Block Diagram เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทักษะคอมพิวเตอร์เชิงลึกสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย และสามารถนำทักษะ AI ไปบูรณาการร่วมกับแผนการเรียนการสอนจนขยายผลไปสู่ผู้เรียน และสถานศึกษาข้างเคียง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นทางคณะฯ และสกาย ไอซีที ตั้งเป้าหมายระยะแรกในการขยายองค์ความรู้ด้าน AI Literacy แก่บุคลากรการศึกษาจำนวน 300-400 คน หรือ 1-2 โรงเรียนต่อจังหวัด โดยมองว่าหากแต่ละโรงเรียนมีคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และคุณครูจากกลุ่มสาระวิชาอื่นเข้ามาอบรมกับทางโครงการ แล้วสามารถนำองค์ความรู้ด้าน AI ไปขยายผลต่อภายในโรงเรียนได้จะเกิดประโยชน์ต่อเยาวชนและระบบการศึกษาไทยในอนาคต  ทั้งนี้ ทางคณะฯ ยังต้องพัฒนาพี่เลี้ยงหรือตัวแทนผู้เชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย เพื่อทำหน้าที่เข้าไปดูแลแต่ละโรงเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีปัจจัยและเงื่อนไขที่แตกต่างกันจึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขยายผลแก่นักเรียนและบุคลกากรตามพื้นที่ต่างๆ

“องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ AI คงมีบทบาทสำคัญต่อภาคการศึกษา แต่ความยากง่ายของการขยายผลต่อในแต่ละพื้นที่คือคุณครูและบุคลากรต่างมีภาระงานและวิชาที่ต้องดูแล เราจึงหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้ AI เข้าไปเป็นตัวช่วยและสามารถบูรณาการกับสิ่งที่คุณครูเขาสอนอยู่แล้ว ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปเท่านั้น เพื่อให้ความรู้ AI เข้าถึงได้ง่ายและอยู่กับพวกเขาได้ยั่งยืนกว่าเดิม” รศ.ดร.อนุชาติ อธิบาย

 

นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย คุณครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ขณะที่นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย คุณครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมอบรม เล่าว่า ในช่วงที่ตนเรียนจบปริญญาตรีก่อนจะบรรจุเข้ามาเป็นคุณครูในโรงเรียน หลักสูตรด้าน AI ยังไม่แพร่หลายในมหาวิทยาลัยเท่าไรนัก จึงต้องยอมรับว่าเรื่อง AI ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณครู ทำให้เมื่อทางโรงเรียนเริ่มต้นสอนหลักสูตรที่ต้องอาศัยความรู้ด้าน AI คุณครูส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือ แต่ความรู้ดังกล่าวเป็นเพียงความเข้าใจ AI ขั้นเบื้องต้นเท่านั้น ยังอาจไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึก เมื่อมีหลักสูตรอบรมด้าน AI Literacy จึงสนใจมาเข้าร่วมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและนำไปพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณภายในโรงเรียน

“จากการเรียนรู้ในครั้งนี้คิดว่าหากได้มีโอกาสเรียนหมดทุกบทของโปรแกรมน่าจะทำให้เข้าใจเบื้องหลังการทำงานของ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อว่าถ้าครูผู้สอนมีความเข้าใจมากเท่าไร ผู้เรียนก็จะเรียนรู้ได้มากเท่านั้น” นายวชิรวิทย์ กล่าว

 

ดร.ชยันต์ นันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ด้าน ดร.ชยันต์ นันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หนึ่งในผู้ร่วมอบรม เล่าเพิ่มเติมว่า เมื่อเทียบกับ 5-6 ปีที่แล้ว เทคโนโลยี AI ยังดูเป็นเรื่องไกลตัว เนื่องจากยังขาดการเรียนรู้ทฤษฎีและเครื่องมือด้าน AI ต่างจากปัจจุบันที่นักเรียนระดับประถมศึกษาก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับ AI โดยไม่จำกัดสาระวิชา และเชื่อว่าการพัฒนาหลักสูตรด้าน AI Literacy จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตรอื่น อาทิ สังคมศาสตร์ ให้เข้าใจการทำงานของ AI ง่ายขึ้น จนสามารถต่อยอดนำเทคโนโลยี AI ไปใช้แก้ปัญหาในศาสตร์อื่นนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ได้

 

สำหรับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY บริษัท Tech Company เต็มรูปแบบที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform และ AI Solutions ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY ICT 

 


About Maylada

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …