[Guest Post] DGA เผยโฉมระบบพอร์ทัลข้อมูลกลาง เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชน

ประเทศไทยดูเหมือนจะมีสวัสดิการครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงยังมีประชาชนหลายคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ ยังมีคนที่ตกหล่นจากการได้รับสวัสดิการ หรือแม้จะได้รับสวัสดิการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ครอบคลุมกับการดำรงชีวิต ทำให้มีช่องว่างอีกมากมายที่จะสามารถพัฒนาและสนับสนุนเพิ่มเติมได้เพื่อให้สวัสดิการมีคุณภาพดีขึ้น

DGA เปิดตัวระบบพอร์ทัลข้อมูลกลาง

 

ความสำคัญของรัฐสวัสดิการ และความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงเกิดการประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการของรัฐมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ https://portal.info.go.th/ คือมิติใหม่ของการติดต่อราชการ ภายใต้บริการ Info พร้อมให้คุณรู้ทุกเรื่องของบริการภาครัฐ ผ่านบริการค้นหาข้อมูล และจุดบริการภาครัฐ โดย DGA Thailand หรือ สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีความตั้งใจให้ประชาชนสามารถรับรู้ และสืบค้น สวัสดิการและบริการจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม

ระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน

จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมและจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐผ่านการอ่านบทความได้สะดวก ณ จุดเดียว ครบวงจร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านการค้นหาบริการและสวัสดิการของรัฐที่ตนเองต้องการ

สวัสดิการของประชาชน สวัสดิการที่ทุกคนควรได้รับ

ภายในเว็บไซต์ InfoPortal รวมบทความสวัสดิการของประชาชนที่ควรรู้ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการที่ช่วยดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในยามปกติและเมื่อต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งความช่วยเหลือนั้นมีความหลากหลาย เหมาะกับคนหลายกลุ่ม เช่น สิทธิผู้ประกันตน ประกันว่างงาน สวัสดิการสำหรับเด็ก สวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการคนชรา สวัสดิการคนพิการ และสวัสดิการเพื่อประชาชนในด้านอื่น ๆ โดยบทความที่เกี่ยวข้องสวัสดิการประชาชนจะเป็นแนวทางในการเข้าถึงสวัสดิการ รวมถึงจุดบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย เช่น

  • จุดบริการสำนักงานประกันสังคมใกล้คุณ
  • ประกันสังคม
  • เช็คสถานะและเงินสมทบสะสม
  • สำนักงานประกันสังคม
  • เช็คสิทธิรักษาพยาบาล และอื่น ๆ
  • ตรวจสอบสิทธิและเงื่อนไขสวัสดิการเด็กและครอบครัว
  • ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์

เพิ่มความง่าย ลดความซับซ้อน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. มุ่งหวังนำเสนอเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์ รวบรวมบทความให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐ และยกระดับการให้บริการประชาชน ลดภาระในการติดต่อหรือใช้บริการจากภาครัฐ เพราะที่ผ่านมาการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ หรือการให้บริการของภาคธุรกิจแก่ประชาชน ประกอบด้วยขั้นตอนและการเข้าถึงที่มีความซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากร ก่อให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดภาระต่อผู้ใช้บริการ

พอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน

บริการ/สวัสดิการของรัฐ มีอะไรบ้าง?

ใบขับขี่
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการขับรถ คือ “ใบอนุญาตขับรถ” หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า “ใบขับขี่” ซึ่งในเว็บไซต์จะรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับใบขับขี่ เพื่อให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจเลือกใช้ใบขับขี่สำหรับการขับรถให้ถูกประเภทและถูกต้องตามกฏหมาย เช่น การทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถสาธารณะ หรือมอเตอร์ไซค์, การทำใบขับขี่สำหรับอาชีพเดลิเวอรี่, การทำใบขับขี่วินมอเตอร์ไซค์, การทำใบขับขี่ แท็กซี่ ฯลฯ

ประกันสังคม
รู้หรือยัง? ว่างงาน ตกงาน ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยได้ ผ่านประกันสังคมว่างงาน ในเว็บไซต์ได้รวมบทความสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในมาตราต่าง ๆ ทั้งพนักงานประจำและผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองเช่นเดียวกัน ทั้ง ประกันสังคมมาตรา33 มาตรา39 มาตรา40 และความคุ้มครองที่คนทำงานควรรู้ ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนกระทั่งวัยเกษียณ คนทำงานจะได้รับอะไรบ้างจากการเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม บทความเหล่านี้จะช่วยบอกเล่ารายเอียดให้ผู้ประกันตนได้เข้าใจเนื้อหาของมาตราต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถใช้บริการยังจุดต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

ค้นหาข้อมูลประกันสังคม

 

สวัสดิการเด็กไทย
“เด็กคืออนาคตของชาติ” ประโยคสุดคลาสสิกที่ได้ยินกันมาเนิ่นนาน แต่เด็กไทยหลายคนกลับได้รับการปฏิบัติอย่างตรงข้ามกับคำดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการเข้าถึงสวัสดิการของเด็กก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน บทความเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของเด็กไทย ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตจะช่วยให้เด็กไทยเข้าถึงสวัสดิการและประโยชน์ที่ตนควรได้รับ เพราะวัยเด็กเป็นช่วงวัยที่สำคัญ จึงควรได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและให้ความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน เช่น โครงการเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด การเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินสงเคราะห์บุตร และเงินช่วยเหลือเด็กไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เด็กไทยได้เติบโตเป็นคนสำคัญและเป็นอนาคตของชาติได้ในอนาคตอย่างเท่าเทียมกัน 

สวัสดิการเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็ก

 

ผู้สูงอายุ
ปัจจุบันประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศไทยเป็นประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ วัยเกษียณ หรือคนอายุ 60 ปีขึ้นไป หลายคนทราบดีว่าเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางได้รวบรวมสวัสดิการผู้สูงอายุ ครบ จบ ที่เดียว บอกเล่าสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การเช็คเงินชราภาพประกันสังคม เงินคนชรา โดยรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่จัดการให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสวัสดิการ ความช่วยเหลือให้ทั่วถึง ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข การอำนวยความสะดวก การให้ความช่วยด้านเงินยังชีพ และอื่น ๆ อีกมากมาย

สวัสดิการผู้สูงอายุ

 

การเงินและภาษี
“การเงิน-ภาษี” วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ช่วงต้นปีผู้ที่มีรายได้ทุกคนมักต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี บางคนเพิ่งเริ่มทำงานและยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการยื่นภาษีบุคคลธรรมดามาก่อน บางคนแม้จะยื่นมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังมึนงงทุกครั้งพอถึงเวลาต้องยื่นเอกสาร สามารถทำความเข้าใจผ่านบทความได้อย่างไม่ยาก เช่น ขั้นตอนการยื่นภาษีประจำปี และข้อมูลการลดหย่อนภาษีที่ควรรู้

สวัสดิการเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันและครอบคลุม ไม่ว่าจะรวยหรือจน จะอยู่ในชนชั้นไหนของสังคมก็จะได้รับสวัสดิการที่เหมือนกัน แต่การเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้ประชาชนบางกลุ่มเสียผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับอย่างแท้จริง การร่วมมือจัดทำระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน โดยรายละเอียดข้อมูลที่ได้รวบรวมขึ้นทั้งหมดนี้ มีเงื่อนไขของแต่ละบริการหรือสวัสดิการที่อาจปรับเปลี่ยนตามวัน เวลา หรือประกาศใหม่ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA หวังว่าข้อมูลที่ได้รวบรวมในเว็บไซต์คงจะช่วยเพิ่มการเข้าถึง ลดการเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่ประเทศที่เจริญก้าวหน้ายิ่งต่อไป…

reference:
https://portal.info.go.th/category/benefit/ 
https://standard.dga.or.th/news-activity/2427/

 


About Maylada

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2022

Bay Computing บริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของไทย ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “Checkup Your Cybersecurity Vital Sign with …

[Guest Post] สกมช. พร้อม Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย

สกมช. เปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร CompTIA พร้อมสิทธิ์สอบ จากมูลค่า 25,000 บาท เหลือเพียง 4,800 บาท พร้อมมอบรางวัลใหญ่แก่คนที่พัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุด (สอบผ่าน) มูลค่า 4,800 บาท …