Gartner เผย 10 แนวโน้มด้าน Data & Analytics ประจำปี 2020 ในช่วงหลัง COVID-19

Gartner ได้ออกมาเผยถึง 10 แนวโน้มด้าน Data และ Analytics ประจำปี 2020 ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจองค์กรทั่วโลกท่ามลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เพิ่มเติมจากที่เคยนำเสนอเอาไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา ทาง TechTalkThai จึงขอนำมาสรุปให้ผู้อ่านได้อ่านกันสั้นๆ ดังนี้

Credit: ShutterStock.com

1. AI ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น, ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

Gartner ทำนายเอาไว้ว่าภายในสิ้นปี 2024 จะมี 75% ของธุรกิจองค์กรที่จะเปลี่ยนสถานะจากการทดลองใช้งาน AI ไปสู่การใช้งานจริงจัง และทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Streaming Data และ Analytics นั้นเติบโตขึ้นถึง 5 เท่า

ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้ การใช้ Machine Learning (ML), Optimization และ Natural Language Processing (NLP) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทำนายการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงยังถูกใช้เพื่อให้ภาคธุรกิจทำความเข้าใจกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ภาค Supply Chain สามารถปรับตัวได้ทัน

เทคนิคใหม่ๆ อย่าง Reinforcement Learning และ Distributed Learning ก็ได้ทำให้เกิดแนวทางในการตอบรับโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นของธุรกิจได้ และการลงทุนในชิปประมวลผลแบบใหม่เพื่อรองรับงาน AI และ ML โดยเฉพาะอย่าง Neuromorphic Hardwrae ก็ทำให้เกิดการประมวลผลเหล่านี้ใน Edge Dedvice ได้

ทั้งนี้ Responsible AI ที่ทำให้โมเดลมีความโปร่งใสมากขึ้นนั้นก็เริ่มได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ผิดพลาดให้ลดน้อยลง และทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรมากยิ่งขึ้น

2. การใช้งาน Dashboard ที่ลดน้อยลง

แนวคิดของการทำ Dynamic Data Story ในแบบอัตโนมัติได้เข้ามาทดแทนการใช้งาน Dashboard ที่ต้องสร้างเอาไว้ล่วงหน้าแบบเดิม ทำให้ธุรกิจองค์กรใช้เวลาน้อยลงในการออกแบบ Dashboard ให้ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละภาคส่วนลง โดยระบบนั้นจะทำการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าข้อมูลส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแต่ละคนโดยอ้างอิงจาก Context, Role และการใช้งานจริง ดังนั้นธุรกิจองค์กรที่มีการใช้งาน BI จึงอาจต้องทบทวนตัวเองว่าได้เวลาก้าวไปสู่เทคโนโลยีใหม่แล้วหรือยัง

3. การเติบโตของ Decision Intelligence

Gartner ทำนานยว่าภายในปี 2023 ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า 33% จะให้นักวิเคราะห์ข้อมูลได้เรียนรู้ถึงการทำ Decision Intelligence ที่ครอบคลุมถึงการทำ Decision Modeling ด้วย โดยในการทำ Decision Intelligence นั้นจะนำการทำ Decision Management, Decision Support และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมารวมกัน เพื่อสร้าง Workflow สำหรับการทำ Decision Model และ Decision Process รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ โดยกระบวนการที่ต้องใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ที่ซับซ้อนนั้น จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ และต้องมีการตรวจสอบหรือเอกสารกำกับที่ชัดเจน

4. X Analytics

Gartner ให้นิยามของคำว่า X Analytics ว่าเป็นคำกลางที่รวมเอาการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบเอาไว้ด้วยกัน โดย X นั้นทำให้สามารถแทนค่าเป็นคำว่า Text Analytics, Video Analytics, Audio Analytics และอื่นๆ ได้ โดย X Analytics นี้จะเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญและเป็นโจทย์ที่ยาก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, การป้องกันโรคระบาด และการป้องกันไฟป่า เป็นต้น ซึ่งภาคธุรกิจองค์กรเองก็ควรทำความเข้าใจและประเมินให้ดีว่าจะนำ X Analytics จากผู้พัฒนาเทคโนโลยีรายใดมาใช้ทำอะไรได้บ้าง

5. Augmented Data Management

Augmented Data Management นี้จะมีการนำ ML และ AI มาใช้ปรับปรุงกระบวนการในการนำข้อมูลไปใช้งาน และนำ Metadata ของข้อมูลที่เดิมทีเคยถูกใช้สำหรับการทำ Audit และการออกรายงานนั้นมาบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ด้วย โดยระบบจะทำให้การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยการปรับแต่งการตั้งค่าระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงด้วยตนเอง และยังเสริมประเด็นด้าน Performance และ Security ให้ด้วย ในขณะเดียวกัน ระบบก็ยังอาจด้วยลด Redundancy ของข้อมูลที่มีอยู่ให้ได้โดยอัตโนมัติ

6. คำถามเปลี่ยนจาก “ควรใช้ Cloud หรือไม่?” ไปเป็น “Cloud ใดจึงจะตอบโจทย์เราที่สุด?”

Gartner ทำนายว่าภายในปี 2022 บริการ Public Cloud จะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับนวัตกรรมด้าน Data และ Analytics ถึง 90% ดังนั้นคำถามที่ภาคธุรกิจต้องถามในการลงทุนระบบด้านนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นว่าควรจะเลือกใช้ Cloud ใดจึงจะตอบโจทย์มากที่สุด และสามารถช่วยให้ธุรกิจทำสิ่งใหม่ๆ ต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรบ้าง นอกเหนือจากระบบที่ถูกเสนอมาให้ใช้งานได้ในปัจจุบัน ในขณะที่งานด้านการ Optimize Cloud นั้นก็จะกลายเป็นอีกงานสำคัญไปในอนาคต

7. โลกของ Data และ Analytics กำลังลู่เข้าหากัน

ก่อนหน้านี้ที่สองคำนี้ถูกใช้แยกจากกันนั้น ระบบต่างๆ จะเริ่มมีความสามารถที่ครอบคลุมทั้งสองส่วน และทำให้เทคโนโลยีจากผู้ผลิตแต่ละรายมีความครบวงจรจบในตัวมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งให้กระบวนการในการจัดการและใช้งานข้อมูลภายในภาคธุรกิจนั้นเปลี่ยนตามไปด้วย

8. การใช้ Data Marketplace และ Data Exchange ที่สูงขึ้น

Gartnet ทำนายว่าภายในปี 2022 ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่กว่า 35% จะต้องมีการซื้อหรือขายข้อมูลอย่างเป็นทางการในระบบ Data Marketplace เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มในปี 2020 ที่อยู่ที่ 25%

Data Marketplace และ Data Exchange นี้คือแพลตฟอร์มกลางที่รวมเอาข้อมูลที่แต่ละบริษัทมีอยู่นำมาซื้อขายและแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เกิดการนำข้อมูลมาใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ และทำให้ธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลที่มีอยู่ได้มากขึ้น ซึ่งธุรกิจองค์กรเองก็ต้องมองหาวิธีการทำงานที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ โดยมีการทำ Data Governance ที่ดี

9. การใช้ Blockchain ในงาน Data และ Analytics

Gartner ระบุว่า Ledger Database Management System จะกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจองค์กรในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล โดยภายในปี 2021 Gartner คาดว่า Permissioned Blockchain ที่ถูกใช้งานมากที่สุดนั้นจะถูกทดแทนด้วย Ledger DBMS เหล่านี้ ดังนั้น Blockchain จึงจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มโจทย์ของตลาดด้าน Data และ Analytics ในอนาคต

10. การค้นหาความสำพันธ์ ทำให้เกิดคุณค่าของการใช้ Data และ Analytics

Gartner ทำนายว่าภายในปี 2023 เทคโนโลยีด้าน Graph จะกลายเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจขององค์กรทั่วโลกกว่า 30% ซึ่ง Graph Analytics สำหรับใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละส่วนโดยเฉพาะนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือหลักเครื่องมือหนึ่งเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เครื่องมือแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป

ในขณะเดียวกัน Graph Algorithm เองก็อาจถูกนำมาใช้ร่วมกับ ML เพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้นำทางด้าน Data และ Analytics ขององค์กรจึงต้องประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นจาก Graph Analytics นี้ให้ดี

ที่มา: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-trends-in-data-and-analytics-for-2020/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป