ADPT

ฟรี eBook: รายงานประจำปี 2020 โดย TB-CERT

TB-CERT ออกรายงานประจำปี 2020 ซึ่งสรุปกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์​ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการพัฒนาบุคลากร การรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ มาตรฐาน API และการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมไปถึงบทวิเคราะห์เหตุโจมตีในปี 2020 และคาดการณ์ภัยไซเบอร์ในปี 2021 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารหรือ TB-CERT จัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เพื่อประโยชน์โดยรวมของสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยเฉพาะเพื่อการนำไปใช้ในการป้องกันเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะมีผลกระทบกับการบริการ ทรัพยากร หรือบุคลากรขององค์กร โดยการดำเนินการของ TB-CERT จะครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ คือ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ สร้างมาตรฐานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัย กำหนดกระบวนการในการรับมือภัยไซเบอร์ภาคการธนาคาร และส่งเสิรมการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รายงานประจำปี 2020 ฉบับนี้มีความยาวรวมทั้งสิ้น 78 หน้า โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การแนะนำ TB-CERT, ทิศทางและวิสัยทัศน์ของภาคการธนาคารในมุม Digital Banking & Cybersecurity, สรุปกิจกรรมในปี 2020, งานด้านการพัฒนาบุคลากร, งานด้านการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์, งานด้าน API Standard, งานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสารจากผู้แทนคณะทำงานความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคการเงิน การลงทุน และการประกันภัย นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์เหตุการณ์โจมตีในปี 2020 และคาดการณ์แนวโน้มภัยไซเบอร์ในปี 2021


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware : เปลือยโซลูชัน Anywhere Workspace ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานได้จริง

ในการทำงานจากที่บ้านหรือนอกสถานที่นั้น ได้เปลี่ยนภาพวิธีการทำงานของผู้คน ทั้งพนักงานเอง ข้อปฏิบัติขององค์กร หรือวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี VMware ได้เล็งเห็นแล้วการทำงานจากที่ใดก็ได้ องค์กรจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เป็นมากกว่าแค่การบริหารจัดการอุปกรณ์ แต่ต้องตอบโจทย์ได้ทั้ง การบริหารจัดการ รวมถึงต้องสามารถกำกับดูแลวิธีการใช้งานและการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและรักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงานไปพร้อมๆกัน ไปจนถึงให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด …

Free webinar : “สอนทำ Dynamic website ด้วย EC2” by Classmethod Thailand

งานสัมมนาฟรีของคลาสเมธอดในครั้งนี้ เราจะมาแนะนำวิธีสร้าง Linux Server สำหรับ Dynamic website โดยใช้งาน AWS EC2 เป็นหลัก ไม่ว่าคุณจะเขียนเว็บด้วยภาษา PHP หรือภาษาใดก็สามารถทำตามได้ พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานเครื่องมืออื่น …