Black Hat Asia 2021

ฟรี eBook: รายงานประจำปี 2020 โดย TB-CERT

TB-CERT ออกรายงานประจำปี 2020 ซึ่งสรุปกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์​ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการพัฒนาบุคลากร การรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ มาตรฐาน API และการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมไปถึงบทวิเคราะห์เหตุโจมตีในปี 2020 และคาดการณ์ภัยไซเบอร์ในปี 2021 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารหรือ TB-CERT จัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เพื่อประโยชน์โดยรวมของสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยเฉพาะเพื่อการนำไปใช้ในการป้องกันเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะมีผลกระทบกับการบริการ ทรัพยากร หรือบุคลากรขององค์กร โดยการดำเนินการของ TB-CERT จะครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ คือ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ สร้างมาตรฐานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัย กำหนดกระบวนการในการรับมือภัยไซเบอร์ภาคการธนาคาร และส่งเสิรมการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รายงานประจำปี 2020 ฉบับนี้มีความยาวรวมทั้งสิ้น 78 หน้า โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การแนะนำ TB-CERT, ทิศทางและวิสัยทัศน์ของภาคการธนาคารในมุม Digital Banking & Cybersecurity, สรุปกิจกรรมในปี 2020, งานด้านการพัฒนาบุคลากร, งานด้านการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์, งานด้าน API Standard, งานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสารจากผู้แทนคณะทำงานความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคการเงิน การลงทุน และการประกันภัย นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์เหตุการณ์โจมตีในปี 2020 และคาดการณ์แนวโน้มภัยไซเบอร์ในปี 2021

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Find the Balance สร้างสิ่งที่ใช่และ trust ในใจลูกค้า

“จากข้อมูลการออกกำลังกายตอนเช้าที่อัพโหลดลงโซเชียลมีเดีย สิ่งที่ซื้อบนระบบอีคอมเมิร์ซในช่วงพักกลางวัน หรือการสั่งอาหารทางออนไลน์ในช่วงเย็น” จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม “ข้อมูล” ที่ผู้ใช้งานได้สร้างและแชร์ไว้บนแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้กลายเป็น “โปรดักส์และตัวเชื่อมสำคัญ” ที่ทำให้องค์กรธุรกิจผู้เก็บรวบรวมข้อมูล “รู้จักตัวตน ความคิด ความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น” พร้อมกับแบ่งปันโอกาสที่มีมูลค่านี้ไปยัง “บุคคลที่สาม” เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาด …

[Guest Post] ไมโครซอฟท์แนะองค์กรไทยรับมือยุคโควิด ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ชี้การเลือกพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีคือตัวเร่งขับเคลื่อนความสำเร็จ

พร้อมจับมือพาร์ทเนอร์ไทย ฟิวชั่น โซลูชั่น แชร์เรื่องราว Digital Transformation จาก 2 โจทย์ที่แตกต่าง ภายใต้เป้าหมายในการเร่งนำเทคโนโลยีเข้าช่วยเหลือ เพื่อก้าวข้ามความท้าทายจากสภาวการณ์ปัจจุบัน