CDIC 2023

รู้จักกับ Delta InfraSuite Manager: ระบบบริหารจัดการ Data Center Infrastructure ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการอุปกรณ์, พลังงาน และการระบายความร้อน


เมื่อระบบ IT Infrastructure ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญสำหรับธุรกิจดิจิทัลในทุกวันนี้ การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อยู่ตลอดจึงกลายเป็นภารกิจสำคัญของฝ่าย IT ที่เข้มข้นยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมา

การดูแลรักษาระบบ Data Center Infrastructure นั้นก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญ ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM ซึ่งเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ พร้อนแนะนำ Delta InfraSuite Manager โซลูชันสำหรับการบริหารจัดการ Data Center Infrastructure จากบริษัทชั้นนำอย่าง Delta

 

 

Data Center Infrastructure Management (DCIM) คืออะไร?

Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM คือซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ภายใน Data Center, การติดตามและจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงาน, การติดตามและจัดการระบบการระบายความร้อน ไปจนถึงการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ ภายใน Data Center

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน DCIM โดยทั่วไปจะมีดังนี้

 1. การบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายใน Data Center ให้สอดคล้องกับปริมาณของพลังงานและอัตราการระบายความร้อนรวมถึงพื้นที่ว่างในตู้ Rack หรือในห้อง Data Center ได้อย่างเหมาะสม
 2. การบริหารจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน Data Center ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ข้อมูลของอุปกรณ์ใดๆ ตกหล่นไป และบริหารจัดการ Lifecycle ของอุปกรณ์นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม
 3. การบริหารจัดการและตรวจสอบการใช้พลังงานภายใน Data Center เพื่อให้สามารถทำการปรับปรุงเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานได้ในระยะยาว
 4. การบริหารจัดการและติดตามการระบายความร้อนในส่วนต่างๆ ของ Data Center เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ IT ต่างๆ จะได้รับการระบายความร้อนที่เหมาะสมเพียงพอ
 5. การรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น อุปกรณ์จ่ายพลังงานมีปัญหา, ระบบระบายความร้อนผิดปกติ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและประเมินกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหานั้นๆ
 6. การจำลองสถานการณ์ต่างๆ ก่อนเกิดเหตุการณ์หรือมีการลงทุนใดๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรระบบที่มีอยู่จะสามารถครอบคลุมต่อความต้องการนั้นๆ ได้
 7. บริหารจัดการการดูแลรักษา Data Center โดยรวม ให้สามารถซ่อมแซมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ มีการบันทึกข้อมูลการทำงานอย่างครบถ้วน และช่วยลด Downtime ที่จะเกิดขึ้นภายใน Data Center ลงได้

โดยทั่วไปแล้ว DCIM มักจะครอบคลุมเฉพาะส่วนของ Infrastructure เท่านั้น แต่จะไม่ได้ทำการติดตามลงลึกไปถึงระดับของอุปกรณ์ IT อย่างเช่นการบริหารจัดการ Server, Storage, Switch, Router หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในระดับของ IT ทำให้ระบบงานของ DCIM นั้นมีความคล้ายคลึงกับ Building Information Management (BIM) แต่ปรับความสามารถการทำงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ Data Center มากขึ้นแทน

DCIM นี้เหมาะกับธุรกิจองค์กรที่มีการลงทุนสร้าง Data Center ของตนเอง หรือผู้ให้บริการ Cloud และ Service Provider ที่มีการลงทุนสร้าง Data Center เพื่อให้บริการลูกค้า ซึ่ง DCIM จะช่วยให้การจัดเก็บรวมรวมข้อมูล, ติดตามการทำงาน, บริหารจัดการ และการดูแลรักษาระบบแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใน Data Center มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การทำงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว

Delta InfraSuite Manager: ระบบ DCIM ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการบริหารจัดการ Data Center Infrastructure สำหรับธุรกิจองค์กร

Delta ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบ Data Center และพลังงาน ได้มีการพัฒนาโซลูชัน DCIM ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Delta InfraSuite Manager เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรทั่วโลกสามารถดูแลรักษา Data Center ของตนเองและติดตามแนวโน้มการใช้พลังงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มีข้อมูลในการปรับปรุง Data Center ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัย 4 หลักการในการทำงาน ได้แก่

 1. Measurement รวบรวมข้อมูลชี้วัดที่เกิดขึ้นภายใน Data Center เช่น การใช้พลังงาน การระบายความร้อน จำนวนอุปกรณ์ และข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน Data Center
 2. Analytics สร้างโมเดลเสมือนจริงที่แสดงถึงสถานะของ Data Center ในปัจจุบัน พร้อมการเชื่อมต่อต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำ
 3. Plan การวางแผนบริหารจัดการ Data Center ในแง่มุมต่างๆ ด้วยข้อมูลที่มีอยู่
 4. Action การบริหารจัดการการดำเนินการต่างๆ ภายใน Data Center ให้เป็นไปตามแผนและมีข้อมูลติดตามได้ทุกการทำงาน

โซลูชัน Delta InfraSuite Manager นี้มีหลากหลายความสามารถในระบบเดียว โดยทาง Delta ได้แบ่งความสามารถของ Delta InfraSuite Manager ออกเป็นหลายโมดูล เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการและขนาดหรือความซับซ้อนของ Data Center ที่ต้องดูแลได้ ดังนี้

Base Model (Operation Platform) เป็นระบบเริ่มต้นที่ทำการรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างของ Data Center มาแสดง, ระบุปัญหา, แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา และสร้างรายงานการดำเนินงานต่างๆ ภายนใน Data Center ได้ โดยระบบจะรองรับการใช้งานได้ผ่านทาง Client และ Web Browser และสามารถออกแบบระบบให้ทำงานแบบ High Availability เพื่อให้มีความมั่นคงทนทานสูงขึ้นได้

Credit: DeltaPUE Energy Module สำหรับ Data Center ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานและเพิ่มความคุ้มค่าในการดำเนินการ โมดูลนี้จะช่วยให้การติดตามพลังงานได้ละเอียดมากขึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก Power Meter, UPS, PDU และ Sensor อื่นๆ เพื่อนำมาแสดงผลให้เห็นถึงการสูญเสียพลังงานในแต่ละองค์ประกอบของ Data Center อย่างชัดเจน ช่วยให้การวางแผนปรังปรุงด้านพลังงานเป็นได้อย่างเหมาะสม

Credit: Delta

 

Energy Analysis Module สำหรับองค์กรที่มี Data Center หลายแห่งกระจายอยู่หลายสาขา โมดูลนี้จะช่วยรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานในแต่ละสาขามาทำการวิเคราะห์วัดผล เพื่อค้นหาแนวโน้มและความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมเป็นไปได้จากหน้าจอเดียว

Credit: DeltaAsset Module ในกรณีที่องค์กรต้องการใช้ DCIM ติดตามถึงการติดตั้งอุปกรณ์ IT ต่างๆ ในตู้ Rack แต่ละตู้ โมดูลนี้จะช่วยให้สามารถสร้าง Diagram การเชื่อมต่อด้านพลังงานและระบบเครือข่ายของอุปกรณ์ IT ที่ใช้งานอยู่ได้ เพื่อให้การติดตามแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้ถึงระดับของอุปกรณ์ IT

Credit: Delta

 

Capacity Module สำหรับ Data Center ที่มีการลงทุนพื้นที่ขนาดใหญ่เผื่อเอาไว้และมีแผนจะค่อยๆ เพิ่มขยายการใช้งานตู้ Rack เพิ่มขึ้นไปให้เต็มพื้นที่ในภายหลัง โมดูลนี้จะช่วยรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับการเพิ่มขยายที่เหมาะสมทั้งในส่วนของตู้ Rack, พลังงงาน และการระบายความร้อน ไปจนถึงพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ IT ใหม่ๆ เพิ่มเติมที่เหมาะสม

Credit: Delta

 

Work Order Module ใน Data Center ที่ต้องการบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงภายใน Data Center ให้เป็นระบบ โมดูลนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนด Workflow ที่ต้องการได้พร้อมมีข้อมูลติดตามและการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้การทำงานเป็นระบบและโปร่งใสมากขึ้น

Credit: Delta

 

Asset Inspection Module โมดูลสำหรับช่วยให้ผู้ดูแล Data Center ทำการส่งข้อมูลและภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน Data Center มายังระบบ DCIM ผ่าน Mobile Application ได้ทันที ช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น และมีข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

Credit: Delta

 

ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Delta InfraSuite Manager สามารถศึกษาได้ที่นี่

สนใจโซลูชัน DCIM ติดต่อทีมงาน Delta ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน DCIM หรือระบบอื่นๆ เกี่ยวกับ Data Center และพลังงาน สามารถติดต่อทีมงาน Delta ประจำประเทศไทยได้ทันทีที่ DeltaUPS.thailand@deltaww.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://deltathailand.com/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CloudCampus 10 Gbps คุณภาพสูงของหัวเว่ยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลกอัจฉริยะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ [Guest Post]

ในระหว่างงานหัวเว่ย คอนเนกต์ (Huawei Connect) ประจำปี 2566 หัวเว่ยได้เปิดตัวโซลูชัน CloudCampus 10 Gbps คุณภาพสูงเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ที่มาพร้อมกับ 4 ฟีเจอร์สุดพิเศษ ได้แก่ การเข้าถึงความเร็วสูง, สถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย, สุดยอดประสบการณ์ และการดำเนินงานและการบำรุงรักษาแบบเรียบง่าย (O&M) โดยโซลูชันดังกล่าวพร้อมรองรับอนาคต มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั่วโลกในการสร้างเครือข่ายแคมปัสคุณภาพสูง “ความเร็ว 10 Gbps สำหรับสำนักงาน, 10 Gbps สำหรับการผลิต และ 10 Gbps สำหรับสาขา” เพื่อเร่งความเร็วในการเดินทางเปลี่ยนผ่านจากยุคดิจิทัลไปสู่ยุคระบบอัจฉริยะ

หัวเว่ย กำหนดนิยามใหม่ของความปลอดภัย เปิดตัว HiSec ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และ HiSec SASE โซลูชันรักษาความปลอดภัยทรงพลัง [Guest Post]

ในงานหัวเว่ย คอนเนกต์ (HUAWEI CONNECT) ประจำปี 2566 หัวเว่ย ซีเคียวริตี้ (Huawei Security) ได้รวบรวมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับอาวุโสในอุตสาหกรรม มาร่วมสำรวจแนวทางใหม่ในการพัฒนาความปลอดภัยของเครือข่าย โดยในระหว่างการประชุมด้านความปลอดภัยนั้น คุณไมค์ หม่า (Mike Ma) ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย …