CDIC 2023

CSL ผ่านมาตรฐานการออกแบบ Data Center จาก NECTEC ยกระดับการให้บริการ Data Center ในไทย

CSL ผู้ให้บริการระบบ Cloud, IT Solutions และ Data Center แบบครบวงจร ผ่านการรับรองมาตรฐานการออกแบบ Data Center จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นรายแรกของประเทศไทย ยกระดับมาตรฐาน Data Center เทียบเท่าระดับโลก

Certificate of Data Center Design: มาตรฐาน Data Center สำหรับประเทศไทยจาก NECTEC

ใบรับรองการออกแบบดาตาเซ็นเตอร์หรือ Certificate of Data Center Design เป็นมาตรฐานด้านการออกแบบ Data Center ที่ออกโดย NECTEC มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานการออกแบบ Data Center ที่อ้างอิงการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทยเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ กฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ วสท. 022012-29 นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอย่าง ANSI/BICSI 002 และ ISO/IEC 27001 อีกด้วย

มาตรฐานการออกแบบ Data Center นี้แบ่งออกเป็น 7 โมดูลหลัก ได้แก่

  1. ทำเล และสถานที่ตั้ง
  2. โครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรม
  3. ระบบไฟฟ้า
  4. ระบบปรับสภาพอากาศ
  5. ระบบโทรคมนาคม
  6. ระบบป้องกันภัย
  7. ระบบความมั่นคงสารสนเทศ

Data Center ที่จะได้ใบรับรองจะต้องผ่านการตรวจสอบทั้ง 7 โมดูลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Auditor) ที่มีทักษะระดับประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบ Data Center ได้มาตรฐานตามบริบทของประเทศไทยและเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ลดการพึ่งพามาตรฐานจากต่างประเทศ และเป็นการยกระดับ Data Center ในประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

“Certificate of Data Center Design เป็นมาตรฐานสำหรับ Data Center ที่ให้บริการในประเทศไทย มีการปรับปรุงข้อกำหนดหรือโมดูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ทั้งเรื่องภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งยังทำการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศอย่างเข้มงวด ด้วยการเข้าไปตรวจสอบในสถานที่จริง ไม่ใช่ดูจากเอกสารที่ส่งมาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบ Data Center เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างแท้จริง” — ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ NECTEC กล่าว

CSL ผู้ให้บริการ Data Center รายแรกที่ผ่านมาตรฐานของ NECTEC

CSL เป็นผู้ให้บริการ Data Center รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Data Center ของ NECTEC ในขณะนี้ และได้ใบรับรองการออกแบบดาตาเซ็นเตอร์ (Certificate of Data Center Design) จาก NECTEC ซึ่งแสดงให้เห็นว่า CSL ได้ออกแบบ Data Center ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดย Data Center ที่ผ่านการรับรองคือ The Cloud B ซึ่งเป็น Data Center แห่งใหม่ล่าสุดของ CSL

“เราออกแบบ Data Center ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง ที่สามารถระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพฯ มีโครงสร้างอาคารที่ทนได้แม้กระทั่งแผ่นดินไหว สามารถกันลมกันฝนได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับใช้เป็นระบบสำรองไฟเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน รวมไปถึงมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอันรัดกุม สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศไทยและหลักมาตรฐานสากล” — ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายงานขายลูกค้าองค์กร CSL กล่าว “เรามีความภูมิใจที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการออกแบบ Data Center จาก NECTEC รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ในฐานะที่ NECTEC เป็นสถาบันวิจัยอิสระ ไม่แสวงหาผลกำไร และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ ทำให้มั่นใจว่าการตรวจสอบมาตรฐานนี้มีความโปร่งใส และมีคุณภาพไม่แพ้มาตรฐาน Data Center ของต่างประเทศ”

นอกจากใบรับรองด้านการออกแบบ Data Center ของ NECTEC แล้ว Data Center ของ CSL ยังผ่านการรับประกันคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญระดับสากลถึง 7 รายการ ได้แก่ ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001 และ CSA-STAR ทั้งยังมี Service Availability สูงถึง 99.99% ทำให้มั่นใจว่าระบบของลูกค้าจะได้รับการปกป้องและพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

ยกระดับมาตรฐาน Data Center ของไทยสู่ระดับโลก

ถึงแม้ว่าโลกได้เข้าสู่ยุค Cloud แต่แนวโน้มความต้องการด้าน Data Center ยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก Data Center เป็นรากฐานสำคัญในการทำ Digital Transformation โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรและหน่วยงานที่มีความเข้มงวดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การส่งข้อมูลขึ้น Cloud ที่ตั้งอยู่ภายนอกประเทศอาจเป็นการละเมิดกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรได้ ส่งผลให้หลายองค์กรมีแนวโน้มหันไปใช้งานแบบ Hybrid ระหว่าง On-premises Data Center และ Cloud มากขึ้น ดังนั้น การมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการให้บริการ Data Center ในปัจจุบัน

เพื่อยกระดับมาตรฐานของ Data Center ของประเทศไทย NECTEC จึงได้พัฒนามาตรฐานด้านการออกแบบ Data Center สำหรับ Data Center ที่สร้างขึ้นในประเทศไทยขึ้น โดยชูจุดเด่นที่การอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และบริบทสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ควบรวมกับมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งยังมีการตรวจประเมินที่เข้มงวด ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองถูกกว่าการขอรับรองตามมาตรฐานของต่างประเทศหลายเท่าตัว ทั้งยังขอคำปรึกษา ดำเนินการ ไปจนถึงตรวจประเมินได้ง่าย เป็นมาตรฐานที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการไม่แพ้มาตรฐาน Data Center ระดับโลก

สำหรับลูกค้าของ CSL สามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลและระบบที่ติดตั้งอยู่ใน Data Center จะมีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ CSL ยังให้บริการ Data Center แบบเสรี (Carrier Neutral) โดยเปิดกว้างให้ Service Provider ทุกรายสามารถเชื่อมต่อบริการของตนกับ Data Center ของ CSL ได้อย่างอิสระ เพิ่มความยืดหยุ่นในยุคที่ทุกองค์กรต้องการความคล่องตัวเพื่อให้สามารถพลิกโฉมธุรกิจสู่ดิจิทัลได้สำเร็จ

IDC ชี้ Datacenter คือตัวขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

IDC ระบุว่า การมีโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่รองรับ Business Workload ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญของการทำ Digital Transformation ให้ประสบผลสำเร็จ แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง การใช้บริการ Data Center ภายนอกสามารถช่วยลดความเสี่ยงขององค์กร เพิ่มความต่อเนื่องในการทำงาน และพร้อมขยายระบบในอนาคตได้ง่าย รวมไปถึงมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านคอยให้การสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดจะมีความมั่นคงปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุม

สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาผู้ให้บริการ Data Center ได้แก่ ความพร้อมในการให้บริการ ประสิทธิภาพของแหล่งกำหนดพลังงานและระบบควบคุม การเชื่อมต่อ และความมั่นคงปลอดภัย เหล่านี้ต้องมีความต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นและอิสระในการพัฒนาบริการดิจิทัลสู่ลูกค้า

สำหรับ Data Center ของ CSL ทาง IDC ได้ให้ความเห็นไว้ว่า นอกจากจะมีจุดแข็งที่เป็นผู้ให้บริการ Data Center แบบเสรี (Carrier Neutral) แล้ว CSL ยังได้รับการสนับสนุนจากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของ AIS ส่งผลให้ CSL เป็นผู้นำในตลาด Data Center ของไทย ซึ่งมี Data Center มากถึง 11 แห่ง รวม 6,000 Racks กระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมรองรับ Mobile Edge Computing ในยุค 5G นอกจากนี้ CSL ยังให้บริการ Internet Exchange ช่วยยกระดับการเชื่อมต่อทั้งภายในและระหว่างประเทศไปอีกขั้น

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Data Center และระบบ Cloud จาก CSL สามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล csl-presales@ais.co.th หรือโทร 0-2263-8185

“Enhance agility of new normal with CSL digital transformation Solution”


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ก้าวสู่ธุรกิจขนส่งแห่งอนาคตในแบบ Smart Transportation & Smart Logistics ด้วย 5G, AI และ IoT ไปกับ AIS Business

การขนส่งและโลจิสติกส์นั้นถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรและอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิตสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ภาคขนส่งและโลจิสติกส์นั้นกลายเป็นส่วนแรกๆ ในหลายธุรกิจที่มีเป้าหมายในการทำ Digital Transformation ที่มีผลลัพธ์เด่นชัด AIS Business ในฐานะของ Digital Enabler สำหรับธุรกิจองค์กรไทย จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการพัฒนาโซลูชันด้าน Smart …

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งาน AI ได้อย่างรวดเร็ว

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ใหม่ ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาในองค์กรเพื่อสร้าง AI Application ให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับการขยายขนาดได้ผ่านการใช้งาน Cloudflare Network โดยโซลูชันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน …