CDIC 2023

[PR] คอนเวอร์เจนซ์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น พัฒนาโซลูชั่น Cloud-Edu ยกระดับคุณภาพระบบการศึกษาแบบบูรณาการ

ขอนแก่น – 6 ตุลาคม 2558 – บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาซอฟท์แวร์และระบบคลาวด์ โซลูชั่นส์สำหรับภาคการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่นพัฒนาโซลูชั่น Cloud-Edu ซึ่งเป็นบริการบนคลาวด์แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นทั้งในแง่ของการใช้งานและบริหารจัดการ เพื่อใช้บริหารจัดการวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียแบบองค์รวม ทั้งในส่วนของงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล แผนกและคณะต่าง ๆ ของวิทยาลัย ระบบการรับสมัครนักศึกษา ระบบข้อมูลนักศึกษา การจัดการวางแผนการเรียนการสอนของอาจารย์และการวางแผนการเรียนของนักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีโอกาสติดตามนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดผ่านแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

convergence-system-cloud-edu-logo

ด้วยโซลูชั่น Cloud-Edu ที่คอนเวอร์เจนซ์ฯ พัฒนาให้กับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เป็นการพัฒนาบนคลาวด์แพลตฟอร์ม จึงมีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บเบราเซอร์ และแอพลิเคชั่นมือถือ โดยมีการพัฒนาให้รองรับบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ iOS ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ให้กับวิทยาลัย

convergence-system-cloud-edu-app
convergence-system-cloud-edu-app2
convergence-system-cloud-edu-app3

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด กล่าวว่า “ทางคอนเวอร์เจนซ์ฯ มีความยินดีที่ได้พัฒนาโซลูชั่น Cloud-Edu ให้กับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการวิทยาลัยเป็นคลาวด์แพลตฟอร์ม เพิ่มคุณภาพงานบริหารการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้มีความก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ พร้อมเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญสำหรับการปฏิรูปประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )”

“และยิ่งโลกในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การศึกษาของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันยุคสมัยและทันต่อการแข่งขันในระดับสากล การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็น หากประเทศไทยสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยได้สำเร็จ จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยได้อีกด้วย“

convergence-system-cloud-edu-cas

ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และในนามผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำประเทศไทย โดยองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก ( APEC – DOC ) กล่าวว่า “ด้วยความคิดและปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ได้รับรางวัล รามอนแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนนักศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยพร้อมเปิดดำเนินการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ. 2545 ปัจจุบันวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเปิดสอนในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจกีฬา สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามโครงการเรียนฟรี มีงานทำ ( โดยความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และนอกจากนี้ นักศึกษาคณะพยาบาลของเราโดนจองตัวให้ทำงานตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, หลักสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา”

“วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและพร้อมพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สามารถแข่งขันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เรามุ่งพัฒนาให้นักศึกษาของเรามีคุณภาพทั้งทางวิชาการและสังคม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ที่รอบด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และการนำโซลูชั่น Cloud-Edu ที่คอนเวอร์เจนซ์ฯ พัฒนาให้กับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งเป็นการพัฒนาบนคลาวด์แพลตฟอร์ม มาใช้ถือเป็นการนำระบบไอทีมาบูรณาการการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ อย่างเต็มรูปแบบ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานได้ในหลาย ๆ ขั้นตอน ฝ่ายบริหารทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดข้อจำกัดในการทำงาน สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยประหยัดงบการลงทุนทางด้านอุปกรณ์ไอทีได้เป็นอย่างมาก และเหนือสิ่งอื่นใดคือเรื่องการจัดการการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา เราสามารถดูแลนักศึกษาของเราได้อย่างใกล้ชิด สามารถช่วยนักศึกษาวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมติดตามนักศึกษาอีกด้วย”

 

เกี่ยวกับ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยเริ่มต้นจากทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจและการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารงาน ทั้งในส่วนของระบบบริหารจัดการงานโรงพยาบาล ( Hospital Information System ) ระบบงาน Enterprise Resource Planning ทั้งในส่วนของระบบงานบัญชี การเงิน สินค้าคงคลัง และจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 50 ล้านบาท ซึ่งถือหุ้นและเป็นบริษัทในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด ( มหาชน ) และมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 130 คน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา