Black Hat Asia 2023

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี! The New Digital Age: Reshaping The Future Of Your Digital Workforce [16 มิ.ย.22]

มาร่วมค้นหา The New Digital Age เพื่อวางกลยุทธ์สำหรับการทำ New Operating Model ด้วย Intelligent Automation (IA) ในการผลักดันให้เป็นผู้นำในธุรกิจแม้สถานการณ์โลกต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมแนะนำการลงทุนใน IA ให้คุ้มค่าจากประสบการณ์ของ Blue Prism CTO ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ The New Digital Age: Reshaping The Future Of Your Digital Workforce วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2022 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่าน ZOOM

รายละเอียดงาน

ในปัจจุบันหลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจากที่จะต้องเร่งการปรับตัวแล้ว หลายๆ องค์กรจำเป็นต้องเริ่มจัดทำ New Operating Model เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ธุรกิจที่ไม่เพียงแค่การอยู่รอด แต่ต้องเป็นผู้นำในตลาดให้ได้ด้วย และตัวช่วยสำคัญในด้านเทคโนโลยีอย่าง Intelligent Automation เป็นสิ่งที่หลายองค์กรทั่วโลกให้ความสนใจและนำเข้ามาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งมีความสามารถในการจัดการงานที่มีขั้นตอนซ้ำๆ ในปริมาณมากและใช้เวลาของบุคลากรเกินความจำเป็น จึงทำให้ Intelligent Automation เป็นคำตอบและมาตรฐานใหม่ของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและรวดเร็วกว่า รวมถึงช่วยให้บุคลากรได้นำทักษะต่างๆ ทำงานที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี องค์กรที่สามารถนำ Intelligent Automation เข้าไปปรับใช้ในองค์กรได้ก่อนจะสามารถสร้างโอกาสและเป็นผู้นำในธุรกิจได้

ตัวอย่างประเภทงานที่เหมาะสมในการใช้งาน Intelligent Automation 

  • Banking
  • Insurance
  • Health Care
  • Financial & Accounting
  • Supply Chain
  • Human Resources
  • Back-office
  • Sales & Customer Service

ร่วมค้นหา New Operating Model ในการนำ Intelligent Automation (IA) เข้ามาช่วยผลักดันให้เป็นผู้นำในธุรกิจแม้สถานการณ์โลกต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมแนะนำการลงทุนใน IA ให้คุ้มค่าจากประสบการณ์ของ Blue Prism CTO ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี

ผู้บรรยาย : 1) Dan Ternes – Chief Technology Officer, APAC (SS&C Blue Prism)
2) Arada Srijaroen – RPA Team Lead, ZyGen Co., Ltd
3) Varittorn Vitchukreangkai – Customer Success Lead, ZyGen Co., Ltd
วันเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ช่องทางการบรรยาย :
Zoom Webinar
ลิงก์ลงทะเบียน :
https://bit.ly/3wnNT6j 

Agenda

Time (ICT)

Topic

2.00pm – 2.05pm

Welcome Address

2.05pm – 2.20pm

The New Digital Age :

ในยุคที่โลกหมุนไปด้วยความไม่แน่นอน เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจ ร่วมค้นหาทางรอดด้วย Intelligent Automation พร้อม Use Case ที่ใช้ได้จริง ในบริบทของประเทศไทย

2.20pm – 2.35pm

Reshaping the Future of your Digital Workforce (English)

ค้นพบ Trend ของการใช้งาน Intelligent Automation ทั้งในส่วนของความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ความสำเร็จและ Pain point จากประสบการณ์ของ Blue Prism บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Intelligent Automation ในระดับเอเชียแปซิฟิก 

2.35pm – 2.45pm

Connecting your Hybrid Workforce via Metaverse

ค้นพบวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์ และหุ่นยนต์ บน Metaverse ที่จะเข้ามาช่วยประสานการทำงาน เพิ่มความยืดหยุ่น และความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และพบกับ Live Demo ที่ทำให้คุณเห็นอนาคตไปพร้อมกับเรา

2.45pm – 3.00pm

Q&A/Closing Address


About Maylada

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …