[Guest Post] ต่อไปนี้ส่งอีเมลจะมีคุณค่ามากกว่าที่เคย! ส่องเทรนด์โลกกับการพัฒนา “Credited email account” เทรนด์ความปลอดภัยในยุคดิจิทัล

ส่องเทรนด์ความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล ผ่านระบบยืนยันตัวตน (Verified Account) ทางออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย มั่นใจ ใช้ยืนยันทางกฎหมายได้ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

 

“Privacy or Security” วลีคุ้นหูที่เป็นที่ถกเถียงกันในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาระหว่าง “ความเป็นส่วนตัว” กับ “ความปลอดภัย” อะไรสำคัญกว่ากันในยุคดิจิทัล เรื่องดังกล่าวเกิดจากการเกิดขึ้นของข้อมูลต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทุกคนสามารถนำเสนอข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ และนำไปสู่การสร้างความเกลียดชังในสังคมผ่านการสร้างความเกลียดชังบนโลกอินเทอร์เน็ต (Hate Speech) หรือข่าวปลอม (Fake News) และการปลอมแปลงตัวตนบนโลกออนไลน์ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องหาทางออก เพื่อให้ทั้งความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสามารถไปต่อได้แบบสมดุล

หลายประเทศพยายามที่จะสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ ทั้งการควบคุมการไหลเข้าออกของข้อมูล ผ่านระบบ Single Gateway หรือการสร้างเทคโนโลยีคัดกรองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet Filter) หรือการสร้างระบบยืนยันตัวตน (Verified Account) ที่จะเป็นการยืนยันตัวบุคคลหรือองค์กรที่ติดต่อผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งอีเมล และโซเชียลมีเดีย การยืนยันตัวบุคคล (Verified Account) ถือเป็นระบบสำคัญที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคล องค์กร หรือบริษัท ที่ติดต่อไปยังบุคคลต่างๆ เพื่อยืนยันได้ว่าบุคคลหรือองค์กรที่ติดต่อไปนั้นมีตัวตนอยู่จริง ข้อมูลที่เสนอผ่านแอคเคาท์ดังกล่าวได้รับการรับรองว่าเป็นความจริง และหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็จะมีผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การยืนยันตัวตน หรือ Verified  Account เป็นสิ่งที่รัฐบาลหลายประเทศสร้างเพื่อความปลอดภัยในโลกดิจิทัล บางประเทศมีการจัดตั้งหรือให้อำนาจหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการรับรองข้อมูลและยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์ของบุคคลและองค์กร ผ่านหน่วยงานความมั่นคงดิจิทัลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง นอกจากนี้หลายประเทศเลือกใช้โครงข่ายการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์ที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ พัฒนาบริการการรับรองตัวตนในโลกออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องตามข้อปฏิบัติของสหภาพสากลไปรษณีย์ หรือ UPU สู่การยืนยันตัวตน (Verified Account) ในโลกออนไลน์ ปัจจุบันมีการรับรองข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่นิยมทำกันทั่วโลก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการขับขี่และระบบขนส่ง ซึ่งจะแสดงข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคลกับบันทึกประวัติการขับขี่ การใช้ใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศออนไลน์ ผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือระบบออนไลน์ที่จะสามารถใช้แทนเอกสารจริงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ระบบสวัสดิการของรัฐ และธุรกิจ ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของแต่ละบุคคลที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ข้อมูลเงินบำนาญออนไลน์ ข้อมูลรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ เป็นต้น ข้อมูลที่ แสดงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวข้องกับรายละเอียดส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
  • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและภาษี ข้อมูลรับรองเครดิตออนไลน์ ข้อมูลรับรองการชำระภาษีตามกฎหมายออนไลน์ ข้อมูลรับรองเงินได้ส่วนบุคคลของบริษัทหรือหน่วยงานส่งให้บุคลากรออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเงินส่วนบุคคลที่จะถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สามารถรับรองความถูกต้องได้ตามกฎหมาย

อย่างเช่นในประเทศอังกฤษ การไปรษณีย์อังกฤษ หรือ Royal Mail Group ถือเป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับรองและยืนยันข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล ที่นอกเหนือจากงานบริการด้านการสื่อสารและการขนส่งพัสดุสิ่งของ โดยได้ให้บริการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตการขับขี่ เอกสารทางการเงินและภาษี รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างครบวงจร จากความพร้อมในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและครบวงจรด้วยจุดแข็งการมีเครือข่ายทั่วประเทศของเครือข่ายไปรษณีย์ สำหรับการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนในประเทศไทย จำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกดิจิทัล ซึ่งในเร็วๆ นี้ คนไทยน่าจะได้เห็นการนำระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการเอกสารสำคัญ ผ่านการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ควบคู่กับระบบยืนยันตัวตน หรือ Verified Account ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการรับหรือส่งเอกสารสำคัญ ที่อาจถูกปลอมแปลงได้ง่ายในโลกออนไลน์ และเป็นทางออกที่ดีของการพัฒนาความปลอดภัยบนโลกดิจิทัลของสังคมไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตAbout Maylada

Check Also

[Guest Post] เอเซอร์ โชว์ผลิตภัณฑ์ล่าสุดในงาน next@acer จัดครบครอบคลุมทั้ง Acer Predator และ ConceptD ชูไฮไลท์ Porsche Design Acer Book RS ไฮเอนด์โน้ตบุ๊ค

Acer เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงาน Next@Acer อัพเดททุกแบรนด์ทั้ง Acer Predator และ ConceptD พร้อมแนะนำ Porsche Design Acer Book RS ไฮเอนด์โน้ตบุ๊คจากความร่วมมือระหว่าง …

TechTalk Webinar: ทำความรู้จักกับ DataSpider: Data Integration สำหรับการจัดการ Operation Automation

บริษัท Saison Information Systems Co., Ltd. และบริษัท Material Automation (Thailand) Co., Ltd. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม DataSpider Live …