Tag Archives: wide learning

17 แนวโน้มเทคโนโลยีที่นักวิจัยจาก Microsoft ทำนายสำหรับปี 2017 – 2027

เนื่องในโอกาสของ Computer Science Education Week ทางนักวิจัยจาก Microsoft จึงได้ออกมาทำการทำนายเทคโนโลยีในอนาคต 17 ประการด้วยกัน

Read More »

Google เปิด Open Source ระบบ Wide & Deep Learning ช่วยให้ AI ฉลาดขึ้นไปอีกขั้น

ในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นถูกแบ่งออกเป็นสองแบบ แบบแรกคือการจดจำในสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และจดจำข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งเรียกว่า Wide Learning และการทำ Generalization ให้กับสิ่งต่างๆ เรียกว่า Deep Learning ซึ่ง Google ก็ได้ผสานแนวทางทั้งสองนี้เข้าในระบบ TensorFlow ซึ่งเป็น Open Source Machine Learning แล้วภายใต้ TF.Learn API

Read More »