Tag Archives: university technology center

UTC มุ่งผลักดันงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ดึง NVIDIA DGX A100 เสริมทัพด้านเทคโนโลยี AI

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (Chulalongkorn University Technology Center: UTC) แพลตฟอร์มในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาด ได้ประกาศถึงความร่วมมือกับจีเอเบิลในการดำเนินการติดตั้งระบบ NVIDIA DGX A100™ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมทัพเทคโนโลยีทางด้าน AI มุ่งผลักดันงานวิจัยและช่วยเหลือนักวิจัยพัฒนานวัตกรรม ด้าน AI และ MedTech เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม และสร้างมาตรฐานงานวิจัยให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

Read More »