Tag Archives: neuromorphic chip

Intel เปิดตัวระบบประมวลผล Neuromorphic System เร็วกว่า CPU 1,000 เท่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 10,000 เท่า

Intel ได้ออกมาประกาศเปิดตัวระบบประมวลผลแบบ Neuromorphic System ที่มี Neuron มากถึง 8 ล้านชุดทำงานเลียนแบบการประมวลผลของสมองมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการนำ Intel Loihi 64 ชุดมาทำงานร่วมกัน เพื่อเร่งพลังประมวลผลเฉพาะทางให้สามารถทำงานได้เร็วกว่า CPU 1,000 เท่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 10,000 เท่า

Read More »

เปิดตัว Intel Loihi ระบบ Neuromorphic Chip ประมวลผล AI เร็วล้านเท่าด้วยการเลียนแบบสมอง

Intel ได้ออกมาเปิดเผยถึงนวัตกรรมหน่วยประมวลผลใหม่ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Intel Loihi ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลแบบ Neuromorphic Chip ซึ่งใช้หลักการการออกแบบเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ ที่ถูกออกแบบมาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลในงานทางด้าน Artificial Intelligence (AI) โดยเฉพาะ อีกทั้งยังใช้พลังงานต่ำเป็นอย่างมาก

Read More »

ระบบประมวลผลใหม่ใช้แนวคิดเลียนแบบสมอง คิดเลขได้เร็วกว่า CPU ถึง 1,960 เท่า

ปีนี้เป็นปีที่มีงานวิจัยทางด้านหน่วยประมวลผลที่จะมาทดแทน CPU หลากหลายมาก และหนึ่งในงานวิจัยลักษณะนี้ก็คือการสร้าง Neuromophic Chip ที่ใช้แสงเลียนแบบการส่งสัญญาณประสาทภายในสมองจาก Princeton University ที่สามารถประมวลผลทางคณิตศาสตร์ได้เร็วกว่า CPU ทั่วไปถึง 1,960 เท่า

Read More »