Tag Archives: kmutnb

[Guest Post] DIRU นิเทศ จุฬาฯ เปิดตัว “ไทยดีไอแมชีน” กระตุ้นสังคม ชวนคิดตรวจสอบก่อนแชร์ข่าวปลอม

“ไทยดีไอแมชีน” เว็บไซต์ตรวจสอบข่าวปลอมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง ใส่ข้อความที่สงสัย กดคำสั่งตรวจสอบ ทราบผล ใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนแชร์ข่าว ช่วยชะลอการแพร่กระจาย ลดปัญหาข่าวปลอม กระตุ้นให้สามารถจัดการข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง

Read More »

[PR] “Thailand: A Nation in a Making” สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมกับ มจพ.ขับเคลื่อนบทบาทของมหาวิทยาลัย สู่ไทยแลนด์ 4.0

ความร่วมมือของภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ เป็นพลังสำคัญ ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ตามยุทธศาสตร์ชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาและสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ณ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.พร้อมชมนวัตกรรมฝีมือคนไทยสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ New S-Curve และชมการเรียนการสอน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ภายใต้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาป.โทด้าน Data Communication and Networking

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศเปิดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communication and Networking) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read More »

[PR] พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และแอพพลิแคด ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากรและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

กรุงเทพฯ, 23 มิถุนายน 2559 – บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Read More »