Tag Archives: copper

Panduit Webinar: Sustainable Data Center Solution เลือกเทคโนโลยีวางระบบเดินสายสื่อสารใน Data Center อย่างไรให้ยั่งยืน

Panduit ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "Panduit Webinar: Sustainable Data Center Solution เลือกเทคโนโลยีวางระบบเดินสายสื่อสารใน Data Center อย่างไรให้ยั่งยืน" ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10.00น. - 11.30น. เพื่อร่วมเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีล่าสุดในการวางระบบเครือข่ายสำหรับ Data Center ให้รองรับต่อเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ ในอนาคต ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ไปพร้อมกัน

Read More »

แนะนำ DSX-600 เครื่องมือวิเคราะห์และตรวจรับรองสาย CAT 6A

Measuretronix Ltd. ผู้นำในธุรกิจเครื่องมือวัดและทดสอบความปลอดภัยที่ครบวงจร แนะนำ DSX-600 เครื่องมือสำหรับตรวจรับรองสายเคเบิลแบบ Twisted Pair ตามมาตรฐาน CAT 6A และ Class EA ชูจุดเด่นด้านความเร็วในการทดสอบภายในระยะเวลาเพียง 10 วินาที พร้อมโปรโมชันราคาพิเศษจนถึงสิ้นปี 2017 นี้

Read More »

IEEE เริ่มร่างมาตรฐานสำหรับ Ethernet ความเร็ว 25/50/100/200/400Gbps เพิ่มเติม

IEEE ได้ประกาศเริ่มต้นร่างมาตรฐานสำหรับ Ethernet ความเร็ว 25/50/100/200/400Gbps เพิ่มเติม โดยแบ่งการร่างมาตรฐานนี้ออกเป็น 3 โครงการใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่

Read More »