CDIC 2023

[PR] สนองนโยบายรัฐรับยุคดิจิทัล อีโคโนมี กองทัพเรือนำร่องดึง ICDL ระดับโลกยกระดับทหารเรือไทย

กรมยุทธศึกษาทหารเรือตอบรับนโยบายรัฐบาลเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งยกระดับพื้นฐานทักษะไอทีให้กำลังพลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือตั้งแต่ระดับนักเรียนจ่าจนถึงระดับวิทยากร จัดมอบประกาศนียบัตรวิทยากรมาตรฐานสากล ให้แก่ ครูฝึก จำนวน 26 นาย และประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากลแก่ นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล จำนวน 100 นาย ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากลโดย ICDL ประเทศไทย

royal-thai-navy-digital-economy-icdl

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการและทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการวัดทักษะความสามารถทางการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามที่องค์กรกำหนด  มาตรฐานการฝึกอบรมและทดสอบนี้เป็นมาตรฐานสากลซึ่งใช้งานและได้รับความเชื่อถือจากในประเทศต่างๆ กว่า 148 ประเทศทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรเป้าหมาย เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยมีทักษะทางการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานในยุคสังคมดิจิทัล และลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็น อาทิ เวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นผลสำเร็จ การแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เพิ่มความสามารถในการต่อยอดชิ้นงานเพื่อเสริมในส่วนที่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร

ในยุคที่ภาครัฐให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนถึงการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้ทุกภาคส่วนต้องพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อร่วมพลวัตไปในทิศทางเดียวกัน องค์กรประกอบหลักของความสำเร็จที่สำคัญยิ่งคือการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีทักษะทางดิจิทัล ไม่ใช่เพื่อการใช้งานออนไลน์เพียงส่วนตัวเท่านั้น แต่ต้องสามารถนำทักษะความรู้มาพัฒนาประเทศได้ด้วย  ในฐานะที่ทหารเรือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประเทศทางทะเล มีการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านการทหารอยู่สม่ำเสมอ ความรู้ทางสารสนเทศจึงเป็นกุญแจสำคัญที่กองทัพ สามารถที่จะก้าวไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้ ด้วยกำลังพลที่มีความพร้อมทางนวัตกรรม โรงเรียนชุมพลทหารเรือจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทักษะทางไอที โดยเข้าร่วมฝึกอบรมและทดสอบทักษะไอทีตามมาตรฐานสากลร่วมกับ ICDL ประเทศไทย พร้อมจัดตั้งโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการและทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงต่อไป

royal-thai-navy-digital-economy-icdl-5

ดร. ฮิวจ์ แพททริค โอคอนแนล ตัวแทน ICDL Asia ในประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งต่อครูฝึกและนักเรียนจ่าของโรงเรียนชุมพลทหารเรือที่ประสบความสำเร็จจากการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล และรวมไปถึงความสำเร็จจากความร่วมมือในโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการและทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือในครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและบุคลากรอันเป็นกลจักรสำคัญของความก้าวหน้าให้มีระดับมาตรฐานสากล และสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของประเทศไทย ICDL เป็นหลักสูตรจากองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ที่ได้รับความวางใจจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้เป็นพิสูจน์แล้ว อาทิ ในประเทศไอร์แลนด์ที่มีนโยบายให้ประชากรทุกคนได้เรียนและทดสอบ ICDL ตาม National Qualification Framework และประเทศสิงคโปร์ที่ใช้หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะและอาชีพของประชากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของบุคลากรในประเทศ”

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICDL สามารถเข้าชมได้ที่ www.icdlasia.org

royal-thai-navy-digital-economy-icdl-2

royal-thai-navy-digital-economy-icdl-3

royal-thai-navy-digital-economy-icdl-4

 

เกี่ยวกับ ICDL

The International Computer Driving Licence ( ICDL ) หรือประกาศนียบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล มีจุดม่งหมายที่จะยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของประชากรทุกคนในโลกให้ได้มาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ปัจจุบันโปรแกรม ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพด้านประกาศนียบัตรวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และยังได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงาน รัฐบาล และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก และบริษัทชั้นนำต่างๆด้วย


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …