CDIC 2023

Ragnar Webinar: สำเร็จ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แบบครบวงจรสำหรับทุกองค์กร [13 พ.ย. 2020 เวลา 9.00น.]

งานสัมมนาออนไลน์สำหรับทุกองค์กรที่ต้องทำ PDPA งานสัมมนาออนไลน์ สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่มีเวลาและทรัพยากรที่จำกัดได้เข้าใจ ระบบนิเวศ ของการทำ PDPA ให้สำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2020 เวลา 9.00น. – 12.15น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

หัวข้อ: สำเร็จ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แบบครบวงจรสำหรับทุกองค์กร โดย Ragnar
ผู้บรรยาย: ทีมงาน Ragnar
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2020 เวลา 9.00น. – 12.15น.
ช่องทางการบรรยาย: Facebook Live ที่ https://www.facebook.com/ragnarcorp/ และ https://www.facebook.com/techtalkthai
ภาษา: ไทย

Webinar นี้เหมาะสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, IT Consulting, Legal Consulting firm, System Integrator, Value Added Reseller, IT Director, IT Manager, DPO

เนื้อหาใน Webinar

ขณะนี้องค์กรในประเทศไทยได้มีความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว แต่ปัญหาสำคัญที่สุดของทุกองค์กรในเวลานี้คือ “เวลาที่นับถอยหลัง”

Ragnar Corporation Co, Ltd. บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาในรูปแบบ Startup เพื่อแก้ไขปัญหาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของประเทศไทยและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ตอนนี้เราได้ทำการวิจัย “ปัญหาของการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรในประเทศไทย” และพบปัญหาหลัก ๆ ดังนี้

 • องค์กรส่วนใหญ่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ ทั้งด้าน บุคคลากร งบประมาณ และเวลา
 • องค์กรยังขาดองค์ความรู้ด้าน PDPA ทำให้ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด และไม่สามารถเริ่มต้นได้
 • องค์กรส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า PDPA เป็นเรื่องของกระบวนการ (Process) อย่างเดียว
 • บุคคลากรระดับปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรงกับธุรกิจ
 • หน้าที่รับผิดชอบของ DPO และตัวแทนของแต่ละแผนกยังไม่ถูกกำหนดหรือยังไม่มีความแน่ชัด
 • ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา (Consulting) ดี ๆ นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และมักใช้เวลาในการทำนานและมักจะเสร็จไม่ทันตามแผน

ข้อมูลดังกล่าวเกิดจากการเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ที่เข้าไปทำ PDPA Consulting ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน มากกว่า 15 แห่ง ตั้งแต่หน่วยงานขนาดเล็กที่มีบุคลากรจำนวนไม่ถึงร้อยคน จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรมากกว่าหมื่นคนโดยใช้ PDPA Methodology 1.0 ที่พัฒนาขึ้นมาเป็น Framework หลัก ในการดำเนินงาน จะมีทั้งหมด 12 ขั้นตอนดังนี้

PDPA Methodology 1.0 เนื้องานส่วนใหญ่จะเป็นงาน Service Consulting ทั้งในด้าน IT Consulting และ Legal Consulting ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่นานประมาณ 3 – 6 เดือนต่อโครงการ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากผลที่ได้มาจาก PDPA Methodology 1.0 นั้นยังมีความคล้ายคลึงกับการให้บริการที่มีอยู่แล้วในตลาด ซึ่งยังคงก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องดังนี้

 • องค์ความรู้ทั้งหมด ยังติดอยู่กับ “คน” แทนที่จะติดอยู่กับ “องค์กร” ทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการลาออก
 • การอบรมเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถปิดช่องว่างในการสื่อสารกับบุคลากรระดับปฏิบัติการได้สำเร็จ
 • กระบวนการในการทำซับซ้อนเกินความจำเป็น ทำให้องค์กรต้องพึ่งพาผู้ให้บริการอยู่เรื่อย ๆ ไม่สามารถต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการ การวางผังข้อมูล, การบริหารจัดการหนังสือยินยอม และอื่น ๆ อีกมากมาย

จากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาจึงทำให้เราเข้าใจว่า

“ปัญหาของการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรในประเทศไทย จะต้องแก้ด้วย ระบบนิเวศ ไม่ใช่แค่บริการที่ปรึกษา”

นั่นหมายถึงว่าคุณไม่สามารถสำเร็จ PDPA ได้ด้วยการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งใด แต่คุณต้องทำให้สำเร็จครอบคลุมทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร (People), กระบวนการ (Process) และ เทคโนโลยี (Technology)

ปัญหาของการแก้ไข People, Process, Technology แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงคือ ทุก ๆ ครั้งที่เริ่มทำแต่ละส่วน จะต้องเสียทรัพยากรไปกับการเก็บข้อมูลใหม่ทุกครั้ง ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซ้ำๆ เสียเวลาตั้งต้นใหม่ทุกครั้ง แย่ที่สุดคืออาจส่งผลเกิดการต่อต้านจากทีมงานภายใน ทำให้กระบวนการล้มเหลวไม่เป็นท่า

เพื่อความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศของ PDPA เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดได้กับทุกองค์กร ขอเชิญรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live ผ่านทาง Page https://www.facebook.com/ragnarcorp/ และ https://www.facebook.com/techtalkthai ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:15 น.

จากการวิจัยของเราเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเร็วที่สุดในการสำเร็จ PDPA นี่จึงเป็นที่มาของการสร้างระบบนิเวศ Ragnar’s PDPA Ecosystem ซึ่งประกอบด้วย…

PDPA Methodology 2.0 (พีดีพีเอ เมธอโดโลจี ทูพ้อยต์โอ)

Framework ที่ออกแบบมาให้ลดระยะเวลาในการทำ PDPA ขององค์กรได้ถึง 300% โดยควบรวมกระบวนการที่ทำพร้อมกันได้รวมทั้งยังประหยัดงบประมาณมากกว่าตลาดถึง 40%

t-reg (ทีเร็ก)

Thailand Regulatory Platform แพลตฟอร์มสำหรับองค์กรเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

เราสร้าง t-reg ขึ้นมาเพราะความเบื่อในการใช้งาน Solution แบบเดิมที่มีอยู่แล้วยังเจอปัญหาซ้ำซาก และเราเชื่อว่าไม่มีใครเข้าใจกฎหมายไทยได้ดีไปกว่าคนไทย

iLog PDPA (ไอล็อก พีดีพีเอ)

Intelligent Log for PDPA

เราพัฒนาระบบ Big Data Log Analytics ของเราให้ตอบโจทย์การทำ Data Breach Activity Tracking & Notification จากที่ DPO ไม่สามารถมองเห็นกลายเป็น มองเห็นกิจกรรมการใช้ข้อมูลและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยในการตัดสินใจตอบสนองกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

P-CAP (พีแค็ป)

Privacy – Cybersecurity Awareness Platform

เราสร้าง P-CAP ขึ้นมาเพราะความสำเร็จของโครงการปลูกจิตสำนึกทางด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลขึ้นอยู่กับ “คน” และความรู้เท่านั้นที่จะทำให้องค์กรในประเทศของเราปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง ถูกต้อง – รวดเร็ว – ประหยัดเวลา

ใครควรเข้างานสัมมนาออนไลน์นี้ ?

 • องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • IT Consulting, Legal Consulting firm
 • System Integrator, Value Added Reseller
 • IT Director, IT Manager, DPO

ทั้งหมดนี้อยู่ภายใน Live webinar ของเราผ่าน https://www.facebook.com/ragnarcorp/ และ https://www.facebook.com/techtalkthai ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:15 น.เพื่อให้คุณเปลี่ยนจากความไม่รู้ สู่ความรู้ และเปลี่ยนความรู้ สู่ความเข้าใจที่แท้จริง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …

ACSI ยกไทยเป็นหัวหอกอาเซียน  ปักธงเปิดสำนักงานในประเทศไทย นำเสนอโซลูชั่นและบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับมืออาชีพ [Guest Post]

2 ตุลาคม 2566 – เอเซอร์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ อิงค์ (Acer Cyber Security Inc. : ACSI) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับมืออาชีพ …