Black Hat Asia 2023

[PR] HPE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการสาธารณสุข เตรียมพร้อมสู่ยุค Digital Healthcare ในงาน ประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 “Innovations for eHealth” 28 – 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อไปขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีปัจจุบันการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพโดยระบบอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างแพร่หลายทำให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการดำเนินงาน ถือเป็นการยกระดับความสามารถในการให้บริการอย่างทั่วถึง มูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ เป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบมูลนิธิซึ่งมีภารกิจหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการภายใต้ชื่อ ประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Innovations for eHealth” เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีทักษะความรู้ความสามารถและนำไปสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดมาตรฐานในการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานทั้งระบบอย่างยั่งยืน

Hewlett Packard Enterprise เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในการบริหารประเทศ ทุกวันนี้ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านระบบสาธารณสุข การแพทย์ มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่มาก จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ฉับไว และในยุคดิจิทัลเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ทุกอย่างต้องเข้าสู่ Digital Transformation และ Digital Healthcare จึงเป็นคำตอบของวงการสาธารณสุขสำหรับ Thailand 4.0

บริษัท HPE และพันธมิตร The Value System และ SIS จึงได้เข้าร่วมนำเสนอเทคโนโลยี ที่จะสามารถตอบโจทย์ Digital Healthcare ภายใต้ Concept “Healthcare.nxt” และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลองค์กรขนาดใหญ่อย่าง HPE  SimpliVity หนึ่งในผู้นำทางด้าน  Hyper-Converged Infrastructure ที่มีชื่อเสียงในระดับองค์กร

บรรยากาศในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง และ บุคลากรเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ด้วย Digital Healthcare ในอนาคต

 

ดาวน์โหลดข้อมูลรายHPE Healthcare.nxtเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดเพิ่มเติม healthcare.nxt

หรือ Scan QR Code:


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ระบบการจัดการบน EnGenius Fit…เลือกแบบไหนดี [Guest Post]

EnGenius Fit โซลูชันที่มาพร้อมระบบการจัดการอุปกรณ์แบบใหม่

Salesforce เปิดตัว Einstein GPT

พลังของเทคโนโลยี OpenAI กับ CRM ด้วย Einstein GPT ลูกค้าของ Salesforce สามารถเชื่อมต่อข้อมูลนั้นกับโมเดล AI ขั้นสูงของ OpenAI ได้ทันที