CDIC 2023

สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Power of Open Source, Transfer Thai Business to Digital Economy ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

powers-of-opensource-seminar-oseda-banner

สำหรับองค์กรที่มีแผนจะเปลี่ยนการลงทุนระยะยาวภายในองค์กรให้มาใช้ Open Source กันมากขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และรองรับการเพิ่มขยายของระบบในอนาคตนั้น ทางสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส หรือ OSEDA ได้จัดงานสัมมนา Power of Open Source, Transfer Thai Business to Digital Economy ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้องค์กรใหญ่ๆ ในประเทศไทยที่ใช้งาน Open Source ได้มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรอื่นๆ ในประเทศไทย

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีตารางเนื้อหาในงานสัมมนาดังนี้

oseda_seminar_schedule

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการลงทะเบียน สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทันทีที่ http://www.oseda.or.th/th/site_content/6-frontpage/92-oseda-2015-seminar


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI”

iZeno ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI” หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานด้าน AI/ML ด้วยพลังของ Google …