เปิดฉาก “ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023” แพลตฟอร์มขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน [Guest Post]

ตอบรับตลาดดิจิทัลภูมิภาคอาเซียนมูลค่าสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี  2568 ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 มหกรรมแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน ภายใต้แนวคิด “การเชื่อมต่อคุณกับเทคโนโลยีระดับโลกและชุมชนดิจิทัล” ชู บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 5,000 รายจากกว่า 10  ประเทศจัดแสดงนวัตกรรม พร้อมร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติในหลากหลายหัวข้อน่าสนใจตลอด 3  วัน จัดงานตั้งแต่วันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายในพิธีเปิดงานดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ถึงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566  – 2570 กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมดิจิทัล  เพื่อสร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประชาชน เอกชนและภาครัฐจะได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สร้างกำลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายดังกล่าว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน ดิจิเทค  อาเซียน ไทยแลนด์ 2023(DigiTech ASEAN Thailand 2023) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แห่งอาเซียน ที่ได้รวบรวมผู้ให้บริการเทคโนโลยีและดิจิทัลจากนานาประเทศมาเพื่อนำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีคอมเมิร์ซ และการตลาดดิจิทัลดาต้าและคลาวด์  สมาร์ทโซลูชันและไอโอทีเทคโนโลยี 5G และเครือข่าย รวมไปถึง WEB.3.0 ซึ่งถือว่าเป็นงานที่นำเสนอนวัตกรรมที่ครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

ด้าน ศาสตราจารย์ดร.ชูกิจ ลิมปิจา นงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ตัวแทนจาก กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวเสริมในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างคนไทยที่มีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์คือ

1. ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก และ

3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมระดับชั้นแนวหน้าเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

4. พัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และ หน่วยงานวิจัยให้เป็นฐานขับเครื่องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน

การสนับสนุนการ จัดงาน DigiTech ASEAN Thailand ในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกระทรวงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสและความพร้อมให้กับประเทศ อีกทั้งยังสร้างรากฐานแห่งความรู้ซึ่งคือการพัฒนากำลังคน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป 

การเข้าร่วมสนับสนุนงาน “ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023”ซึ่งถือว่าเป็นเวทีทางธุรกิจและความรู้ที่สร้างโอกาส การเติบโตให้กับธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัล และยังร่วมยกระดับประเทศไทยให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายในการจัดงาน แสดงสินค้าในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย  

ดร. ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ด้วยหน้าที่หลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็น เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่าง ยั่งยืน โดยเป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการประชุม และนิทรรศการให้มีมาตรฐานสากล โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ  การจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนที่จะใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านธุรกิจไมซ์ โดยคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืน เป็นสำคัญ 

นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงภาพรวมการจัดงาน  ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ภายใต้แนวคิด “การเชื่อมต่อคุณกับเทคโนโลยีระดับโลกและชุมชนดิจิทัล” ซึ่งตอบรับกับ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีอย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือและโซลูชันดิจิทัลเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจ ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งในงานจะจัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นเหล่านี้จากแบรนด์ดิจิทัลชั้นนำกว่า 300  แบรนด์ และมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมถึง 5,000 รายจากกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมจัดแสดงถึง 8 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่  ซอฟต์แวร์ธุรกิจ, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ), ความปลอดภัยทางไซเบอร์, อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล, ข้อมูลและคลาวด์,  โซลูชันอัจฉริยะและ IoT, เทคโนโลยีและเครือข่าย 5G และ Web 3.0 

ความสำคัญของงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ในฐานะเวทีทางธุรกิจและความรู้ที่ช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคอาเซียน ได้รับการสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานจาก 2 หน่วยงานหลัก  คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังมี พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตลอดจนองค์กรสนับสนุน พันธมิตร และ ผู้สนับสนุนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ จากข้อมูลตลาดดิจิทัลระดับภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน ปี 2568 และจะกลายเป็น 1 ใน 5 ภูมิภาคชั้นนำของโลก สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาเซียนจะเห็นการเติบโต อย่างรวดเร็วในการบูรณาการระบบนิเวศ 5G กับแอปพลิเคชัน โซลูชัน และเครือข่าย IoT ประเทศไทยมีความก้าวหน้า อย่างมากในการพัฒนาดิจิทัลผ่านนโยบายการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยคาดว่าจะประสบความสำเร็จในช่วงหลายปีข้างหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัล ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทไทยเปิดรับและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเข้ากับธุรกิจของตนตอบรับกับข้อมูลดังกล่าว

งาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ถือเป็นงานที่ครบครันและถือเป็นเวทีกลาง ทางธุรกิจและความรู้ระดับนานาชาติสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับโลกเพื่อสร้างความร่วมมือและโอกาสทาง ธุรกิจ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในภูมิทัศน์ดิจิทัลของอาเซียนที่กำลังเติบโตนี้ด้วยโซลูชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลล่าสุด ขณะเดียวกันการจัดประชุมสัมมนาและเวิร์คช็อปต่างๆ จะถูกจัดขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญใน อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกมากกว่า 50 หัวข้อเกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและอาเซียนในปัจจุบันและอนาคตด้วย 

อย่างไรก็ตาม คาดว่างาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ครั้งนี้คาดการณ์มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทย และอาเซียนรวมกว่า 5,000 ราย ส าหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 7  อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า (ฟรี) ผ่าน https://bit.ly/3ZCi6LM และหากต้องการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.digitechasean.com หรือ www.facebook.com/digitechasean


About chanphen

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วม Webinar : IIOT in the Electric Vehicle Industry Transforming the future” [21 มี.ค. 67]

บริษัท นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ในหัวข้อ “IIOT in the Electric Vehicle Industry Transforming the future” ซึ่งในหัวข้อนี้ทุกท่านจะได้ค้นพบกับนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลบนโลกดิจิตอล …

เปิดฉากสุดประทับใจ ไทยเป็นเจ้าภาพจัด Global Cybersecurity Camp 2024 กระชับสัมพันธ์สมาชิก 9 ประเทศ เสริมแกร่งคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับนานาชาติ

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน GCC 2024 Thailand ณ โรงแรม The Sez บางแสน ชลบุรี 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 …