CDIC 2023

เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลด้วย ArcGIS ระบบภูมิสารสนเทศที่มาพร้อมกับความสามารถในการวิเคราะห์จาก Esri

esri_logo

ธุรกิจในทุกวันนี้แข่งขันกันด้วยความรวดเร็วในการทำงาน และการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อธุรกิจมีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และถูกต้องแม่นยำแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลและการเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป ก็มีส่วนช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

esri_arcgis_banner

Esri ผู้นำอันดับ 1 ด้านระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) หรือ “GIS” ซึ่งมีกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในเชิงตำแหน่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล และตำแหน่งบนแผนที่ที่สัมพันธ์กับข้อมูลนั้น แล้วนำผลการวิเคราะห์มาแสดงในรูปแบบของแผนที่ ร่วมกับกราฟ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความหนาแน่น ปริมาณการขาย ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  เป็น จะเห็นได้ว่าการใช้แผนที่ ไม่ใช่แค่การทำ Visualization เท่านั้น แต่ยังสามารถทำ Analysis เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

ด้วย ArcGIS Platform ของ Esri เป็นโปรแกรมที่ใข้ในการค้นหา สร้าง จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลในรูปแบบแผนที่ เป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการทำงานทุกรูปแบบทั้งบน เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ โมบาย และระบบคลาวด์เทคโนโลยี สามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้มองเห็นภาพเดียวกัน

esri_arcgis_01

ความสามารถของ ArcGIS Platform :

 • Planning and Analysis วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลการค้า คู่แข่งและอื่นๆ ทำให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวางแผนการลงทุน เลือกทำเลที่ตั้ง ค้นหาเส้นทางการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • Operation Awareness ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานเหตุการณ์ หรือการปฎิบัติงานที่เกิดขึ้นวันต่อวันแบบ Real-time เช่น ติดตามการบริการ การส่งมอบ พนักงาน ยานพาหนะ เป็นต้น
 • Enterprise Mobility สามารถส่งข้อมูล และแผนที่ไปยังอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ได้ทันทีระหว่างทีมงาน และพนักงานภาคสนาม เพื่อลดระยะเวลา ง่ายต่อการสั่งงาน รายงานปัญหา ทำให้การตัดสินใจรวดเร็ว และดียิ่งขึ้น
 • Asset Management มองเห็นการทำงานของทรัพย์สินขององค์กรได้ในทันที สืบค้นประวัติการบำรุงรักษา ปรับปรุงโครงการ ตรวจสอบแผนงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินในสินทรัพย์นั้น ๆ
 • Community Engagement สร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านรายงาน เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังสามารถ

 • ทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ของธุรกิจ เช่น Microsoft Office, SharePoint และ IBM Cognos ได้
 • รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกว่า 70 รูปแบบ และการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลชั้นนำอย่าง IBM DB2, IBM Informix Dynamic Server, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Express, Microsoft SQL Azure, Netezza, Oracle และ PostgreSQL
 • เชื่อมต่อกับระบบ IT Infrastructure อื่นๆ ที่มีอยู่อย่าง Microsoft Active Directory, LDAP และ PKI ในการยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ได้

 

ซอฟต์แวร์ ArcGIS เสริมประสิทธิภาพการทำ Business Intelligence

การทำ Business Intelligence ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน แต่จะดีแค่ไหนหากคุณสามารถสร้างคุณค่าให้กับข้อมูลเหล่านั้นด้วยการเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ และแสดงผลบนแผนที่ด้วยข้อมูลเชิงตำแหน่งในรูปแบบของ Location Intelligence ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับซอฟต์แวร์ BI ทั่วไป ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลธรรมดาสามารถใช้ค่าพิกัด หรือข้อมูลเชิงตำแหน่งเพื่อตอบคำถามที่ว่า ลูกค้าอยู่ที่ไหน สามารถไปถึงจุดหมายให้ใกล้ที่สุดได้อย่างไร หรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งสาขาและยอดขายสินค้าแต่ละประเภท เพื่อวางแผนการตลาด เป็นต้น

 

ตัวอย่างการเพิ่มคุณค่าให้ข้อมูล BI ด้วยการทำ Location Intelligence

 • Mapping Visualization แสดงผลข้อมูลเชิงตำแหน่งบบนแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขนาดของจุดในการอธิบายปริมาณข้อมูล การใช้สีเพื่อบอกความหนาแน่น หรือการใช้ Heat Map ในการแสดงผลข้อมูล เป็นต้น
  esri_arcgis_02-1
 • Spatial Analytics การนำตำแหน่งไปช่วยในการวิเคราะห์ จะทำให้ได้ข้อมูลในมุมมองที่กราฟไม่สามารถวิเคราะห์และแสดงผลได้ เช่น การสร้าง Buffer ออกจากจุดที่กำหนดเพื่อคำนวณหาพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ภายใน 5 หรือ 10 นาที การค้นหาสถานที่ใกล้เคียงภายในบริเวณที่กำหนด เป็นต้น
  esri_arcgis_03-1
 • Geographic Data Enrichment เพิ่มคุณค่าให้ข้อมูลด้วยการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาร่วมในการวิเคราะห์ เช่นเมื่อนำข้อมูลระดับน้ำ ความแรงของพายุ ประมาณฝนเฉลี่ยในแต่ละปี ความหนาแน่นของประชากร ระดับความสูงของแต่ละพื้นที่ มาประกอบกันจะสามารถสร้างข้อมูลจำลองได้ว่า หากน้ำท่วมมีความสูง 3 เมตร จะเกิดผลกรทบในส่วนใดบ้าง เป็นวงกว้างขนาดไหน
  esri_arcgis_04-1

นอกจากนี้การแสดงผล Dashboard โดยทั่วไปของระบบ BI จะแสดงผลในรูปแบบของข้อมูลตาราง กราฟ เท่านั้น แต่ด้วยด้วย ความสามารถของ ArcGIS Platform ทำให้สามารถสร้าง Dynamic map ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ทำให้ Dashboard และ Report มีความน่าสนใจขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองใหม่ และสร้างคุณค่าให้ข้อมูลนั้นได้มากขึ้น

esri_arcgis_05

เพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ สำหรับทุกธุรกิจ ในทุกๆ อุตสาหกรรม

ArcGIS นั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวางแผนและการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • Starbucks ใช้ ArcGIS ในการวิเคราะห์ทำเลสำหรับเปิดสาขาแห่งใหม่ ในการวางแผนเพื่อขยายกิจการ จากข้อมูลของประชากร, เส้นทางการเดินทาง, ร้านค้าปลีก และธุรกิจในละแวกใกล้เคียงผ่านระบบแผนผังภูมิศาสตร์ http://www.esrith.com/business/th/PDF/Casestudy%20Howfastfood%20TH.pdf
 • ธุรกิจประกันภัยเลือกใช้ Esri ArcGIS ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยของลูกค้าองค์กร และปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นhttp://www.esrith.com/business/th/PDF/case_study_risk_TH.pdf
 • MacKenzie ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ นำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหารระดับ C-Level ของลูกค้าด้วยระบบ ArcGIS ที่มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางการตลาด และข้อมูลสินทรัพย์ขององค์กรลูกค้าได้อย่างรวดเร็วhttp://www.esrith.com/business/th/PDF/ArcGIS%20Online%20Case%20Study%20TH.pdf
 • ระบบแจ้งเตือนโปรโมชั่นใหม่ๆ แก่ลูกค้าตามสถานที่ โดยเมื่อลูกค้าเดินทางผ่านตำแหน่งที่กำหนด หรือเข้ามาในห้างสรรพสินค้า ระบบก็จะทำการตรวจสอบโปรโมชั่นต่างๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจ และทำการนำเสนอโปรโมชั่นนั้นๆ แก่ลูกค้าผ่านทาง Smartphone หรือ Table ได้ทันทีhttp://www.esrith.com/business/th/PDF/shopping_th.pdf

 

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ฟรีๆ เกี่ยวกับระบบ ArcGIS

Esri ได้จัดทำบทเรียนพื้นฐานสำหรับระบบ ArcGIS เพื่อให้เหล่านักวิเคราะห์และ Data Scientist เข้าใจภาพรวมในการนำระบบภูมิสารสนเทศจาก ArcGIS ไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น โดยผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ http://learn.arcgis.com/en/arcgis-book/

esri-learn-home-07

สำหรับผู้ที่สนใจระบบ  ArcGIS Platform สามารถติดต่อทีมงาน Esri Thailand ได้ที่โทร 02 678 0033 หรือส่งอีเมลล์ไปที esri.th@cdg.co.th เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำระบบ Location Intelligence

 

ข้อมูลเพิ่มเติม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Line ประเทศไทย เผย 3 Roadmap สู่ปี 2027 พร้อมเปิดตัว Line Stickers Premium แบบจ่ายรายเดือน

ที่งาน Line Conference Thailand 2023 วันนี้ ทีมงาน Line ประเทศไทยได้ออกมาอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจหลายเรื่อง ทั้งการเปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ครั้งแรกของ Line ประเทศไทย ตลอดจน Roadmap สำหรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต …

LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE Conference Thailand 2023 ชูเทคโนโลยี Hyper-localized ยกระดับชีวิต ธุรกิจ และนักพัฒนา ก้าวสู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” [Guest Post]

ครั้งแรกของ LINE ประเทศไทย กับงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ LINE Conference Thailand 2023 หรือ #LCT23 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ก้าวต่อไปในการพัฒนาและดำเนินการด้านเทคโนโลยีใหม่แห่งปี สู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” …