Breaking News

[PR] ไอซีที-เอ็ตด้า ร่วมมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เปิดแนวคิด “The Challenges of Government Innovation : Disruptive Government” ในงาน eGovernment Forum 2016

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สพธอ. ) หรือ ETDA ( เอ็ตด้า ) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ( ATCI ) เปิดเวทีสัมมนา-ฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อบูรณาการการทำงานของบุคคลากรในภาครัฐ ทั้งจากกระทรวง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ภายใต้แนวคิด “The Challenges of Government Innovation : Disruptive Government” ภายในงาน eGovernment Forum 2016 เพื่อยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

ict-etda-egovernment-forum

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ โดยภาคประชาชนนอกจากจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้ว บริการที่ได้รับยังมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการรายบุคคล และตรงตามสิทธิมากยิ่งขึ้นด้วย ภายใต้กรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการคุกคามภายในและภายนอกประเทศที่มีมาตรฐาน สำหรับภาคธุรกิจ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและการติดต่อภาครัฐ แต่ยังเป็นการสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ ดำเนินกิจการ ไปจนถึงขยายธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้ทัดเทียมกับระดับสากล อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลยังก่อให้เกิดการบูรณาการภายในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาภพ เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ict-etda-egovernment-forum-2

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ( ATCI ) กล่าวว่า “eGovernment Forum 2016 จะเป็นเวทีสำคัญในการอภิปรายและนำเสนอเทคโนโลยีที่สอดรับกับการเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องให้เร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สมาคม ATCI ตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ กรอบการพัฒนา และแผนการดำเนินงาน ( Roadmap ) เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย”

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สพธอ. ) หรือ ETDA ( เอ็ตด้า ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ได้ทวีความรุนแรงและเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากการวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า หน่วยงานภาครัฐได้ตกเป็นเป้าหมายของภัยคุกคามประเภท Malicious Code และ Intrusion ซึ่งมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ หรือ Web Defacement อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนภาคเอกชนก็มักตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวง ซึ่งมักมุ่งประโยชน์ทางการเงินเป็นหลัก ETDA ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ให้เกิดความมั่งคงปลอดภัย และมีไทยเซิร์ตเป็นส่วนงานสำคัญในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ทำธุรกรรมออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อดูแลหน่วยงานภาครัฐให้มีภูมิคุ้มกันจากปัญหาดังกล่าว ภายใต้โครงการ ThaiCERT Government Monitoring System ( GMS ) ประกอบด้วย การตรวจจับและเฝ้าระวัง ( GTM: Government Threat Monitoring ) และการตรวจจับและป้องกันการโจมตี ( GWP: Government Website Protection ) เพื่อส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง”

ict-etda-egovernment-forum-3About TechTalkThai_PR

Check Also

ISS Consulting จับมือ SAP Concur เปิดตัวเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายพนักงานในองค์กรรายเดียวในประเทศไทยแล้ววันนี้

ISS Consulting ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกในประเทศไทยกับ SAP Concur และเป็นรายเดียวที่ให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งโซลูชั่นบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยธุรกิจจัดการขั้นตอนการวางแผนการเดินทางและรายจ่ายของพนักงานอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนแบบดิจิตอล

[Guest Post] ผลการศึกษาไอบีเอ็มชี้ ผู้บริโภคอาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยสแปม COVID-19

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 14 พฤษภาคม 2563: ไอบีเอ็มเปิดเผยผลการศึกษา พบจำนวนสแปมที่เกี่ยวกับ COVID-19 เพิ่มขึ้นกว่า 6,000% นับตั้งแต่ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของ COVID-19 …