CDIC 2023

‘เอมายด์’ ชูจุดแข็งความเชี่ยวชาญ นำโซลูชั่น IBM Financial Performance Management หนุนศักยภาพลูกค้า

เอมายด์ ผู้พัฒนาโซลูชั่นรายสำคัญของไอบีเอ็ม แนะนำโซลูชั่น IBM Financial Performance Management ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการวางแผนธุรกิจและงบประมาณทั้งองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวม สามารถประเมินสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและงบประมาณให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที

บริษัท เอมายด์ กรุ๊ป จำกัด (Amind Group Company Limited) พันธมิตรธุรกิจของไอบีเอ็ม ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านโซลูชั่น ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางธุรกิจและความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรยังคงขาดเครื่องมือหรือโซลูชั่นที่ช่วยวางแผนทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทตัดสินใจนำเอาประสบการณ์และความชำนาญในทักษะด้านต่างๆ ของทีมงาน ผนวกกับการใช้ซอฟต์แวร์ของ IBM มาพัฒนาโซลูชั่นเพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้า โดยยึดมั่นในพันธกิจแห่งการดูแลลูกค้าทุกรายเสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกัน

นำประสบการณ์กว่า10 ปีหนุนช่วยลูกค้า

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเอมายด์จะเข้าไปรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้าแต่ละราย และนำเอาประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกับลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจ มาช่วยวิเคราะห์และออกแบบเป็นโซลูชั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุดและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เราจะพบว่าหลายๆ บริษัทยังคงใช้โปรแกรมสเปรดชีต (Spreadsheet) อย่าง Microsoft Excel เป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนทางธุรกิจและจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคในด้านต่างๆ อาทิเช่น

  • ทีมงานใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเตรียมและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และใช้เวลาส่วนน้อยซึ่งไม่เพียงพอเพื่อทำการวิเคราะห์หรือวางแผนได้อย่างรอบคอบ
  • ข้อมูลที่ได้จากการวางแผนไม่เพียงพอ ที่จะสนับสนุนผู้บริหารในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือในการจัดทำ
  • มีข้อจำกัดในการทำแผนในความหลากหลายของสมมติฐานหรือสถานการณ์จำลองต่างๆ ซึ่งไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและตามความต้องการ ซึ่งมีผลให้เกิดการเสียโอกาสและลดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจได้
  • การจัดทำงบการเงินรวมจัดเป็นบัญชีชั้นสูงซึ่งต้องใช้ทักษะผู้ชำนาญการเฉพาะกลุ่ม การดำเนินงานต่อเนื่องภายใต้เครื่องมือเดิมจึงเป็นไปได้ยากในกรณีที่ประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรกลุ่มบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงบการเงินรวมใหม่ การปรับงบการเงินตามมาตรฐานทางบัญชี (GAAP)

โซลูชั่นเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จลูกค้า

  1. Budgeting and Forecasting Planning เป็นระบบที่ช่วยจัดเตรียมแผนงบประมาณทางการเงินสำหรับองค์กรโดยมีผลลัพธ์แสดงเป็นรายงานทางการเงิน (Financial Statement Report) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินได้ในมิติต่างๆ (Multi-Dimensional) รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Actual vs. Plan) การจำลองสถานการณ์ต่างๆ (What-if Scenario) และแสดงผลเป็นภาพหรือ dashboard สำหรับผู้บริหาร เพื่อง่ายต่อการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูล
  2. Cashflow Planning เป็นระบบที่ช่วยวางแผนการจัดการกระแสเงินสดภายในองค์กร เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารกระแสเงินสดเข้าและออก (Cash in/Cash out) รวมถึงการคำนวณต้นทุนทางการเงินจากการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. Sales and Operation Planning เป็นระบบที่ช่วยวางแผนการจัดการสมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ผู้ใช้งานสามารถวางแผนอุปสงค์ได้จากระบบโดยตรง โดยมีข้อมูลในอดีต (Historical data) เป็นตัวเปรียบเทียบหรือเป็นฐานช่วยให้การวางแผนให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในระบบเพื่อวางแผนการผลิต (Production plan) ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการวัตถุดิบ (Material plan) หรือแผนงานบริหารคลัง (Warehouse plan) ได้
  4. Profitability Analysis ระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำไร ตามมิติต่างๆ อาทิเช่น สินค้า/บริการ (by Product/Service) ทีมขาย (by Sales Team) ลูกค้า (by Customer) เวลา (by Period) ช่วยทำให้องค์กรสามารถเจาะลึกข้อมูลได้ว่า สินค้าหรือบริการใดที่สร้างผลกำไรสูงสุด หรือสัดส่วนของต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานใดที่มีผลกระทบต่อกำไร เป็นต้น ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการตลาดหรือกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5. Financial Consolidation ระบบที่ช่วยการจัดทำงบการเงินรวมเพื่อรายงานสถานภาพทางการเงินสำหรับกลุ่มบริษัทที่มีการลงทุนในหลากหลายบริษัทและรูปแบบ ทั้งบริษัทลูก (Subsidiary) หรือ บริษัทร่วมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศเดียวกันหรือต่างประเทศก็ดี รวมถึงการมีสกุลเงินที่หลากหลายในกลุ่มบริษัทก็ตาม ระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยจัดการในส่วนของการรวบรวมงบการเงินรายบริษัทรวมถึงข้อมูลประกอบต่างๆ และดำเนินการ ในส่วนของ แปลงสกุลเงิน (Currency Conversion) การตัดรายการระหว่างกัน (Interco Elimination) และการตัดรายการลงทุน (Acquisition Elimination) ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดและมีความรวดเร็ว รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้

ทำไมต้องเอมายด์

คุณสุรีรัตน์ ศรียานุวัตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมายด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ที่เอมายด์ เรามุ่งเน้นไปที่โซลูชั่นทางด้าน Financial Performance Management โดยเฉพาะเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้เอมายด์มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านองค์ความรู้ธุรกิจและเทคโนโลยีไอที ช่วยให้สามารถออกแบบ แนะนำและพัฒนาโซลูชั่นได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น ทำให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเอมายด์ของเราสามารถให้บริการครบทุกมิติตั้งแต่ การให้คำปรึกษาเรื่องโซลูชั่น เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์อย่างเป็นทางการจาก IBM การพัฒนาโซลูชั่น รวมถึงจัดอบรมซอฟต์แวร์ และการซัพพอร์ตหลังการขาย ทำให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ในเรื่องการบริการค่ะ”

คุณสุรีรัตน์ ศรียานุวัตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมายด์ กรุ๊ป

.

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม http://www.amind.co.th/download/AMIND_Company_Profile.pdf

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับ IBM โซลูชั่น ติดต่อได้ที่

บริษัท เอมายด์ กรุ๊ป จำกัด
โทร 02-129-3339, แฟกซ์ 02-129-3340
อีเมล salesteam@amind.co.th
เว็บไซต์: http://www.amind.co.th/
ลิงก์อิน: https://www.linkedin.com/company/amind


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Cybersecurity Analyst’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

อาชีพด้าน Cybersecurity กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางใหม่ๆในสายอาชีพด้าน Cybersecurity หรือปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่อยากยกระดับตัวเองมากขึ้น วันนี้เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ‘Cybersecurity Analyst’ โดย Sosecure ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเมืองไทย โปรโมชันพิเศษรอบ Early …