CDIC 2023

เจาะลึกความสำเร็จ กฟผ. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างยั่งยืนด้วย IBM Maximo จาก Triple Dot Consulting

เมื่อค่าไฟฟ้าของประชาชนสวนทางกับค่าครองชีพในปัจจุบัน โจทย์สำคัญสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าคือ จะทำอย่างไรให้ยังคงรักษาสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และจะทำอย่างไรให้การดำเนินงานของโรงผลิตไฟฟ้าเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อรักษาเสถียรภาพมิให้กระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของทั้งประเทศ

ล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้พลิกโฉมระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ครั้งใหญ่ด้วยการนำเทคโนโลยี AI จาก IBM Maximo ที่สนับสนุนโดยบริษัท Triple Dot Consulting มาใช้งานในโรงผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ จนได้รับรางวัล ASOCIO Award เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2022

บทความนี้จะขอพาทุกท่านไปร่วมเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของ กฟผ. จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเรียนรู้กรณีศึกษาของ กฟผ. จากการนำเทคโนโลยีจาก IBM Maximo เข้ามาช่วยเสริมการดำเนินงานของโรงผลิตไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศ การใช้งาน IBM Maximo สนับสนุนพันธกิจของ กฟผ. และนโยบาย Carbon Neutrality อย่างยั่งยืนได้อย่างไร? พบคำตอบได้ในบทความนี้

กฟผ. รับรางวัล ASOCIO ชูเด่นความสำเร็จด้านการประยุกต์ IT ในองค์กร

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยที่องค์กรระดับประเทศอย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับรางวัล ASOCIO Award สาขา Environmental, Social & Governance Award ประจำปี 2022 จากสมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) องค์กรนานาชาติซึ่งประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศในภาคพื้นเอเชียโอเชียเนีย

รางวัล ASOCIO Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำ IT มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ และการบริหารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นและประสบผลสำเร็จใน 8 สาขา ได้แก่ 

1. Outstanding Tech Company Award 

2. Outstanding User Organization Award 

3. Digital Government Award

4. EdTech Award 

5. HealthTech Award 

6. Cybersecurity Award 

7. Environmental, Social & Governance Award

8. Start-Up Award

รางวัล ASOCIO Award สาขา Environmental, Social & Governance Award ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอีกก้าวของ กฟผ. ที่ได้พัฒนาและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการดำเนินงานของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างราบรื่นตามนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมความมุ่งมั่นที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าของประชาชน ด้วยการสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

กฟผ. จึงมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นตัวอย่างสร้างแรงผลักดันให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพที่มั่นคงและยั่งยืน

เทคโนโลยี AI จาก IBM: เบื้องหลังประสิทธิภาพอันโดดเด่นของ กฟผ.

การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของ กฟผ. จนได้รับรางวัล ASOCIO Award สาขา Environmental, Social & Governance Award นั้นเป็นผลจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยบริษัท ทริปเปิลดอท คอนซัลติ้ง จำกัด (Triple Dot Consulting) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (IBM) ได้เข้ามาสนับสนุนด้วยการนำโซลูชันบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยเทคโนโลยี AI อย่าง IBM Maximo Enterprise Asset Management เข้ามาช่วยบริหารจัดการอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ของโรงผลิตไฟฟ้า

IBM Maximo Enterprise Asset Management เป็นโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ ซึ่ง กฟผ. ได้นำโซลูชันดังกล่าวมาใช้บริหารจัดการอุปกรณ์ในโรงผลิตไฟฟ้าแบบองค์รวม ตั้งแต่กระบวนการซ่อมบำรุง ไปจนถึงการบริหารคลังอุปกรณ์ ทำให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดของทรัพย์สินได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

[ชมคลิปวิดีโอ IBM Maximo Enterprise Asset Management ที่นี่]

Image credit: Shutterstock/LeoWolfert

การใช้แรงงานคนในการตรวจสอบเครื่องจักรเองแบบเดิม ๆ นั้นอาจล่าช้าและบำรุงรักษาได้ไม่ทันกาล แต่ด้วยเทคโนโลยี AI ใน IBM Predictive Maintenance ที่ติดตั้งในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ก็ได้เข้ามาช่วยให้การวางแผนบริหารจัดการสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความสามารถในการคาดการณ์อายุการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงผลิตไฟฟ้าได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ โดยสามารถระบุตรวจจับเครื่องจักรที่มีแนวโน้มว่าจะเสียหายก่อนเกิดเหตุที่อาจกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าได้ จึงเอื้อต่อการตัดสินใจบริหารและกำหนดลำดับความสำคัญของงานซ่อมแซมเชิงรุกด้วย

นอกจากระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ (Maintenance Management System : MMS) ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ติดตั้งในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ กฟผ. ทั่วประเทศแล้ว ยัง มีระบบติดตามและแจ้งเตือนเมื่อพบการทำงานผิดปกติที่ช่วยป้องกันการหยุดทำงานของระบบโดยไม่คาดคิด รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลไปยังทุกโรงไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงรายงานผลส่งตรงไปยังอุปกรณ์โมบายล์ผ่าน IBM Maximo Anywhere ซึ่งช่วยให้พนักงานทั้งองค์กรเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันได้ เสริมการทำงานต่างอุปกรณ์ ต่างเวลาและสถานที่ได้อย่างราบรื่น

การบูรณาการร่วมกันของเทคโนโลยีจาก IBM Maximo Application Suite จึงช่วยให้ กฟผ. สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์และบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้รวดเร็วและแม่นยำภายใต้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่  และสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

Triple Dot Consulting พาร์ตเนอร์ผู้เชี่ยวชาญวางระบบ IBM Maximo ให้ กฟผ.

การนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์พร้อมให้การสนับสนุน ซึ่งโซลูชัน IBM Maximo Enterprise Asset Management ที่ใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟผ. นั้น ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทริปเปิลดอท คอนซัลติ้ง จำกัด (Triple Dot Consulting) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาในการวางระบบงาน IBM Maximo Enterprise Asset Management และระบบ IBM Predictive Maintenance 

Triple Dot Consulting ประกอบด้วยทีมงานที่มีความรู้ประสบการณ์เฉพาะทางมาอย่างยาวนานนับทศวรรษ โดย Triple Dot Consulting มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในโซลูชัน IBM Maximo Asset Management จนได้รับเลือกจาก IBM ให้เป็นพันธมิตรของ IBM ระดับ Premier Business Partner ซึ่งเป็นตำแหน่งพาร์ตเนอร์ระดับสูงสุดด้วย ด้วยเหตุนี้เอง Triple Dot Consulting จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยอย่าง กฟผ. ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ กฟผ. ในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

ความสำเร็จของ กฟผ. ที่ได้รับรางวัล ASOCIO Award จึงถือเป็นเครื่องชี้วัดถึงศักยภาพของ Triple Dot Consulting ในการส่งมอบโซลูชัน IBM Maximo Enterprise Asset Management เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ กฟผ. ให้สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดตามนโยบาย Carbon Neutrality และบริหารจัดการสินทรัพย์ของโรงผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับองค์กรที่สนใจรับคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ IBM Maximo จากทีมงาน Triple Dot Consulting สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Website: https://www.tripledotconsult.com/maximo 

Facebook: https://www.facebook.com/tripledotconsulting/

Email: info@tripledotconsult.com

Telephone: +662-610-3104


About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

Microsoft แพตช์แก้ไขช่องโหว่เร่งด่วน 2 รายการให้ Edge, Teams และ Skype

Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ Heap Buffer Overflow 2 รายการอย่างเร่งด่วนในไลบรารีที่ผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานพบว่าช่องโหว่ได้ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว