[PR] DEPA ผนึก DITP และ TCEB พร้อม 5 สมาคมฯ เตรียมทัพจัดมหกรรมดิจิทัลแห่งปี BIDC 2017 ขานรับนโยบาย Thailand 4.0

ยักษ์ใหญ่วงการดิจิทัลคอนเทนต์นานาชาติตบเท้าร่วมงานกว่า 40 ราย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ TCEB กับ 5 สมาคมทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประกอบด้วย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และสมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) จัดงานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ครั้งสำคัญแห่งปี “BIDC 2017” จัดทัพชูศักยภาพและผลักดันดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดิจิทัลพัฒนาคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ พบปะ เจรจาทางธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขานรับนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ภายในงานผู้ประกอบการจะได้พบผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลระดับโลก

ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฎิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เปิดเผยว่า DEPA        มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในมิติต่าง ๆ และหนึ่งในภารกิจสำคัญคือ การส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร มาตรการส่งเสริม อาทิ การเข้าหาแหล่งเงินทุนและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย  ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยแอนิเมชันและเกม  จากผลการสำรวจพบว่าในปี 2558 มีมูลค่าตลาดรวมสูงกว่า 12,000  ล้านบาท โดยพบว่าผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากลในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งมีข้อมูลการส่งออกคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,500 ล้านบาท ส่วนในปี 2559 คาดการณ์ว่ากลุ่มแอนิเมชันจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 5.0 % และกลุ่มเกมจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึงกว่า 22 % ในปี 2560    

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น DEPA ในฐานะองค์กรหลักที่มีบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  ล่าสุดประกาศจัดงาน “Bangkok International

Digital Content Festival 2017” ด้วยแนวคิด “Digital Wonderland” ความมหัศจรรย์ของดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 และใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมฯ เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน สร้างโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งด้าน Animation ,Game ,E-learning ,Computer Graphics และ Visual Effect โดยในปีนี้มุ่งเน้นการจัดงานเป็นลักษณะ B2B ซึ่งแตกต่างจาก 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีทำให้อุตสาหกรรมฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดส่งออก   

วรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2017” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ได้จับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และเกาหลี รวมกว่า 40 ราย เช่น CARTOON NETWORK STUDIOS จากประเทศสหรัฐอเมริกา CCTV ANIMATION CO จากประเทศจีน MIXI INC (XFLAG STUDIO) จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในประเทศไทยอีก 60 รายเข้าร่วมกิจกรรม และงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ Japan External Trade Organization (JETRO) ที่ได้เชิญวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงจาก TV Tokyo Communications Corporation มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในส่วนนี้จะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งในการผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยงาน BIDC 2016 ที่ผ่านมาเกิดการเจรจาการค้าถึง 523 คู่แมทช์  คิดเป็นมูลค่าเจรจาการค้าราว 780 ล้านบาท  ในปีนี้งาน BIDC 2017 คาดว่าจะช่วยเสริมให้ภาพรวมของธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์เพิ่มมูลค่าขึ้นราว 800 ล้านบาท

ธิดารัธ ธนภรรคภวิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) และผู้แทนสมาคมผู้จัดงานฯ กล่าวว่า งาน “Bangkok International Digital Content Festival 2017” ที่เกิดจากการผนึกกำลังของภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนและมีเป้าหมายขยายสู่ระดับโลก รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับบทบาทของกลุ่มสมาคมได้ดำเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านธุรกิจการค้าและการพัฒนาสินค้าแก่สมาชิก รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงทั้งสองส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเติบโต  สอดรับกับนโยบายประเทศที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะทำงาน Bangkok Entertainment Fest 2017 และประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) กล่าวว่า งาน “Bangkok International Digital Content Festival 2017” หนึ่งในงานภายใต้ Bangkok Entertainment Fest 2017 นับเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยที่จะเผยแพร่ให้ต่างประเทศได้รับรู้และ

เข้ามาร่วมทำธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย TCEB ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการจัดประชุมและนิทรรศการระดับประเทศ รวมถึงการพัฒนาเมกกะอีเวนท์ขนาดใหญ่ของประเทศ  เล็งเห็นว่าการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมฯ เติบโตยิ่งขึ้น  เนื่องจากในงานนี้มีการรวมตัวของผู้ประกอบการชั้นนำมาจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้มั่นใจว่าประเทศไทยจะก้าวเป็นผู้นำ การจัดงานระดับโลกสำคัญๆ อีกมากมาย ซึ่งในปีที่ผ่านมา TCEB ได้จัดทำการสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานภายใต้โครงการ Bangkok Entertainment Fest สามารถสร้างรายได้ช่วงเวลาจัดงานได้กว่า 3,000 ล้านบาท มีจำนวนคนเข้าร่วมงานกว่า 540,000 คน สร้างงานกว่า 20,000 ตำแหน่ง  สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ถึง 3,300 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้รัฐบาลจากภาษีสูงถึง  980 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาจัดงานเพียง 2 สัปดาห์

ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฎิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวเสริม ปิดท้ายว่า ในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2017” ครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

  • การแสดงศักยภาพและผลงานทางด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการไทย พร้อมการมอบรางวัลในสาขา    ต่าง ๆ “BIDC Awards 2017” ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยและดิจิทัล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จในอนาคต
  • กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการรายสำคัญในธุรกิจดิจิทัลจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ  ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีนและเกาหลี รวมกว่า 40 ราย เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจไทย 60 ราย
  • งานสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบิตการ(Seminar & Workshop) รวมกว่า 20 หัวข้อ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก  อาทิ

– Mr. Raymond Pao, HTC Corporation ผู้ผลิตและพัฒนา VR headset HTC ที่จะมาบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดอย่าง VR (Virtual reality) ในหัวข้อ “VR” the world changing technology 

Mr. Goichi Suda CEO แห่ง Grasshopper manufacture ผู้สร้างเกมสุดอาร์ตอย่าง No more hero, Lolipop chainsaw, Killer 7 ที่จะมาร่วมสัมนากันในหัวข้อ “Art of designing worlds and characters for video games”    

– Mr. Ishan Shukla ผู้ชนะการประกวดแอนนิเมชั่นในเวทีระดับโลก มาพูดคุยเบื้องหลังผลงานล่าสุด “Schirkoa” ที่ได้รับรางวัล “Best Animated Short” จาก LA Shorts Film Festival และ “Best of Show” จากงาน SIGGRAPH ASIA 2016 อีกทั้งยังได้รับเลือกเข้ารอบ Oscars เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokdc.com หรือทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok International Digital Content Festival” พร้อมกันนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ซิสโก้เผยโฉมนวัตกรรม AI พร้อมประกาศความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ที่งาน Cisco Live Amsterdam [PR]

โซลูชั่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการตรวจสอบ ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของซิสโก้ในการพัฒนานวัตกรรม AI

ถึงเวลาต้องจริงจังกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศแล้วหรือยัง [PR]

การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศยังคงเป็นข้อกังวลหลักในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ระบุว่า องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยถูกโจมตีเกือบ 1,800 ครั้ง ในช่วง 10 เดือนแรกของปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ภาคการศึกษาและภาครัฐ  และเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เหยื่อรายล่าสุด คือ …