Black Hat Asia 2023

ไซเบอร์ อีลีทและไอบีเอ็มแนะทางออกจัดการไซเบอร์ด้วย SOC Modernization

หลายองค์กรเริ่มต้นปี 2023 ด้วยความหวาดหวั่นจากรายงานของสถาบันต่าง ๆ ด้านแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้มีการคาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลกจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปีนี้ อ้างอิงจากการรายงานผลสำรวจของ IBM X-Force Threat Intelligence Index 2023 พบว่าในทวีปเอเชียแปซิฟิกครองอันดับหนึ่งในด้านอัตราการเกิดเหตุการณ์การโจมตี โดยคิดเป็น 31% ของเหตุการณ์ภัยคุกคามทั่วโลก และเพิ่มสูงขึ้นถึง 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ในขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ยังคงเป็นปัญหาหนักอกที่ยังคงแก้กันไม่ตกในหลายองค์กร องค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมก็จะสามารถดึงดูดบุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้มากกว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง จึงส่งผลให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้านที่องค์กรได้มีการลงทุนไปแล้วด้วยเม็ดเงินมหาศาลไม่สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตามที่คาดหวัง ซึ่งความท้าทายนี้เป็นปัจจัยปัญหาหลักที่องค์กรต้องกำหนดกลยุทธ์ในการรับมือความท้าทายดังกล่าวอย่างจริงจังและต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ไอบีเอ็ม (IBM) ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยระดับองค์กรนำเสนอสถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open Architecture) โดยใช้โซลูชั่น QRadar XDR ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะสนับสนุนการทำงานในศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือศูนย์ CSOC ที่จะเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างโซลูชั่นต่าง ๆ อาทิ เช่น SIEM, SOAR, NDR, EDR อย่างครบถ้วน ประกอบกับเทคโนโลยี QRadar XDR Connect ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาที่ใช้ในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของโซลูชั่นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถเพิ่มความแข็งแกร่ง การป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามภายใต้การทำงานของศูนย์ CSOC ได้อย่างแม่นยำ ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กรหยิบยกขึ้นมาให้ผู้บริหารพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ก็คือการใช้บริการงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากผู้ให้บริการภายนอก หรือ MSSP ซึ่งแนวโน้มการใช้บริการเป็นแบบครบวงจร (Turn key) กล่าวคือองค์กรส่งมอบงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งหมดโดยที่องค์กรเองทำหน้าที่กำกับดูแลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานของผู้ให้บริการเท่านั้น ด้วยแนวทางนี้องค์กรสามารถมุ่งเป้าให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรโดยการสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ความไว้วางใจจากองค์กร

บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ชูเป้าหมายทางธุรกิจ “Managed Everything” ซึ่งยึดมั่นในแนวทางที่จะแบ่งเบาภาระงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรให้ได้แบบครบวงจร โดยมีบริการเฝ้าระวังและตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคามตลอด 24 ชั่วโมงเป็นบริการพื้นฐานสำคัญ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถของศูนย์เฝ้าระวัง ฯ แบบดั้งเดิมให้มีความทันสมัยหรือที่เรียกว่า SOC Modernization ซึ่งสนับสนุนโดยเทคโนโลยีจาก IBM ที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ตรวจจับภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงการบริการบริหารจัดการโซลูชั่นเข้าด้วยกัน อาทิเช่น Managed Cloud Security, Managed Network Security, Managed Detection and Response, Managed Endpoint Detection & Response, Managed Web Application Firewall, Managed DDoS และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย การให้บริการผู้เชี่ยวชาญในการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน (Managed Security Program) ยังส่งผลให้การรายงานสถานะความเสี่ยงขององค์กรแก่ผู้บริหารระดับสูงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถติดตามสถานะความเสี่ยงด้านไซเบอร์ผ่านทาง CISO Dashboard ที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด

คุณณัฐพล อาภาแสงเพชร โทร 094-480-4838 หรือ email : mkt@cyberelite.co

หรือติดต่อ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 3116881 #7151,7158 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …