Breaking News

Esri

เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลด้วย ArcGIS ระบบภูมิสารสนเทศที่มาพร้อมกับความสามารถในการวิเคราะห์จาก Esri

ธุรกิจในทุกวันนี้แข่งขันกันด้วยความรวดเร็วในการทำงาน และการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อธุรกิจมีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และถูกต้องแม่นยำแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลและการเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป ก็มีส่วนช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Esri ผู้นำอันดับ 1 ด้านระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) หรือ “GIS” ซึ่งมีกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในเชิงตำแหน่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล และตำแหน่งบนแผนที่ที่สัมพันธ์กับข้อมูลนั้น แล้วนำผลการวิเคราะห์มาแสดงในรูปแบบของแผนที่ ร่วมกับกราฟ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความหนาแน่น ปริมาณการขาย ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  เป็น จะเห็นได้ว่าการใช้แผนที่ ไม่ใช่แค่การทำ Visualization เท่านั้น แต่ยังสามารถทำ Analysis เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

Read More »