AWS ปรับลดราคา EC2 Reserved Instance และ Instance ขนาด M4

AWS ประกาศปรับราคา EC2 Reserved Instance และ Instance ขนาด M4 ลดสูงสุดถึง 21%

EC2 Reserved Instance (RI) คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายลงไปอีกจากการใช้บริการแบบ on-demand โดยมีทางเลือกในการชำระค่าใช้บริการหลากหลายรูปแบบในการปรับราคาครั้งที่ 61 ของ AWS ราคาของ Reserved Instance มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • สามารถชำระค่าบริการหลังจบระยะเวลาการใช้ (No Upfront Payment – ใช้ก่อน จ่ายทีหลัง) ในการใช้งานเป็นระยะเวลา 3 ปี (3 Year Standard Reserved Instances) ได้แล้ว สำหรับเครื่องขนาด C4, M4, R4, I3, P2, X1, และ T2 จากเดิมที่มีแค่แบบ 1 ปีเท่านั้น
  • ปรับราคาการใช้งานแบบใช้ก่อน จ่ายทีหลัง สำหรับ RI แบบ 1 Year Standard และ 3 Year Convertible ในเครื่องขนาด C4, M4, R4, I3, P2, X1, และ T2 สูงสุดถึง 17% โดยการปรับราคาจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละ region ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงการปรับราคาเฉลี่ยของเครื่องในระบบปฏิบัติการ Linux
  • Convertible Reserved Instance ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องได้ตลอดเวลาก็ได้รับการปรับราคาลงเช่นกัน ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงการปรับราคาเฉลี่ยของ Convertible RIs ในระบบปฏิบัติการ Linux

นอกจากนี้ AWS ยังมีการปรับลดราคาการใช้บริการของ Instance ขนาด M4 ลงสูงสุด 7% อีกด้วย

 

ที่มา: https://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-price-reductions-reserved-instances-m4-instances/Check Also

Google Cloud ออก Secret Manager ช่วยลูกค้าเก็บข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย

Google Cloud ได้ออกบริการเวอร์ชันเบต้าที่ชื่อ Secret Manager เพื่อช่วยช่วยลูกค้าในการจัดเก็บ API Keys, Passwords, Certificate และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ

AWS ลดราคา Amazon EKS ลง 50%

AWS ได้ประกาศลดราคาบริการ Amazon Kubernetes Service ลงกว่า 50%