[Guest Post] เสริมศักยภาพ สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจด้วยโซลูชัน Data Analytics จากฟูจิตสึ

ที่ผ่านมาหลายองค์กรคงเคยได้ยินแนวคิดของการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยพลังแห่งข้อมูลกันมาบ้าง ว่าเข้ามาช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้องค์กรยุคใหม่ได้อย่างไร

เพื่อตอกย้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าว และแสดงถึงความเป็นผู้นำในการช่วยสร้างมูลค่าของข้อมูลให้กับทุกธุรกิจ ฟูจิตสึ พร้อมนำเสนอหนึ่งในโซลูชันสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลขององค์กรพบความสำเร็จเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล คุ้มค่ากับการลงทุน โซลูชันดังกล่าวคือ Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจด้านต่างๆ

เปลี่ยนข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าให้ธุรกิจ

เป้าหมายสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า สนองตอบต่อการแข่งได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ตามมาคือรายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้น  รวมถึงการลดค่าใช้จ่าย โดย Data Analytics คือหนึ่งในโซลูชันดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกธุรกิจบรรลุเป้าหมายนี้

ที่ผ่านมาหลายองค์กรอาจมองการสร้างมูลค่าให้กับข้อมูลมีแค่การทำ Big Data เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบหรือ Business Intelligence เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของภาพกราฟิกให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่น้อยองค์กรจะรู้ว่าเรามีทางสร้างมูลค่าให้ข้อมูลได้มากกว่านั้น โดยการนำ AI และวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Science) มาช่วยวิเคราะห์และประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจด้านต่างๆ ได้

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากฟูจิตสึ

โซลูชัน Data Analytics จากฟูจิตสึ เป็นการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 100 คนของฟูจิตสึในประเทศไทย ประกอบด้วย

  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ “Data Scientist”
  • นักวิเคราะห์ข้อมูลและ Data Engineer
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน BI และ Data Visualization,
  • Project Manager
  • Data Platform
  • นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของฟูจิตสึจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 1,500 คน  

ที่ต่างมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ และออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงมีกรณีศึกษาขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการนำ Data Analytics ไปประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ

1. การใช้ข้อมูลเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2. ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำมาใช้งานได้จริง

3. มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

การนำมาประยุกต์ใช้งานจริง

ด้วยการเห็นความสำคัญในการเสริมศักยภาพให้ธุรกิจด้วยพลังของข้อมูล หลายธุรกิจในประเทศไทยมีการนำโซลูชัน Data Analytic ไปใช้งานจริงในหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น

การทำ Demand Forecast ประยุกต์ใช้ในธุรกิจค้าปลีก เพื่อคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภค กำลังและความเป็นไปได้ในการขายในแต่ละสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อม อันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประมาณการสต็อก ผลิต หรือการวางสินค้าหน้าร้านได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งโซลูชัน Data Analytics สามารถนำ AI และ Machine Learning มาช่วยในการคาดการณ์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ธุรกิจค้าปลีกจะได้รับคือ ปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ตาม

เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ช่วยวิเคราะห์และสร้างกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ต้องมีระบบใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตมีสินค้าใดสร้างมูลค่าสูงสุด และควรเตรียมวัตถุดิบหรือปรับการผลิตอย่างไร เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

Process Optimization โดยการนำ Machine Learning  มาช่วยในการปรับกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน

ตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection) โดยการนำ Machine Learning มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรม กระบวนการทำงาน ข้อมูลตัวเลขต่างๆ ที่มีความผิดปรกติ และอาจมีการทุจริต ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มานั่งวิเคราะห์ตัวเลขซึ่งต้องใช้เวลานาน

Price Prediction เพื่อการตั้งราคาขายสินค้า การให้ส่วนลด หรือทำโปรโมชันในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด และยังคงมีกำไรในระดับที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลาควรเป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสถานการณ์การแข่งขัน

Predictive Maintenance การวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบำรุงรักษาเครื่องจักร การสต็อกอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก รวมถึงช่วยให้ไม่ต้องเก็บสำรองอะไหล่ต่างๆ มากเกินความจำเป็น

Data Management การวางแผน จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลร่วมกันอย่างเหมาะสม 

สร้างความยั่งยืนด้วยการช่วยสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้องค์กร

การให้บริการโซลูชัน Data Analytics ของฟูจิตสึไม่ใช่แค่การนำซอฟต์แวร์หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาหรือติดตั้งระบบให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ด้วยการพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ ให้มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น พัฒนาทักษะจากพนักงานธรรมดาไปสู่การ Data Scientist

ขณะที่บางองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการสร้างทีมงาน Data Scientist ขึ้นมาเอง ฟูจิตสึก็พร้อมให้การสนับสนุน ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

สามารถเริ่มได้จากจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆ ลงทุนเพิ่มตามความต้องการ

ประเด็นสำคัญของการลงทุนด้านไอทีและโซลูชันดิจิทัลต่างๆ คือ งบประมาณในการลงทุน ซึ่งหลายองค์กรอาจมองว่า Data Analytics เป็นโซลูชันที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยซอฟต์แวร์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ แต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไป เพราะจุดเด่นของโซลูชัน Data Analytics จากฟูจิตสึคือ เราสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่ใช้งบประมาณไม่มาก เมื่อเห็นผลลัทธ์ที่ดีเป็นที่พอใจก็ค่อยขยายไปสู่องค์ประกอบในส่วนอื่นต่อไป

เพราะการติดตั้งและอิมพลีเมนต์ Data Analytics นั้น เป็นโซลูชันที่เห็นผลตอบรับได้อย่างรวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องลงทุนกับการจัดซื้อจัดหาฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่แต่อย่างใด

ให้บริการแบบ End-to-End

ฟูจิตสึ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันดิจิทัลระดับโลกและมีประสบการณ์ยาวนาน ไม่เพียงให้บริการโซลูชัน Data Analytics แต่เพียงอย่างเดียว ยังช่วยจัดหาโซลูชันอื่นๆ เพื่อเสริมให้ Data Analytics  ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดต่อกับผู้ให้บริการรายอื่นอีก ไม่ว่าจะเป็น

  • การบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด งบไม่บานปลาย
  • โครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วนของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ทั้งในแบบ On Premise, On Cloud และ Hybrid  
  • เครื่องมือในการแสดงผลข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำความเข้าใจ วิเคราะห์และนำไปต่อยอดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
  • การดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง จากทีม Managed Services  ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Data Analytic เป็นโซลูชันที่เหมาะกับทุกองค์กร

ท้ายสุด หลายคนอาจจะคิดว่าการขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของข้อมูลด้วยโซลูชัน Data Analytics เป็นเรื่องไกลตัว ใช้งบประมาณการลงทุนสูงและเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แท้จริงแล้ว Data Analytics เป็นโซลูชันที่มีประโยชน์กับองค์กรในทุกระดับและทุกธุรกิจ รวมถึงนำไปปรับใช้ได้ในหลากหลายลักษณะ คุณสามารถเริ่มต้นจากสเกลเล็กๆ แล้วค่อยขยายออกไปตามการเติบโตขององค์กร

ขอเพียงคิดที่จะเริ่มต้น เพียงเท่านี้ประตูสู่ความสำเร็จของธุรกิจยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลก็เปิดรอคุณอยู่แล้ว

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม และเรียนรู้เรื่องราวดีๆ ของ Data Analytics ได้ที่

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23

เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. + 66 (0) 2302 1500 แฟ็กซ์ + 66 (0) 2302 1555

http://th.fujitsu.com

หรือ

คลิกเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Google เปิดตัว Secure AI Framework แนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Google เปิดตัว Secure AI Framework ช่วยแนะนำแนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Cisco เปิดตัวบริการ Multicloud Defenese

Cisco ได้ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ Cisco Multicloud Defense ช่วยสร้างนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบ MultiCloud รองรับผู้ให้บริการ Public Cloud หลายราย