CDIC 2023

[Guest Post] เสริมศักยภาพ สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจด้วยโซลูชัน Data Analytics จากฟูจิตสึ

ที่ผ่านมาหลายองค์กรคงเคยได้ยินแนวคิดของการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยพลังแห่งข้อมูลกันมาบ้าง ว่าเข้ามาช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้องค์กรยุคใหม่ได้อย่างไร

เพื่อตอกย้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าว และแสดงถึงความเป็นผู้นำในการช่วยสร้างมูลค่าของข้อมูลให้กับทุกธุรกิจ ฟูจิตสึ พร้อมนำเสนอหนึ่งในโซลูชันสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลขององค์กรพบความสำเร็จเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล คุ้มค่ากับการลงทุน โซลูชันดังกล่าวคือ Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจด้านต่างๆ

เปลี่ยนข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าให้ธุรกิจ

เป้าหมายสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า สนองตอบต่อการแข่งได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ตามมาคือรายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้น  รวมถึงการลดค่าใช้จ่าย โดย Data Analytics คือหนึ่งในโซลูชันดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกธุรกิจบรรลุเป้าหมายนี้

ที่ผ่านมาหลายองค์กรอาจมองการสร้างมูลค่าให้กับข้อมูลมีแค่การทำ Big Data เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบหรือ Business Intelligence เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของภาพกราฟิกให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่น้อยองค์กรจะรู้ว่าเรามีทางสร้างมูลค่าให้ข้อมูลได้มากกว่านั้น โดยการนำ AI และวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Science) มาช่วยวิเคราะห์และประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจด้านต่างๆ ได้

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากฟูจิตสึ

โซลูชัน Data Analytics จากฟูจิตสึ เป็นการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 100 คนของฟูจิตสึในประเทศไทย ประกอบด้วย

  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ “Data Scientist”
  • นักวิเคราะห์ข้อมูลและ Data Engineer
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน BI และ Data Visualization,
  • Project Manager
  • Data Platform
  • นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของฟูจิตสึจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 1,500 คน  

ที่ต่างมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ และออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงมีกรณีศึกษาขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการนำ Data Analytics ไปประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ

1. การใช้ข้อมูลเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2. ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำมาใช้งานได้จริง

3. มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

การนำมาประยุกต์ใช้งานจริง

ด้วยการเห็นความสำคัญในการเสริมศักยภาพให้ธุรกิจด้วยพลังของข้อมูล หลายธุรกิจในประเทศไทยมีการนำโซลูชัน Data Analytic ไปใช้งานจริงในหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น

การทำ Demand Forecast ประยุกต์ใช้ในธุรกิจค้าปลีก เพื่อคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภค กำลังและความเป็นไปได้ในการขายในแต่ละสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อม อันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประมาณการสต็อก ผลิต หรือการวางสินค้าหน้าร้านได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งโซลูชัน Data Analytics สามารถนำ AI และ Machine Learning มาช่วยในการคาดการณ์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ธุรกิจค้าปลีกจะได้รับคือ ปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ตาม

เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ช่วยวิเคราะห์และสร้างกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ต้องมีระบบใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตมีสินค้าใดสร้างมูลค่าสูงสุด และควรเตรียมวัตถุดิบหรือปรับการผลิตอย่างไร เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

Process Optimization โดยการนำ Machine Learning  มาช่วยในการปรับกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน

ตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection) โดยการนำ Machine Learning มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรม กระบวนการทำงาน ข้อมูลตัวเลขต่างๆ ที่มีความผิดปรกติ และอาจมีการทุจริต ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มานั่งวิเคราะห์ตัวเลขซึ่งต้องใช้เวลานาน

Price Prediction เพื่อการตั้งราคาขายสินค้า การให้ส่วนลด หรือทำโปรโมชันในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด และยังคงมีกำไรในระดับที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลาควรเป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสถานการณ์การแข่งขัน

Predictive Maintenance การวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบำรุงรักษาเครื่องจักร การสต็อกอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก รวมถึงช่วยให้ไม่ต้องเก็บสำรองอะไหล่ต่างๆ มากเกินความจำเป็น

Data Management การวางแผน จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลร่วมกันอย่างเหมาะสม 

สร้างความยั่งยืนด้วยการช่วยสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้องค์กร

การให้บริการโซลูชัน Data Analytics ของฟูจิตสึไม่ใช่แค่การนำซอฟต์แวร์หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาหรือติดตั้งระบบให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ด้วยการพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ ให้มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น พัฒนาทักษะจากพนักงานธรรมดาไปสู่การ Data Scientist

ขณะที่บางองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการสร้างทีมงาน Data Scientist ขึ้นมาเอง ฟูจิตสึก็พร้อมให้การสนับสนุน ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

สามารถเริ่มได้จากจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆ ลงทุนเพิ่มตามความต้องการ

ประเด็นสำคัญของการลงทุนด้านไอทีและโซลูชันดิจิทัลต่างๆ คือ งบประมาณในการลงทุน ซึ่งหลายองค์กรอาจมองว่า Data Analytics เป็นโซลูชันที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยซอฟต์แวร์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ แต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไป เพราะจุดเด่นของโซลูชัน Data Analytics จากฟูจิตสึคือ เราสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่ใช้งบประมาณไม่มาก เมื่อเห็นผลลัทธ์ที่ดีเป็นที่พอใจก็ค่อยขยายไปสู่องค์ประกอบในส่วนอื่นต่อไป

เพราะการติดตั้งและอิมพลีเมนต์ Data Analytics นั้น เป็นโซลูชันที่เห็นผลตอบรับได้อย่างรวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องลงทุนกับการจัดซื้อจัดหาฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่แต่อย่างใด

ให้บริการแบบ End-to-End

ฟูจิตสึ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันดิจิทัลระดับโลกและมีประสบการณ์ยาวนาน ไม่เพียงให้บริการโซลูชัน Data Analytics แต่เพียงอย่างเดียว ยังช่วยจัดหาโซลูชันอื่นๆ เพื่อเสริมให้ Data Analytics  ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดต่อกับผู้ให้บริการรายอื่นอีก ไม่ว่าจะเป็น

  • การบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด งบไม่บานปลาย
  • โครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วนของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ทั้งในแบบ On Premise, On Cloud และ Hybrid  
  • เครื่องมือในการแสดงผลข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำความเข้าใจ วิเคราะห์และนำไปต่อยอดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
  • การดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง จากทีม Managed Services  ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Data Analytic เป็นโซลูชันที่เหมาะกับทุกองค์กร

ท้ายสุด หลายคนอาจจะคิดว่าการขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของข้อมูลด้วยโซลูชัน Data Analytics เป็นเรื่องไกลตัว ใช้งบประมาณการลงทุนสูงและเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แท้จริงแล้ว Data Analytics เป็นโซลูชันที่มีประโยชน์กับองค์กรในทุกระดับและทุกธุรกิจ รวมถึงนำไปปรับใช้ได้ในหลากหลายลักษณะ คุณสามารถเริ่มต้นจากสเกลเล็กๆ แล้วค่อยขยายออกไปตามการเติบโตขององค์กร

ขอเพียงคิดที่จะเริ่มต้น เพียงเท่านี้ประตูสู่ความสำเร็จของธุรกิจยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลก็เปิดรอคุณอยู่แล้ว

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม และเรียนรู้เรื่องราวดีๆ ของ Data Analytics ได้ที่

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23

เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. + 66 (0) 2302 1500 แฟ็กซ์ + 66 (0) 2302 1555

http://th.fujitsu.com

หรือ

คลิกเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Intel เผยชิปประมวลผล 14th กำลังจะมาในธันวาคมนี้

Intel ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชิปรุ่นถัดไปหรือ 14th ที่ใช้ชื่อโค้ดว่า ‘Meteor Lake’ โดยคาดว่าจะปล่อยออกมาราวเดือนธันวาคมนี้ เพื่อกรุยทางต้อนรับงาน CES ต้นปีถัดไป ครั้งนี้มีรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทั้งแนวคิดการออกแบบที่เป็น Chiplet และส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงแนวคิดการทำงานของ E-core …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 – 16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …