CDIC 2023

TTT 2023 Reconnect: รวมกลยุทธ์การมุ่งสู่ Green Data Center ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย Schneider Electric

Sustainability ได้กลายมาเป็นเทรนด์แห่งอนาคตของธุรกิจทั่วโลก โดยในทวีปยุโรปได้มีการวางกฏเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับเรื่องเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้ว หากธุรกิจใดที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกบังคับจากกฏเหล่านี้ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ในแง่ของธุรกิจไอทีเอง Data Center ก็เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้เองแนวคิด Green Data Center จึงเริ่มเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ให้บริการคลาวด์รายหลักของโลกไม่ว่าจะเป็น Google, AWS, Microsoft และผู้ให้บริการอื่นๆได้กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้พลังงานใน Data Center ไว้อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดีการก้าวสู่ Green Data Center ก็มีความท้าทายอยู่หลายเรื่อง ซึ่งที่งาน TechTalkThai Reconnect 2023 ทีมงาน Schneider Electric จึงได้มาแนะนำให้ทุกคนเห็นภาพความสำคัญและการวัดผลที่มีการใช้งานจริง นอกจากนี้ยังได้แนะนำถึงแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้องค์กรก้าวสู่ Green Data Center อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ความท้าทายเกี่ยวกับ Data Center ในปัจจุบัน

การลงทุนด้าน Data Center มักมีความท้าทายอยู่หลายเรื่อง เช่น ระยะเวลาในการสร้าง การให้บริการที่ทนทานต่อการล้มเหลว ความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการบุคคลากร แต่รู้หรือไม่ว่าเทรนด์ของการทำ Data Center กำลังเผชิญกับกฏเกณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหลายประเทศ เช่น การสร้าง Data Center ในสิงค์โปรมีข้อกำหนดด้าน PUE (Power Usage Effectiveness) น้อยกว่า 1.3 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก รวมถึงต้องมีนวัตกรรมเพื่อสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Data Center ถือได้ว่ามีส่วนในการใช้ไฟสูงราว 1-2% ของโลก แน่นอนว่าย่อมสัมพันธ์ไปถึงอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ ของเสีย และระบบนิเวศ ไปจนถึงการใช้น้ำ (โดยเฉพาะงานหล่อเย็น) ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยภาพรวมที่การออกแบบ Green Data Center ต้องคำนึงถึง ซึ่งหัวข้อในวันนี้ Schneider Electric จะเน้นย้ำไปในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานเป็นหลัก

การวัดผลการใช้พลังงานใน Data Center 

เพื่อให้มาตรฐานการวัดผลด้านใช้พลังงานนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน องค์กรต่างๆก็ควรมีหน่วยอ้างอิงในภาพเดียวกัน โดยมีอัตราการใช้พลังงานที่ควรรู้ดังนี้

 1. การใช้ไฟโดยรวม (kWH)
 2. อัตราการใช้ไฟทั้งหมด / IT Load = ratio , (PUE : Power Usage Effectiveness)
 3. การใช้พลังงานหมุนเวียน (Total Renewable) เช่น โซล่าร์เซลล์ และอื่นๆ
 4. อัตราการใช้ไฟทั้งหมด/พลังงานหมุนเวียน = ratio
 5. การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Energy Reuse Factor)

ทั้งนี้การใช้พลังงานภายใน Data Center นั้นมีส่วนประกอบใหญ่อยู่ 3 ส่วนคือ ระบบทำความเย็น(Cooling) ระบบไฟ และการใช้งานจากเครื่องอุปกรณ์ไอที (IT Load) ซึ่ง Schneider Electric ได้แนะแนวทางเพื่อลดการใช้พลังงานใน 2 มุมมองคือ ขั้นตอนการออกแบบ และ การบริหารจัดการไปพร้อมกับการบำรุงรักษาระบบ 

1. ระบบทำความเย็น

 • การออกแบบ – มีกลยุทธ์หลายระดับที่ผู้ออกแบบสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบความเย็นได้คือ การใช้ VFD Control หรือการขยายเกณฑ์ความชื้นเพื่อช่วยลดพลังงาน แต่อุปกรณ์ไอทีก็ต้องมีความทนทางรองรับเรื่องนี้ได้ด้วย ในมุมสูงขึ้นอาจพิจารณาใช้เทคโนโลยี Liquid Cooling หรือนำซอฟต์แวร์มาช่วยออกแบบวางแผน
 • การบริหารจัดการไปพร้อมกับการบำรุงรักษาระบบ – มีซอฟต์แวร์ช่วยตรวจสอบอย่างชาญฉลาด มีการทำ Digital Twin เพื่อจัดการการใช้งานผ่านระบบดิจิทัล หรือการใช้ Machine Learning เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมปกติ ให้เกิดการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างอัตโนมัติ

2. ระบบไฟฟ้า   

 • การออกแบบ – เลือกใช้อุปกรณ์ที่มี Eco mode หรือใช้พลังงานได้ดี หรือเปลี่ยนหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 • การบริหารจัดการไปพร้อมกับการบำรุงรักษาระบบ – มีระบบติดตามเพื่อที่จำมองเห็นว่ามีส่วนใดที่จะสามารถปรับปรุงการใช้พลังงานให้ดีขึ้นได้

3. IT Load

 • การออกแบบ – เลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานได้ดี รองรับการทำ Liquid Cooling หรือรวมศูนย์ระบบ Power Supply 
 • การบริหารจัดการไปพร้อมกับการบำรุงรักษาระบบ – แชร์โหลดการใช้งานด้วย Virtualization หรือการย้ายระบบไปใช้บนคลาวด์เพราะไม่ต้องโฮสต์การทำงานที่ตนเอง

PUE เรื่องที่เข้าใจได้ง่าย แต่ประยุกต์ใช้จริงได้ยาก

PUE เป็นเพียงเรื่องทางคณิตศาสตร์ที่ตรงไปตรงมาเป็นอย่างยิ่งจากการหาร 2 อัตราส่วน คือ อัตราการใช้ไฟทั้งหมด / IT Load แต่เชื่อหรือไม่ว่าในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยากต่อการคำนวณอย่างแม่นยำ เพราะผู้ปฏิบัติต้องทราบว่ามีปัจจัยอะไรที่ต้องนำมาคำนวณ การวัดผลแบบ Snapshot หรือต่อเนื่อง แม้กระทั่งที่ตั้งของ Data Center ที่ต่างกัน ค่า PUE เหล่านี้ก็นำมาเทียบกันแทบไม่ได้

ควางผันผวนของ PUE เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายองค์ประกอบ ซึ่งการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้ได้ค่า PUE ที่ดีอาจะไม่ส่งผลดีต่ออัตราการใช้พลังงาน เช่น การใช้ Virtualize หรือ Cloud เพื่อลด IT Load ทำให้ตัวหารน้อยลงค่า PUE จึงอาจจะสูงขึ้น หรืออีกกรณีคือหากปรับอุณหภูมิหน้าเครื่องให้ทนได้สูงขึ้นค่า PUE ก็อาจจะดีขึ้น แต่ก็จะย้อนไปสู่การใช้งานระบบทำความเย็นที่ทำงานหนักมากขึ้นตามเช่นกันเพราะมีความร้อนสูง

มาถึงตรงนี้หลายท่านคงจะทราบแล้วว่าการปรับเปลี่ยนค่าเพื่อให้ได้ตัวเลข PUE ที่ได้เกณฑ์ที่ต้องการ จำเป็นต้องอาศัยทีมงานประสบการณ์อย่างสูงที่เข้าใจตัวแปรต่างๆ ตลอดจนต้องประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนได้ด้วย ซึ่ง Schneider Electric จึงนำเสนอบริการอย่างครบวงจนสำหรับแผน Green Data Center

ก้าวสู่ Green Data Center ของท่านไปกับ Schneider Electric

การประเมินตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็น Green Data Center นั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่เดียว หากองค์กรไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับภาพรวม ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ ซอฟต์แวร์ที่จะนำเข้ามาช่วยมอนิเตอร์การใช้ไฟในส่วนต่างๆ หรือการระบบ AI ที่ช่วยยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นอัตโนมัติ ทั้งนี้ยังต้องประเมินระยะเวลาคุ้มทุน (ROI) ได้ด้วย

โดยทีมงาน Schneider Electric มีบริการที่จะช่วยเข้าไปประเมินการปรับเปลี่ยนระบบในส่วนต่างๆ เช่น UPS หม้อแปลง ระบบหล่อเย็น ระบบความชื้น พร้อมวางเส้นทางในการเดินทางขององค์กรเพื่อก้าวสู่ Green Data Center ได้สอดคล้องกับต้นทุนทางธุรกิจ เพราะแต่ละองค์กรย่อมมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของธุรกิจ และการให้บริการนั่นเอง

ผู้ที่สนใจแนวคิด Green Data Center สามารถรับชมวิดีโอการบรรยายเรื่อง “รวมกลยุทธ์การมุ่งสู่ Green Data Center ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” โดยคุณณฐวัฒน์ ศิริพลับพลา Data Center Software Solutions Consultant (Thailand & APJ) จาก Schneider Electric ภายในงานสัมมนา TTT 2023 Reconnect: Enterprise IT Infrastructure ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ได้ที่นี่

สำรวจข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของเราเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนสำคัญ 4 ประการที่กระตุ้นให้ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจัดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม อ่านรายงานเพิ่มเติม

สนใจติดต่อทีมงานของ Schneider Electric เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้าน Green Data Center ได้ที่ Marcom.thailand@se.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

‘ซิสโก้’ กำหนดนิยามใหม่ “การป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์” ด้วยพอร์ตฟอลิโอ AI ที่หลากหลายและทรงพลัง [Guest Post]

ซิสโก้ ผู้นำด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร เปิดตัว Cisco AI Assistant for Security ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการทำให้ AI แพร่หลายใน Security Cloud, Unified ของซิสโก้, …

Sangfor Access Secure ทะยานติดอันดับ Frost & Sullivan Frost Radar for SASE 2023

Sangfor Access Secure ได้ทะยานขึ้นสู่การจัดอันดับของ Frost & Sullivan Frost Radar for SASE 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว