Breaking News

TechTalk Webinar: ก้าวสู่โลกธุรกิจยุค​ Cloud กับ Smart ERP ด้วย SAP​ Business ByDesign โดย​ ISS​ Consulting

ISS Consulting (Thailand) Ltd. ขอเรียนเชิญ CEO, CTO, CFO, ผู้บริหาร ทุกท่าน และผู้ที่กำลังมองหาโซลูชัน ERP สำหรับใช้งานภายในองค์กรทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวสู่โลกธุรกิจยุค Cloud กับ Smart ERP ด้วย SAP Business ByDesign โดย ISS Consulting” มาทำความรู้จักกับ SAP Business ByDesign โซลูชันด้าน Cloud ERP ที่มาพร้อมกับ Best Practice ในการบริหารจัดการธุรกิจ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: ก้าวสู่โลกธุรกิจยุค Cloud กับ Smart ERP ด้วย SAP Business ByDesign โดย ISS Consulting
ผู้บรรยาย: คุณ Utthaporn Chupinyo, Project Manager, ISS Consulting
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

ใน Webinar ครั้งนี้ จะนำเสนอถึงระบบ Software ERP ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SAP ที่จะช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยจะเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน ระบบการขาย ทรัพยากรบุคคล การผลิต รวมถึงการกระจายสินค้า และรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ สามารถติดตั้งได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว รองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ Mobile Platforms ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้

เมื่อคุณมีความคิดที่ว่า ต้องการระบบที่ ERP ที่พร้อมใช้งาน อยู่บน Cloud และไม่ต้องการมี Cost ในส่วนของ Hardware หรือ Infra Structure รวมถึง IT ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ มีรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อช่วยยกระดับการทำงาน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กร นึกถึง SAP Business ByDesign

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_Xt_aAfBySB2_aqG4PfosKg โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Pulse Secure เพิ่มเทคโนโลยี Software Define Perimeter ตอบโจทย์ Zero-trust

Pulse Secure ได้ประกาศออกเทคโนโลยี Software Define Perimeter (SDP) เป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์ตด้านการทำ Secure Access ของตน

[Guest Post] – ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีที่ใช่ ส่งมอบให้คนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ โดยคนที่ใช่ – IBM System Provide Complete AI Platforms : Building AI Optimization Into Your Cloud Computing Infrastructure

“ไม่สำคัญว่าธุรกิจของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด AI สามารถเข้าถึงและช่วยคุณได้ในทุกธุรกิจ ให้ธุรกิจก้าวหน้าเร็วไปกว่าใคร” ...ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังจะเกิดรอบตัวเรานั้น เป็นอย่างไรและมีศักยภาพในการปลดปล่อยความสามารถของข้อมูล ที่มีอยู่ในคลังข้อมูลขององค์กรคุณ ..... การประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากและต้องคำนึงถึงส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลของ AI ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมรองรับกัน ทั้ง AI Platform , Core Server และ Shared Storage ได้ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ