CDIC 2023

[PR] รัฐเดินหน้าปั้นผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ ดันหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” หนียุคแอนะล็อก เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA เร่งเดินตาม Road Map แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ให้สามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ

ล่าสุดได้จัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) ให้กับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า เพื่อยกระดับ Digital Skill Setเตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การผลักดันข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่รัฐบาลได้ดำเนินการคือ เน้นสร้างระดับ CIO (Chief Information Officer) หรือ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐแต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ดังนั้นผู้บริหารภาครัฐจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงวางแผนแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสามารถทำงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานยุคใหม่ให้ได้อย่างรวดเร็ว

รัฐบาลจะเข้ามาเพิ่มอัตราเร่งสร้างให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้ารับการอบรมจาก TDGA ในทุกระดับการพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อเพิ่มจำนวนกำลังคนที่มีความพร้อมก้าวข้ามผ่านยุคแอนะล็อก เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มตัว

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า TDGA ได้จัดอบรม “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ รวมแล้วมีผู้บริหารภาครัฐผ่านการอบรมฯ กว่า 100 คน ซึ่งTDGA ได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้มีความเหมาะสม และมีความหลากหลายครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกๆ ด้านของการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ทั้งการจัดอบรมและการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-learning เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

Paessler ประกาศเข้าซื้อกิจการ ITPS บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสวิส

3 ตุลาคม 2566 : Paessler AG ผู้นำด้านโซลูชันการมอนิเตอร์ระบบ IT, OT และ IoT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นูเร็มเบิร์ก เยอรมนี ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการของ ITPS …

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …