Breaking News

[PR] รัฐเดินหน้าปั้นผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ ดันหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” หนียุคแอนะล็อก เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA เร่งเดินตาม Road Map แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ให้สามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ

ล่าสุดได้จัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) ให้กับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า เพื่อยกระดับ Digital Skill Setเตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การผลักดันข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่รัฐบาลได้ดำเนินการคือ เน้นสร้างระดับ CIO (Chief Information Officer) หรือ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐแต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ดังนั้นผู้บริหารภาครัฐจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงวางแผนแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสามารถทำงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานยุคใหม่ให้ได้อย่างรวดเร็ว

รัฐบาลจะเข้ามาเพิ่มอัตราเร่งสร้างให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้ารับการอบรมจาก TDGA ในทุกระดับการพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อเพิ่มจำนวนกำลังคนที่มีความพร้อมก้าวข้ามผ่านยุคแอนะล็อก เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มตัว

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า TDGA ได้จัดอบรม “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ รวมแล้วมีผู้บริหารภาครัฐผ่านการอบรมฯ กว่า 100 คน ซึ่งTDGA ได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้มีความเหมาะสม และมีความหลากหลายครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกๆ ด้านของการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ทั้งการจัดอบรมและการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-learning เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

###About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ปี 2563

เควิน โอ แลรีย์ (Kevin O’Leary) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Chief Security Officer) และ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำเอเชียแปซิฟิก และคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการวิศวกรระบบ …

[PR] 3 เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกพร้อมสร้างประสบการณ์ลูกค้า โดยอะโดบี

ภายในปี 2565 อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วที่สุดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าไอโอที (IoT) จะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ค้าปลีกทั่วโลก อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกคือ การสรรหากลยุทธ์มาสร้างความน่าสนใจดึงดูดสายตาลูกค้าพร้อมกับรักษาฐานลูกค้าในเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้