Tag Archives: vuforia chalk

ยกระดับการสื่อสารผ่าน Video Call ไปอีกขั้น ด้วยเทคโนโลยี AR จาก Vuforia Chalk

Video Call เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติอย่างในขณะนี้ แม้การคุยผ่านวิดีโอจะช่วยให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับสารเข้าใจกันได้ง่ายยิ่งขึ้น PTC ผู้ให้บริการนวัตกรรม IT สำหรับอุตสาหกรรมได้ยกระดับการสื่อสารนี้ไปอีกขั้น ด้วยการผสานเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เข้าไป ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารให้เหลือน้อยที่สุด ตอบโจทย์การสื่อสารที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูงอย่างการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานจากระยะไกล หรือการฝึกสอนงานออนไลน์ เป็นต้น

Read More »