Tag Archives: virtual networking index

Cisco เผยพยากรณ์สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตในอีก 4 ปีข้างหน้า

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันระบบเครือข่ายครบวงจร ซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำดัชนีสถิติและแนวโน้มการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต พบว่าจำนวนประชากรโลกเกินครึ่งจะเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตภายในปี 2019 นอกจากนี้ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์​ (Machine-to-Machine; M2M) หรือแนวคิดการใช้ Internet of Things จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าจากปัจจุบัน

Read More »