Tag Archives: The Great Meeting Place

[Guest Post] “เมกาบางนา” ชูเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมจุดแข็งรองรับผู้บริโภคยุค Post Covid-19

ความท้าทายของการเป็นศูนย์การค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน ‘เมกาบางนา’ ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า กลับมาใช้ชีวิตในวิถีปกติใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผนวกกับการปูพื้นฐานด้านโครงข่ายสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จึงช่วยรองรับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที

Read More »