Tag Archives: security transformation

ความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยกับ SD-WAN ในยุคแห่ง Digital Transformation

ในยุคแห่งการทำ Digital Transformation (DX) องค์กรมากมายต่างแสวงหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิต การให้บริการและสินค้าของตนให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วทันต่อสภาพของการแข่งขันที่เทคโนโลยีหมุนเร็วขึ้นทุกที เรื่องหลักที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเมื่อพูดถึงแผนการทำ Digital Transformation ก็คือนโยบายคลาวด์ เนื่องจากต้องการนวัตกรรมใหม่บนคลาวด์มาช่วยผลักดันการทำงาน ด้วยเหตุนี้เองการเชื่อมต่อจึงเป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมประสานความคาดหวังเหล่านี้เอาไว้ แต่คำถามคือจะทำอย่างไรให้การเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นนั้นยังคงรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่องค์กรพยายามบังคับใช้เสมอมา ในทางกลับกันก็ต้องไม่ฉุดรั้งให้แผนการ DX ของท่านช้าลง

Read More »

พลิกโฉมสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างมั่นใจ ด้วยบริการ Security Transformation จาก UIH

องค์กรทั่วโลกต่างเดินหน้าทำ Digital Transformation เพื่อพลิกโฉมธุรกิจของตน แต่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้นี้ กลับนำไปสู่ช่องทางใหม่ๆ ที่อาชญากรไซเบอร์สามารถใช้โจมตีระบบขององค์กรได้ ก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล UIH ผู้นำธุรกิจโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและโซลูชันดิจิทัลของไทยจึงได้เปิดให้บริการ Security Transformation พร้อมบริหารจัดการและดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรแบบครบวงจร เพื่อให้องค์กรสามารถพลิกโฉมสู่ธุรกิจดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ และสอดคล้องกับชุดกฎหมายดิจิทัลของไทย

Read More »