Tag Archives: sd-wan-as-a-service

SD-WAN as a Service ของ Juniper Networks ปรับภาพลักษณ์ใหม่แก่สำนักงานสาขาขององค์กร

ปัจจุบันนี้ Contrail Service Orchestration ของ Juniper สามารถบริหารจัดการ SD-WAN ของสำนักงานสาขาขององค์กร แคมปัส และคลาวด์ ได้เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงมีการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สำนักงานสาขา, LAN และ Mist Learning WLAN ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถตั้งค่าได้ผ่านระบบคลาวด์

Read More »

SD-WAN LISM: BEYOND THE OVERSEA OFFICES

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจไทยมีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยหลากหลายปัจจัยที่ธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากเป้าหมายเพื่อต้องการเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา หรือในบางธุรกิจของคนไทย มีการลงทุนไกลถึงทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา

Read More »