Tag Archives: open source scada

แนะนำ 8 Open Source สำหรับสร้างระบบ SCADA

ระบบ Supervisory Control and Data Acquisition หรือเรียกย่อๆ ว่า SCADA นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของหลายๆ องค์กร ในการจัดการเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์จากศูนย์กลาง และการมาของ Internet of Things และ Big Data Analytics ก็จะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้ระบบ SCADA นั้นพัฒนาต่อเนื่องไปได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

Read More »