Tag Archives: interop itx

7 แนวโน้มทางด้าน Enterprise Networking ประจำปี 2018 จาก Interop

ในงานวิจัยของ Interop ITX ซึ่งเป็นการสำรวจทางด้าน IT Infrastructure จากเหล่าผู้นำทางด้าน IT ภายในองค์กรกว่า 150 คน ได้ทำการนำเสนอ 7 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มของระบบ Network ภายในองค์กรประจำปี 2018 เอาไว้ดังนี้

Read More »