Tag Archives: idn

7 คุณสมบัติของ Campus Networking ที่มีการใช้งานเทคโนโลยี Intent-Driven Network

หนึ่งในเนื้อหาที่น่าสนใจจากงานสัมมนา Rethink IP for Cloudification ซึ่งจัดขึ้นโดย Huawei เมื่อต้นเดือนเมษายน 2018 ที่ผ่านมานั้น ก็คือตัวอย่างของ Campus Network หรือระบบเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งานภายในองค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวจากการมาของเทคโนโลยี Intent-Driven Network (IDN) ซึ่งจะมีคุณสมบัติหลักๆ ด้วยกัน 7 ประการ ดังนี้

Read More »

อนาคตของ Network: Intent-Driven Network, 100/400GbE และ Wi-Fi Access Point ที่มีความสามารถเฉพาะตัว

ในงานสัมมนา Rethink IP for Cloudification ซึ่งจัดขึ้นโดย Huawei เมื่อต้นเดือนเมษายน 2018 ที่ผ่านมา ทาง Huawei ได้มาแสดงถึงวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีฝั่ง Networking ซึ่่งถือว่าน่าสนใจไม่น้อย อันได้แก่ Intent-Driven Network, 400GbE และ Wi-Fi Access Point ที่มีความสามารถเฉพาะตัว ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอสรุปเนื้อหาให้ทุกท่านได้อ่านเป็นแนวทางกันดังนี้ครับ

Read More »