Tag Archives: huawei idn

Huawei เผยจุดต่าง Intent-Driven Network ด้านความเป็นเทคโนโลยีเปิด ทำงานร่วมกับโซลูชันของผู้ผลิตได้หลากหลาย

ในงานสัมมนา Rethink IP for Interoperability and JVL Launching ที่จัดขึ้นโดย Huawei Enterprise Thailand เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง Huawei ได้นำเสนอถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ของโซลูชัน Huawei Intent-Driven Network ทั้งในส่วนของ Campus Network และ Data Center Network เพื่อให้เหล่าธุรกิจองค์กรมั่นใจในการลงทุนใช้งานเทคโนโลยีระบบเครือข่ายจาก Huawei มากขึ้น โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Read More »

อนาคตของ Network: Intent-Driven Network, 100/400GbE และ Wi-Fi Access Point ที่มีความสามารถเฉพาะตัว

ในงานสัมมนา Rethink IP for Cloudification ซึ่งจัดขึ้นโดย Huawei เมื่อต้นเดือนเมษายน 2018 ที่ผ่านมา ทาง Huawei ได้มาแสดงถึงวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีฝั่ง Networking ซึ่่งถือว่าน่าสนใจไม่น้อย อันได้แก่ Intent-Driven Network, 400GbE และ Wi-Fi Access Point ที่มีความสามารถเฉพาะตัว ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอสรุปเนื้อหาให้ทุกท่านได้อ่านเป็นแนวทางกันดังนี้ครับ

Read More »